Referat fra Bestyrelsesmøde den 29. September 1987

tilstede var: Flemming Meisner, Hans Jørgen Thomsen, Sven Kindt, Henrik Struve. - Steffen Dresler delvis tilstede idet han arbejdede på anlægget.

efter følgende dagsorden.

1. Referat fra sidste møde.
2. Planlægning / Indkaldelse til generalforsamling.
3. Udsendelse af brandsynsrapport.
    Udflugt til Middelfart.
4. Eventuelt.

1.  HS oplæste referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referat var godkendt.

2.  Der afholdes generalforsamling Torsdag den 29 / 10 kl. 19:30 i klublokalet på Uglebroskolen.
Indkaldelsen sker i henhold til klubbens love §9.
 
Pkt. 4 i indkaldelsen §4 foreslås ændret til flg.
Som medlemmer kan optages aktive fra det fyldte 16. år.
Som passive medlemmer kan optages personer / firmaer. Passive medlemmer har ingen stemmeret, ligesom de ikke har lov til at deltage aktivt i bygningen og driften af klubanlægget.

Vedr. §8 udelades den anden sætning i §'en

Pkt. 5 i indkaldelsen. Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret.

Pkt. 6 i indkaldelsen. Følgende bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke genvalg:
Hans Jørgen Thomsen og Steffen Dresler
Bestyrelsen foreslår Aage Kragerup valgt som kasserer og Sven Kindt valgt som bestyrelsesmedlem.

Pkt. 7 i indkaldelsen. Olav køhler modtager genvalg.

Under punktet bad HS om fritagelse for sekretærposten, grundet nyt arbejde.

3.  Visebrandinspektøren i Næstved Bent Jørgensen har foretager brandsyn på Uglebroskolen. Vedr. lokalet blev der gjort nogle anmærkninger, som klubben er blevet pålagt at rette.
Dette har bestyrelsen taget til efterretning, således at de pågældende forhold er / bliver bragt i orden, og ikke senere vil opstå.
Der foretages de påbudte ændringer samt en forbedret oprydning m.v.

Vedr. udflugt til Middelfart lørdag den 14. november vil Fm undersøge priser på togbilletter. Der udsendes / uddeles tilmeldingsblanketter.

4.  Vi må desværre konstatere, at Claus ikke længere er medlem i klubben grundet betalingsrestance. Klubbens love §7 blev tolket således: Et medlemskab ophører når restancen overstiger 2 måneder, og rykkerskrivelse er udsendt.
Hvis medlemmet ønsker fornyet medlemskab skal denne indbetale 2 måneders kontingent, samt den kommende måneds kontingent.
FM fremsender et brev til Claus.

Mødet sluttede kl. 21:45