Bestyrelsesmøde den 1. februar 1982

 

Mødet blev afholdt hos Ove Larsen

Bestyrelsen fuldtallig minus sekretæren med lovlig forfald

 

 

1.                   Formanden meddelte at følgende dage var blevet godkendt af kommunen på Kildemarksskolen m.h.t. lån af lokale

Nemlig: 8/2 -  8/3 -  15/3 -  29/3 og 5/4 1982

 

2.                   Klubben har fået afslag fra kommunen ang. Lokale, men ansøgningen er i erindring.

 

3.                   Formanden har ansøgt Brand og Bygningsinspektoratet om lån / leje af lokale på ”Grønnegades Kaserne” i en af staldbygningerne. Lokalet er ca. 70m2 med en bredde på ca. 7m. og en længde på ca. 12m.

 

4.                   Bestyrelsen diskuterede om evt. klausuler vedr. anlægget, men intet vedtages.

 

5.                   Kassereren meddelte at Post-giro ikke var kommet retur fra Postvæsnet.

Endvidere var der kommet et par nye medlemmer.

Kassereren forelagde nogle forslag for indtjenings muligheder for klubben.

Bestyrelsen vedtog en ændring i indholdet af de allerede forelagte Andelsbeviser

 

6.                   Ingen meddelelser fra sekretæren grundet dennes fravær.

 

7.                   Næstformanden orienterede om PR-udvalgets sidste møde.

Formanden omtalte evt. leje af selskabslokale – 1.000,- til 1.500,- pr. week-end, til brug for udstillingsanlægget. Nærmere oplysninger vil forelægge senere.

Formanden pålagde næstformanden om snarest at komme med et overslag over omkostningerne ved udstillingsanlægget.

Bestyrelsen diskuterede formandens forslag om udstedelse af ”Særbeviser” på 50,- til brug for finansiering af udstillingsanlægget. Bestyrelsen tiltrådte dette.

Ove Larsen tilbød 10 længder skinner, flere bestyrelsesmedlemmer betalte komtant 50,-

Endvidere tilbød Ove Larsen 20% tilskud til anlægget i øvrigt.

 

8.                   Formanden tilbød at køre og finansiere et propaganda anlæg hos Bikuben i tiden 1/4 til 17/5 1982, materiellet skal stilles til rådighed af medlemmerne. Bestyrelsen tiltrådte dette.

 

9.                   Formanden omtalte klubbens kommende aktiviteter bl.a. foredraget af O. Nielsen den 8/3 1982.

Dato for besøg til Albertslund Modeljernbaneklub rettedes til onsdag den 24/3 1982.

Bestyrelsen ville pålægge sekretæren hurtigst muligt at udstede ny klub-orientering med ændringen. Tilmelding til formanden eller kassereren senest den 17/3 1982. M.h.t. kørsel ville ovennævnte sørge for dette.

 

10.              Fremtidige aktiviteter – efterår 1982 – ville man vente med, til foråret var godt i gang.

 

11.              Under eventuelt, blev bankkonto drøftet – Bikuben nævnt.

 

12.              Næste møde mandag den 1. marts hos Ove Larsen.