Referat fra generalforsamling den 18. oktober 2004-11-05

Formanden, Dan Rasmussen , bød de 18 fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Pkt. 1  Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Formanden ledede valgene. Forsamlingen valgte Flemming Møss til dirigent og Søren Christoffersen samt Per Hansen til stemmetællere.

Flemming Møss takkede for valget til dirigent og konstaterede herefter at generalforsamlingen både var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Pkt. 2 - Formandens beretning

Dirigenten gav herefter ordet til formand Dan Rasmussen , der aflagde bestyrelsens beretning.

Formandens Beretning Generalforsamlingen 2004

Ikke ret lang tid efter klubbens generalforsamling 2003, modtog vi den sørgelige besked at Henrik Eliasen var død af et hjerteanfald. Henrik var kun i midten af halvtredserne og tilsyneladende sund og rask, så det kom som et chok. Henrik havde kun været medlem i NMJK i få år, men vi havde allerede lært ham at kende som en god og hyggelig kammerat. Henrik var altid parat til at yde en indsats for klubben og han sørgede blandt andet for en god bustur til Dortmundt udstillingen, ligesom han sørgede for det kulinariske indslag på 2003 turen til Langeland. Sammen med sin hustru Dorte, passede han også Abbedsnæs kro, som leverer vores fortræffelige julefrokost og en uforlignelig omgang stegt flæsk og persillesovs, til banebørstedagen.

Det var mit indtryk at Henrik, i NMJK havde fundet et sted, hvor han kunne lege med de øvrige jernbanerødder og jeg ved at Dorte ofte tilskyndede ham, på trods af travlhed, til at tage af sted til en klubaften. Vore tanker går til Henriks familie, hans hustru Dorte og deres fælles søn Mads Jakob på 6 år. I NMJK har vi mistet en god kammerat. Æret være hans minde.

Året 2004 har været endnu et godt år for NMJK.

NMJK er inde i en fortsat stabil periode hvor vi måske ikke for bygget så meget som vi gerne ville, men hvor det vi laver, lever op til vores krav og ønsker. Anlægget tager langsomt form i henhold til de ideer og planer vi i fællesskab lægger og kvaliteten af arbejdet er tip top. Det sociale liv i klubben og uovertruffen og et meget stort aktiv.

Klubbens øjeblikkelige økonomi er i orden, takket være vores kasserer. Klubbens medlemstal er faldet en smule og dette påvirker selvfølgelig kassebeholdningen. Stagnation i medlemstallet og en stigning på huslejen (ca. 2000,- kr. pr år), gør det måske nødvendigt at diskutere de kommende investeringer og en eventuel stigning i kontingentet. Bestyrelsen har dog valgt at se tiden an og foreløbig holde prisen på medlemskabet i ro. I den senere tid har vi også oplevet en medlemstilgang.

Redaktøren og hans stab skal have stor ros for Særtoget. Bladet har nået et meget højt niveau og det er min opfattelse at medlemmerne ser frem til hver udgivelse. Der arbejdes på at få tegnet annoncer, således at klubbens omkostninger kan minimeres.

Søren udvikler hele tiden hjemmesiden og den er blevet meget professionel og meget nemt overskuelig.. Det er mit håb at den stadig udvikler sig og specielt flere billeder tror jeg er vigtigt. Kalenderen bliver løbende opdateret og der kan medlemmerne finde alle aktiviteter, både omkring tider, datoer og indhold. Siden er et stort aktiv for NMJK. Har i ideer eller kender i nye muligheder, så kontakt Søren.

