Referat fra klubbens ordinære generalforsamling

Mandag den 30 Oktober 2000:

 

Følgende Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent:

Formanden pegede på Steffen, og Steffen modtog valget.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og udpegede Per og Søren som eventuelle stemmetællere, derefter fik formanden ordet.

 

2. Formandens beretning:

Formanden lagde ud med at fortælle om arbejdet på anlægget fortrinsvis har været koncentreret om det elekrirske og der var en stor tak til Jens, Karl Erik og Per for deres store arbejde under bordet.

På landskabssiden er der kun sket noget på Næstved havn og Næstved ”Øst” og der fik Søren en hilsen.

Formanden nævnte at det nu er bestemt at det digitale anlæg skal være af mærket System One som er amerikansk og at det vil blive indkøbt inden jul.

Det blev nævnt at det har været et meget aktivt år med mange arrangementer og mange ture og udflugter, med Sverigesturen som et af højdepunkter.

Ib har i årets løb overtaget kantiner og blev ønsket held og lykke, vi andre fik en opsang om at huske at betale.

Til slut lidt om det kommende år, hvor det digitale anlæg kommer i fokus, og så en en efterlysning om emner til div. Arragementer.

Konklusion, et godt og fremgangsrigt år for NMJK.

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Kassererens beretning:

Kassereren startede med at uddele åres regnskab, hvor alt er i den skønneste orden og stemte på øre.

Det blev nævnt at vi har over halvdelen, af beløbet til indkøb af digitalt udstyr, og at vores aftale med Lokomotivet om lån til resten stadig galt.

Kassererens beretning blev godkendt.

 

4. Bestyrelsen forslag:

'Ingen forslag.

 

5. Indkomne forslag:

Forslag fra Jens. Om at der fremstilles nogle trøjer med klubbens logo. Og at trøjerne betales af de medlemmer der ønsker trøjer

Det blev vedtaget og bestyrelsen foretager det praktiske.

 

6. Fastsættelse af kontingent:

Ingen ændringer.

 

7. Valg af bestyrelse:

Formand: Dan på valg

Kasserer: Olav på valg

Medlem: Søren ikke på valg

Medlem: Frits ikke på valg

Medlem: Bjarne på valg

Suppleant: Jens på valg

Alle blev genvalgt..

 

8. Valg af revisor:

Revisor: John på valg

Suppleant: bestyrelsen foreslår Per

Begge blev valgt.

 

9. Eventuelt:

Dan: Dan nævnte at julefrokosten er sat til den 19 / 1 – 2001

Dan: Regler om stemmeret for de passive vil blive gennemgået inden næste generalforsamling.

 

Da der ikke var flere punkter, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og takkede for god orden.