Ekstraordinær generalforsamling den 14. Maj 1984

Afholdtes i Klasselokalet på Kildemarksskolen.

Der mødte 9 medlemmer inkl. Bestyrelsen.

Henrik Struve blev valgt til dirigent.

1.     Indbetalte kontingent for 84 kr. 200,- blev vedtaget skulle dække et helt år, således kr. 100,- pr. ½år indtil anden bestemmelse vedtages. Kvitteret Giroblanket fremsendes til medlemmerne.

 

2.     Lokalesituationen. Flemming Meisner orienterede om at der er søgt lokale på DSB godsstationen. Svar afventes. Dernæst forespurgte Flemming de tilstedeværende om man kunne acceptere kr. 100,- pr. måned pr. medlem for sikring af lokale på KFUM i Jernbanegade. Dette blev accepteret og Flemming tager kontakt for om muligt at få lokalet til mindre end 1000,- pr. måned.

 

3.     Etablering af juniorafdeling, med 3-skinnedrift blev forelagt af Sven Kindt og man mente ideen var ok da den evt. kunne sikre kommunalt tilskud til klubben. Bestyrelsen skal arbejde med udkast til lovsæt i forbindelse med en juniorafdeling. Alderskriterier, kontingent, størrelse m.v.

 

4.     Claus Jensen mener at vi indtil lokale foreligger, må satse stærkt på jernbaneinteressen via film, besøg, foredrag, litteratur, for derigennem at holde sammen på medlemsinteressen.

 

5.     Henrik Struve orienterede om handelsafdelingen som iværksættes når lokalet er der.

 

6.     Hans Nygaard Jensen orienterede om kassebeholdning, der var ca. 2½tusinde.

 

7.     Flemming Meisner beretter om Sparresholmanlægget, der nu har 2 møntindkast og starter i løbet af få dage.

 

8.     Diskussion om PR anlæg,

 

9.     Man vedtog at mødeaftener i den nye sæson forflyttes til Grønnegade i stedet for Kildemarksskolen.

 

10.                   Konklusionen på generalforsamlingen, var at vi ikke kommer videre før vi har et klublokale