Bestyrelsesmøde den 2. April 1987

Mødet afholdtes i klublokalet på Uglebroskolen.

Tilstede var: Flemming Meisner, Steffen Dresler, Claus Jensen, Sven Kindt, Henrik Struve og Aage Kragerup  -  Hans Jørgen Thomsen ej mødt

 

Der var fremlagt følgende dagsorden.

1. Referat fra sidste møde.
2. Kontingentbetaling.
3. Kaffekassen. (overskud)
4. Særtoget.
5. Reklamefolder.
6. Eventuelt.

1.  HS oplæste referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet var godkendt af FM.

2.  AAK redegjorde for økonomien. Flere af juniorerne betalte ikke til tiden. Disse vil blive rykket for betaling. økonomien så rimelig ud.

3.  AAK oplyste at kaffekassen har haft en omsætning på 3.047,- kr. de sidste 5 måneder, heraf er 1.812,- kr. udgifter til køb af varer, og det giver et overskud på 1.234,- kr. hvilket er 40,5% af omsætningen. Dette resultat må siges at være tilfredsstillende.

4.  HS oplyste, at Knud ikke havde fået bladet Særtoget, idet en del af bladene var uddelt på en klubaften. Dette beklagede HS. Der udsendes 2 nr. mere af Særtoget, idet HS oplyste, at han ikke ønsker ar lave særtoget mere, idet det er vanskeligt at finde på stof, især når der ikke kommer stof fra medlemmerne. SK gav udtryk for, at der ikke var behov for et klubblad, da vi alle er informeret ved klubmøderne.

FM fandt det beklageligt og han opfordrede andre til evt. at fortsætte med Særtoget. HS lovede at udsende mindst 2 nr. inden næste generalforsamling.

5.  HS vil uddele foldere til byen hobbyforhandlere samt afsende meddelelser til omliggende biblioteker.

6.  Under eventuelt blev der diskuteret konvolutter HS fremsender klubmærke til Torben Andersen (Lokomotivet), der vil trykke dem for os

Bestyrelsen besigtigede junioranlægget, som efterhånden er helt ødelagt. der blev sat spørgsmål ved om vi overhovedet skal have en juniorafdeling, idet juniorerne ikke arbejder seriøst med modelbanen. Dette tages op efter en snak med juniorerne.

Der var ikke yderligere indlæg til mødet.

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 21:00