Ekstraordinær generalforsamling den 30. April 1987

Indkaldt efter klubbens love §10.

tilstede var: Sven Kindt, Flemming Meisner, Aage Kragerup, Jan Truelsen, Knud Nielsen, Henrik Struve,  samt fuldmagt fra Steffen Dresler. 

 

Der var fremlagt følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Forhøjelse af juniorkontingent. *
3. Udskydelse af revidering af §8 til førstkommende ordinær generalforsamling.
4. Eventuelt.
 
* Bestyrelsen foreslog, at juniorkontingentet skulle sættes op til 60,- kr. pr. måned.

Pkt. 1.  Knud Nielsen valgtes til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Pkt. 2.  Bestyrelsens forslag blev efter nogen diskussion forkastet, idet der blev givet udtryk for, at varslet ved forhøjelsen af juniorkontingentet var for kort.

Man blev i stedet enige om, at hæve kontingentet til 40,- kr. fra og med den 1. august 1987.

Pkt. 3.  Blev vedtaget.

4.  Eventuelt. Her blev der diskuteret om vi skulle have juniorer, idet disse, indtil nu havde ødelagt for mange penge. Dette vil bestyrelsen arbejde videre med.

Mødet sluttede kl. 21:00