Referat fra klubbens ordinære generalforsamling 

Mandag den 31 Oktober 1994:

Følgende Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent:

Til dirigent blev valgt Aleks Jensen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og gav i følge dagsordenen ordet til formanden.

 

2. Formandens beretning:

Formanden Aage Kragerup takkede medlemmerne og bestyrelsen for godt samarbejde i sin formandstid og beklagede at han p.g.a. af mangel på tid ikke kunne fortsætte.

Han takkede endvidere Aleks for det store arbejde han har lagt i biblioteket.

Han nævnte også udstillingen på Østerport hvor vi gjorde et godt indtryk

Vedrørende anlægget var der sket meget uden at det var gået ud over standarden, bl.a. takkede han for hedebølgen i sommer der "tvang" Steffen til at gå ned i vores kølige kælder hvor han lagde et stort arbejde i Næstved Syd. 

Selv om Aage ikke mere havde tid til at være formand lovede han stadig at kigge ned til os så tit han kunne.

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Kassererens beretning:

Kasserer John Østergaard redegjorde for regnskabet, som han havde opstillet overskueligt på et bilag, så alle kunne følge med.

Kassererens beretning blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag: 

Ingen forslag.

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent.

Forslaget blev vedtaget

 

6. Valg af bestyrelse:

Formand: Aage Kragerup ønskede ikke genvalg

Kasserer: John Østergaard ikke på valg

Medlem Dan Rasmussen valgt som ny formand

Medlem: Søren Christoffersen blev genvalgt

Medlem Renè Bergholz blev genvalgt

Og som nyt medlem blev Frits Sørensen valgt

Bestyrelsen Konstituerer sig på første bestyrelsesmøde.

 

7. Valg af suppleant: 

Rasmus Rohde blev genvalgt.

Frits Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen

Og som ny suppleant blev Aleks Jensen valgt

 

8. Valg af revisor: 

Olav Køhler blev genvalgt.

 

9. Eventuelt:

Frits: Ønskede bedre miljø og hygiejne i opholdsrummet, bl.a. at sidste person der forlader lokalet lige rydder bordene for flasker, kopper og gamle kager, samt lige tører over med en våd klud. Det var der bred enighed op.

 

Dan: Takkede for valget som formand, og takkede sin forgænger, Aage for sin tid som formand, hvor han formåede at samle klubben, efter et par svære år med hyppige formandsskift, stilstand og mangel på initiativ. Og til sidst overbragte Aage en lille gave fra klubben.

Da der ikke var mere under eventuelt, takkede dirigenten for god ro og orden, og afsluttede derefter generalforsamlingen.