Referat fra den ordinære generalforsamling den 28. oktober 1996

 

Dagsorden i følge lovene.

 

1. Valg af dirigent:

Aleks Jensen. Og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og gav derefter ordet til formanden.

 

2. Formandens beretning:

Formanden lagde ud med at fortælle at 95 / 96 havde været et godt år med hensyn til medlemstilgang, vi er pt. 53 medlemmer, og det er højeste antal i klubbens historie.

Et af årets store samtaleemner var da vi brugte næsten hele klubbens kassebeholdning til at købe et dødsbo, men da vi havde taget det klubben kunne bruge og solgt resten var det endda en særdeles god forretning.

Vi fik også et tilbud fra Rasmus vi ikke kunne sige nej til, bl.a. UK samlesæt af litra E, P, C og en triangel samt en "Frichs firkantet" i ætset messing, og da vi fik tilbudet var det på en tidspunkt hvor der var lavvande i kassen og derfor hjalp "Lokomotivet" med det økonomiske. En stor tak til Lokomotivet.

I sidste vinter har vi brugt en del energi på at forbedre vores trækkraft bl.a. Hs, S. C, Triangel, og vores Ma-lyntog er påbegyndt. Også i denne vinter vil der ske forbedringer bl.a. med vores privatbane lok.

Vi har også i årets løb fået registreret alt klubbens materiel på PC, og det er så meningen at vi skal bruge listen til at vedligeholde og forbedre materiellet.

Der har i løbet af året været mange besøg, og vi har besøgt Anne Christina Von Baudits i Svinninge. Vi havde gode aftener med Peter som fortalte om Bornholms Jernbaner og Robert som fortalte om sin tur til Ukraine, plus en temaaften om tilsvining (Søren).

Byggeaktiviteten er lidt lav, håber den bliver større.

Særtoget (klubbladet) er kommet i faste terminer og bliver igen sendt ud.

Desuden havde formanden 4 punkter som krævede respons fra medlemmerne og de blev henvist til eventuelt.

Formanden sluttede derefter med at takke bestyrelsen for godt samarbejde og med at ønske klubben tillykke med de 15 år (fødselsdag den 11 november forbigås i stilhed). 

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Kassererens beretning:

Olav redegjorde for det regnskab som han havde uddelt til de tilstedeværende. Og påpegede det store overskud der pt. var i kassen

Kassererens beretning blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag: 

Ingen forslag.

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Kontingentet forbliver uændret.

 

6. Valg af bestyrelse:

Formand: Dan på valg.

Kasserer: Olav ikke på valg.

Næstformand: Renè på valg.

Sekretær: Søren på valg.

Medlem: Frits blev på valg.

Alle blev genvalgt.

 

7. Valg af suppleant: 

Rasmus blev genvalgt.

 

8. Valg af revisor: 

John blev genvalgt.

 

9. Eventuelt:

Dan:     Hvad gør vi ved den lave byggeaktivitet? Efter lidt snak om forskellige løsninger bl.a. om indslusning af nye medlemmer, enedes man om at afholde et byggemøde først i det nye år.

Dan:    Køreplanskørsel: Diverse køreaftener nogle gange løbet lidt ud i sandet af forskellige årsager. hvad gør vi? Større disciplin, tag de nye med (indøvning), æsker til materiel til de enkelte stationer, veksle mellem mandag og torsdag og opsætning af modeltidsure på de enkelte stationer.

Dan:    Om der stadig var stemning for at holde "Continental Railroader" og "Model Railroader"? Det var der.

Dan:    Om vi var interesseret i det tilbud vi har fået fra beredskabscenter Sydsjælland (se Særtoget 3 / 96)? Tilbudet blev afslået.

Da der ikke var mere under eventuelt, takkede dirigenten for god ro og orden, og afsluttede derefter generalforsamlingen.