Årets største arrangement er ubetinget Banebørstedagen. På kun to år er det lykkedes at finde et koncept som kan overskues og gennemføres uden det bliver en belastning for klubben, hverken økonomisk eller arbejdsmæssigt. I år havde ca. 300 personer valgt at lægge turen forbi klubben og der var masser af tilfredshed med arrangementet. Vi er meget tilfredse og ser frem til dagen i 2005. En stor tak skal lyde til medlemmerne af arbejdsgruppen, Thomas, Olav , Ib og Niels, som er de der i fællesskab tager den store tørn og får tingene til at fungere. Derudover en stor tak til Kirsten, Anna og Morten som passer cafeen. Også en tak til alle de medlemmer som lægger megen energi og glæde i selve dagen. Næste år bliver det dog nok nødvendigt at klubbens medlemmer på denne dag betaler for såvel cafeen og den fulde pris for middagen på Abbednæs kro.

Sidste år nævnte jeg kort en eventuel rygepolitik. Der har ikke i det forløbne år været nogen henvendelser desangående og det tager jeg som et tegn på at rygningen i klublokalet ikke er til gene for nogen.

På bestyrelsesmødet i september blev det besluttet at lave et arrangement hver måned. I oktober har der således været videoaften, i november bliver der en aften hvor Per vil undervise i brugen af kørekontroller. Der kommer en temaaften om støbning og flere andre ting er på bedding bla. vil der blive arrangeret klubbesøg i løbet af foråret. Det er bestyrelsens håb at dette tiltag vil være med til, yderligere at øge aktivitets niveauet. 

Modelbyggekonkurrencen blev i år aflyst. Det er bestyrelsen ked af, men med kun 5 emner tilmeldt, fandt vi det ikke rimeligt at gennemføre. Vi må have en debat omkring konkurrencens fortsatte beståen. Er tidspunktet det rigtige, er udformningen rigtig, er reglerne rigtige og hvad skal der til for at flere medlemmer tilmelder emner.

Året udenlands-udflugt går til Holland og 12 mand drager til Utrecht på torsdag. Vi skal se udstillingen Eurospoor i Utrecht samt se lidt veterantog i Hoorn og Beekbergen.

Igen vil jeg nævne oprydningen på bordene i klublokalet. Ryd op efter jer og tør gerne bordene af. Askebægre tømmes når der åbnes på en klubaften.

Endnu engang synes jeg at NMJK har haft et godt år og jeg ser med stor tilfredshed frem til sæsonen 04/05.

Slut

Den efterfølgende debat koncentreredes om modelbyggekonkurrencen. På baggrund af den ringe tilslutning til årets konkurrence foreslog flere medlemmer at terminen for konkurrencen flyttes. Flere gav udtryk for at det måske var uhensigtsmæssigt at modeller til konkurrencen skal indleveres i begyndelsen af en vintersæson og foreslog at flytte indleveringstidspunktet til sidst på sæsonen, f.eks. til marts eller april.

Et forslag om at lægge konkurrenceterminen samen med banebørstedagen vandt ikke gehør, da mange var af den opfattelse, at man så blandede for mange ting sammen. Der var dog enighed om at det ville være en god ide at udstille de indleverede modeller på banebørstedagen, for den måde at vise de fremmødte hvad klubbens medlemmer kan frembringe.

Vinderne af konkurrencen skal udpeges inden bb-dagen, men man kunne måske overveje at henlægge præmieoverrækkelsen til banebørstedagen. Bestyrelsen arbejder videre med forslagene om modelbyggekonkurrencen.

Beretningen blev herefter sat under afstemning og den blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3 -  Kassererens beretning og regnskab.

Kassereren, Olav Køhler, fremlagde regnskabet. Olav konstaterede at indtægterne næsten er uændrede i forhold til året før trods en mindre medlemsnedgang. Dette skyldes primært indtægterne fra brugtboden ved banebørstedagen. Klubben har pt. 47 medlemmer.

Regnskabet blev herefter sat under afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4 - bestyrelsens forslag

Formanden fremlagde et forslag fra bestyrelsen om at indføre et regelsæt for fotografering og offentliggørelse af fotos af klubbens anlæg.

Bestyrelsens fotoforslag:

Begrænset fotografering af klubbens anlæg.

