Referat fra den ordinære generalforsamling

 

Klubben har som bekendt afholdt sin første generalforsamling. Der var fremmødt 17 medlemmer. Ligeledes var der til bestyrelsen fremkommet to fuldmagter fra fraværende medlemmer.

Efter at formanden havde budt velkommen, blev Torben Bejerholm valgt til dirigent.

 

Formanden aflagde beretning, og kom herunder ind på NMJK’s aktiviteter i det forgangne år bl.a. klubbens lokaleproblem. Efter at have fortalt om diverse ansøgninger såvel hos Næstved Kommune, som private, blev oplyst at klubbens medlemstal nu var oppe på 32 medlemmer!!! Godt klaret af en kun 1 år gammel klub. Mødeprocenten til klubbens arrangementer har ligget på ca. 60 til 70%. Dette er der vist ikke mange klubber der kan prale af med mindre det er en fire-mands bridge-klub.

 

Kassereren gennemgik nu det fremlagte regnskab, der på trods af ret store udgifter til PR-anlæg havde et lille overskud. Kassereren fremlagde problemet med hensyn til revisor, der på nuværende tidspunkt var passivt medlem og som sådan ikke kunne være revisor.

Kassererens regnskab blev herefter godkendt

 

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen

 

Herefter blev bestyrelsens tre forslag til kontingent i det nye år taget til afstemning. Der blev krævet skriftlig afstemning. Forslaget med de 100,- kr. om året blev vedtaget med 17 stemmer. Passive skal ligeledes betale mere, nemlig 50,- kr. om året

 

Herefter Skulle der vælges ny bestyrelse. Foruden de af bestyrelsen fremsatte forslag, blev Torben Bejerholm opfordret til at lade sig opstille. Dette gik han med til.

Valget blev foretaget skriftligt og blev som følger

                 Torben Bejerholm

                 Steffen Dresler

                 Henrik Struve

 

Valg af revisor blev med akklamation Følgende:

                 Olav Køhler

                 Jesper Dysted

 

Under eventuelt fremkom Claus Jensen med et par forslag til brug når klubben skal bygge sit anlæg. Claus ville gerne have at man allerede nu tænkte på om der på det kommende anlæg skulle være smalspors anlæg og om dette skulle være i størrelsen H0e eller H0m. Endvidere om der på anlægget skulle være et færgeleje med færge(r). Dette blev diskuteretfrem og tilbage og bestyrelsen skulle herefter se på dette.

Det sidste forslag Claus Jensen havde, var han syntes at der i klubben manglede en materielfortegnelse indeholdende de enkelte medlemmers materiel samt nummer på lokomotiver. Herved skulle det undgås at flere medlemmer lavede det samme nummer lokomotiv.

Det endte med at man opfordrede de enkelte medlemmer til at aflevere en liste over det materiel man havde og som man evt. ville køre med på klubbens anlæg.

 

Herefter var generalforsamlingen slut, og dirigenten takkede for god ro og orden.