Generalforsamling den 29 Oktober 1984

Mødet blev afholdt i Herlufholm Hallens Cafeteria.

Tilstede var Hans, Claus, Sven, Jan, Torben B, Flemming, Hans Jørgen og Henrik

Formanden åbnede mødet med at byde velkommen

1.     Herefter valgtes Jan til dirigent. Formanden, Flemming Meisner forelagde sin beretning. Han kom ind på klubbens aktiviteter samt lokalesituationen. Han nævnte det lille antal medlemmer der kom til klubaftener samt at det efterhånden kneb med at holde klubben i gang. Beretningen blev godkendt.

2.     Hans Nygaard fremlagde regnskabet som blev godkendt. Der blev dog rejst spørgsmål med hensyn til klubbens tegning af abonnement på MIBA. Flemming og Hans Jørgen mente ikke det var besluttet på et bestyrelsesmøde, at bladet skulle holdes. Flemming var heller ikke bekendt med at klubben havde tegnet abonnement på bladet. Med ovenstående bemærkning blev regnskabet godkendt.

 

3.     Der var kun indkommet 1 forslag og det drejede sig om, at klubbens logo skulle fornyes. Forslaget var rejst af bestyrelsen. Logoet der forestiller et ME lokomotiv set i perspektiv blev godkendt enstemmigt.

 

4.     Kontingentet blev bestemt til at fortsætte uændret. Hvis vi fik et lokale ville man søge kontingentet hævet på en ekstraordinær generalforsamling.

 

5.      

 

6.     Der blev herefter afholdt valg til bestyrelsen, følgende blev valgt:

Flemming Meisner, Formand, modtog genvalg

Hans Jørgen Thomsen, Næstformand, modtog genvalg

Steffen Dresler, PR-mand, genvalgt

Henrik Struve, Sekretær, genvalgt

 

7.     Olav Køhler, der ikke var tilstede, blev genvalgt til revisor

 

8.     Til suppleanter valgtes Sven og Claus.

 

9.     Evt. Her blev der snakket om klubbens aktiviteter. Endvidere blev det diskuteret om man ikke burde holde KLK’s blad, i det her fik man mange gode oplysninger. Det ville bestyrelsen tale om ved næste bestyrelsesmøde.

 

Dirigenten, Jan hævede herefter mødet i det han takkede for god ro og orden.