Referat fra klubbens ordinære generalforsamling 

Mandag den 25 Oktober 1999:

 

Følgende Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent:

Formanden pegede på Aleks som havde haft hvervet de foregående år, og Aleks modtog valget.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav ordet til formanden.

2. Formandens beretning:

Formanden startede med at sige at det har været et godt år, med stor arbejdsiver, og hvor der er rart at komme, (rå men hjertelig tone).

Så kom der en del roser til nogle af de arbejdende kræfter: Jens, Bjarne, Olav, Per og Karl Erik for den elektriske del, Bjarne og Søren for den landskabsmæssige, Peter og Bulder for Biblioteket, Thomas for billedarkivet, Mogens og Ib for lyskasseprojektet sidst men ikke mindst Robert og Ole for klubbladets ansigtsløftning.

Årets aktiviteter blev også nævnt: Juleafslutning, Julefrokost, Brunos lysbilledeaftener, Martins foredrag om Canada og USA, Skanderborgtur samt Sommerfest hos Bjarne og Kate plus en meget kort videoaften (fjernsynet døde). Sluttelig med en tak til alle de implicerede.

Fremtiden blev også nævnt, hvor kørestrømmen har højeste prioritet, først på de ”oprindelige strækninger” der efter Næstved og undergrunden som skulle blive fortrinsvis digitale. Den nye lyssætning bliver der også sat store forventninger til, og til sidst blev det nævnt at julefrokosten er sat til den 21. Januar.

Formanden sluttede med at nævne at klubben var repræsenteret ved to begravelser og et bryllup, Niels Nielsen der omkom i et skibsforlis i Februar, Hans Jørgen Thomsens kone Jane der døde i September og Søren og Grits bryllup i Juli:

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Kassererens beretning:

Pga. Olavs fravær blev kassererens beretning fremlagt af Dan. Men da Olav som sædvanligt havde opstillet hele regnskabet i et overskuligt skema som blev omdelt, var der ikke meget at stille spørgsmål om.

Kassererens beretning blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag:

Fra bestyrelsen var der kommet et udkast til ændringer af klubbens vedtægter. Udkastet som var blevet sendt til alle medlemmer omkring 1. juni, blev med nogle ”kosmetiske” ændringer vedtaget.

 

5. Fastsættelse af kontingent:

I forbindelse med de nye vedtægter, som blev vedtaget under pkt. 4 var der nu 3 kategorier af medlemmer:

Aktive medlemmer som betaler kr. 60,- pr. måned

Passive medlemmer som betaler kr. 25,- pr. måned

Støttemedlemmer som betaler kr. 12,- pr. måned

Definitionen af de forskellige medlemstyper kan ses i de nye vedtægter.

 

6. Valg af bestyrelse:

Formand: Dan Ikke på valg

Kasserer: Olav på valg

Medlem: Søren på valg

Medlem Frits på valg

Medlem Bjarne på valg

Alle blev genvalgt..

 

7. Valg af suppleant: 

                Jens genvalgt

 

8. Valg af revisor: 

                John genvalgt.

 

9. Eventuelt:

Dan: Dan nævnte at der blev arbejdet på at lave en sverigestur den sidste week-end i september 2000.

Dan: Julefrokost den 21 / 1 – 2000

Frits: Lidt reklame for byggekonkurancen, der finder sted næste år (Regler mm. Udsendt med Særtoget 2/99)

Bent: Kom med et forslag om evt. stemmeret til de passive, da nu kontingentet var blevet forhøjet en del. (Det vil blive taget op i bestyrelsen).

Bo, Jan, og Aleks: Diverse kommentarer vedr. de nye kontingenter.

 

Da der ikke var flere punkter, og vi havde en vigtig auktion foran os, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og takkede for god orden.