Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 09.11.2004

Til stede: Dan, Jan, Thomas, Frits, Bjarne, Olav samt Robert under pkt. 7.

 

1.  Godkendelse af referat fra sidste og møde

         Godkendt sammen med det forrige. Olavs underskrift blev påført.    

2.  Klubbens økonomi

         Kontantbeholdning 7.100 kr.

         Medlemstallet er steget en smule og ligger nu på 49, hvilket gør at klubben nu har en årlig

         kontingentindtægt på over 20.000 kr.

         Klubben har hvervebrochurer, som blev lavet til Banebørstedagen, liggende hos  

         Modelbaneforretningen Hobbydreams, hvilket har sat fokus på NMJK udadtil. Brochuren tilpasses,  

         således at den er mere informativ end medlemshvervende. Dette gøres af Thomas. 

3.   Indkommet post

          Kun de sædvanlige klubblade samt indkaldelse til møde omkring Næstved Syd (Kommunen).

4.   Opfølgning på generalforsamling

          Byggekonkurrencen: Bestyrelsen talte frem og tilbage om hvordan og hvornår byggekonkurrencen 

          bør finde sted. Frits sætter sig sammen med Søren og udarbejder et oplæg på baggrund af debatten

          på generalforsamlingen og bestyrelsens synspunkter. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde.

          Fotografering: Dan har lavet et lille indlæg mht. fotografering på  klubbens anlæg. Der var enighed

          i bestyrelsen om, at det var både velformuleret og ikke kan anstøde nogen. Indlægget sættes på

          hjemmesiden under et nyt faneblad som hedder fotoetik. Se senere.

5.       Anlægget

          Dan har fundet et registreringsprogram som kan benyttes til registrering af klubbens materiel.  

          Bjarne og Søren vil stadig gerne gennemgå og sortere klubbens materiel, men undersøger   

          registreringsprogrammet således at dette eller et lignende system kan anvendes allerede i sorteringen.

6.   Lokalet

          Opstillingssporet ved vitrinen er ødelagt efter mange år som lagerplads for materialer og lignende.    

          Det skal nu ryddes, repareres og tages i brug som opstillingsspor.

7.   Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

          Særtoget har lavet aftale med Lollandsbanen om en reklame på bagsiden. Det vil træde i kraft i det nye år.

          Hjemmesiden opdateres løbende og medlemmerne opfordres til at komme med gode ”pletskud” fra 

          anlægget som kan lægges på hjemmesiden. Opfordringen skal med i bladet.

          Søren arbejder på at lave et arkiv på hjemmesiden således at gamle referater, indkaldelser, 

          beretninger og lignende kan findes i kronologisk rækkefølge.

8.   Kommende aktiviteter: Temaaftner, juleafslutning og julefrokost

        Den 18. november holdes temaaften og kørsel på anlægget og ansvarlig for dette er Per Hansen. 

          Næste temaaften, i februar, bliver om bearbejdning af hvidmetal. Frits aftaler dato med Sven Thomsen.

          Klubben holder juleafslutning torsdag den 16. december 2004, men lukker først mandag den 20. december 2004. Dan              køber ind.

          Klubben slår døren op til det nye år mandag den 3. januar 2005.

          Julefrokosten afholdes fredag den 21. januar 2005 kl. 18.00 i klublokalet. Bjarne aftaler med Abbednæs kro.

 9.   Banebørstedag 2005

          Dan og Thomas udarbejder den første pressemeddelelse som udstedes i januar til forhandlere og klubber.

 10.    Vagtturnus

    November: Bjarne og Bent         December: Jan        Januar: Dan         Februar: Thomas

11.   Eventuelt

        Klubben har 25 års jubilæum i 2006 og det skal naturligvis fejres. Frits og Bjarne laver 3 – 4        

        oplæg til næste bestyrelsesmøde om hvordan dagen kan festliggøres. Det tages op på næste bestyrelsesmøde.

 12.    Næste møde

         Tirsdag den 8. februar 2005 kl. 19.30 i klublokalet.

 

Fotoetik

I NMJK glæder vi os hele tiden over, at vores anlæg til stadighed skaber så meget opmærksomhed og så stor interesse som tilfældet er. Vi vil gerne modtage gæster og vi synes at netop det at modtage gæster, er en af de helt store og vigtige opgaver, vi har som modeljernbaneklub. Medlemmerne i NMJK er stolte af anlægget og vi fremviser gerne vores flotte anlæg og vi gør det med stor stolthed.

Medlemmerne i NMJK, bruger meget tid, energi, kræfter og mange penge på at bygge efter forbilledet. Vi går meget op i at  være tro mod klubbens idegrundlag og samtidig holde en meget høj standard, en standard som kan måle sig med de bedste.

Vi har oplevet at udenforstående, som ikke er tilknyttet klubben, fotograferer hele eller dele af anlægget og efterfølgende offentliggør disse, på diverse hjemmesider. Vi er overbevist om at denne offentliggørelse er gjort for at glæde andre som interesserer sig for modeljernbane-hobbyen.

Imidlertid ønsker NMJK, alene at påtage sig dette ansvar. Enhver offentliggørelse af billedmateriale fra NMJK ønsker vi skal være omfattet af den kvalitet, som vi i øvrigt lægger til grund for vores arbejde i klubben. Det skylder vi ikke blot de nuværende medlemmer, men også de medlemmer som grundlagde klubben og som var ide mænd, for det arbejde som gøres i dag.

Klubbens hjemmeside indeholder billeder som klubben ønsker offentliggjort, og disse kan benyttes i henhold til gældende regler for offentliggørelse.

Derudover har NMJK, en aftale med tidsskriftet Lokomotivet, som ofte benytter anlægget som fotografisk supplement for deres artikler. I dette tidsskrift sættes billederne i øvrigt ind i deres rette sammenhæng. Der er således masser af tilgængelige foto`s fra vores anlæg.

Som gæst i NMJK har du tilladelse til at fotografere til eget brug. Vi vil, i påkommende tilfælde ikke udsende tæskehold eller retsforfølge nogen, blot beder vi alle vore gæster om at respektere denne begrænsning.

Skriver man artikler eller på anden måde ønsker at offentliggøre foto`s fra NMJK, henvender man sig til bestyrelsen.

Adresser og telefonnumre er tilgængelige på www.nmjk.dk