I forbindelse med Banebørstedagen, modtog flere medlemmer en mail fra en besøgende, som med digitalkamera, havde taget en stor mængde billeder af klubbens anlæg og lagt dem ud på internettet, hvor de var til fri afbenyttelse.

Medlemmerne af NMJK, bruger meget energi, kræfter og mange penge på at bygge efter forbilledet og samtidig holde en meget høj en standard. NMJK kan derfor ikke være tjent med, at personer som ikke er tilknyttet klubben, fuldstændig ukritisk, kan tage billeder i klublokalet og af anlægget og derefter offentliggøre dem.

Klubbens hjemmeside indeholder alle de billeder som klubben ønsker offentliggjort og disse kan benyttes i henhold til gældende regler for offentliggørelse. Dette sikrer at NMJK, selv har kontrol med kvaliteten af offentliggjorte billeder.

På denne baggrund ønskes indført en begrænsning i den almene fotografering på og omkring klubbens anlæg.

Det har ikke tidligere været noget problem, men i forbindelse med udbredningen af specielt, digitalkameraer og den lette adgang til at offentliggøre disse, gør det nødvendigt at foretage denne begrænsning.

Der foreslås derfor følgende:

Uden tilladelse må man ikke:

Fotografere hele eller dele af anlægget, heller ikke dele, som ikke umiddelbart kan genkendes.

Fotografere enkeltpersoner, uden at have fået tilladelse af vedkommende.

Tilladelser:

Der må kun fotograferes, efter særlige henvisninger fra Bestyrelsen i NMJK.

Billeder fra klubben må kun offentliggøres, efter tilladelse fra Bestyrelsen i NMJK.

Tidsskrifter, som ønsker at skrive om klubben og anlægget, skal indhente tilladelse i Bestyrelsen i NMJK.

Undtagelser fra dette er:

Medlemmer af NMJK må fotografere til eget brug. Eventuel offentliggørelse, kræver tilladelse fra bestyrelsen i NMJK.

Bladet Lokomotivet, er af bestyrelsen i NMJK, meddelt løbende tilladelse til at fotografere og offentliggøre disse billeder. Billeder må benyttes på Lokomotivet`s egen hjemmeside.

Foto`s optaget i og omkring klublokalerne, herunder fotografier af personer, af vitriner og andre displays, i forbindelse med arrangementer, er ikke omfattet af denne begrænsning.

Dan (Slut)

Baggrunden for forslaget var, at der efter årets banebørstedag var blevet lagt nogle billeder på internettet af klubanlægget af mildt sagt tvivlsom kvalitet.

Bestyrelsen fandt det uheldigt at sådanne dårlige billeder er med til at give et helt forkert indtryk af klubanlægget og det klubben står for.

Der udspandt sig en længere debat, hvor mange forskellige synspunkter kom til udtryk:

Søren Christoffersen mente at vi skal lade folk fotografere og offentliggøre billeder som det passer dem, da vi alligevel ikke har nogen sanktionsmuligheder.

Flemming Møss ville dog ikke udelukke at man kunne gøre brug af lovgivningen om ophavsret, men det ville dog nok være temmelig omkostningskrævende med udgifter til advokatbistand mv.

Bent mente vi måske skulle være lidt forsigtige med alt for bombastiske forbud omkring fotografering, da vi jo også selv gerne vil tage billeder af andre klubbers anlæg for på den måde at hente inspiration.

Bjarne forslog at reglerne udelukkende skal dreje sig om offentliggørelse af billeder.

Jan foreslog at man nøjes med at henstille til vore gæster at man ikke kritikløst offentliggør billeder. Det handler om etik og moral i forhold til det private område som klubbens lokaler trods alt er.

Per forslog at reglerne bliver at man frit kan tage billeder, men at man skal have tilladelse fra bestyrelsen, hvis man ønsker at offentliggøre billederne.

Frits slog til lyd for at fotoreglerne bliver gjort meget synlige ved opslag forskellige steder ved anlægget.

Svend mente at bestyrelsen nu havde hørt forsamlingens synspunkter og herefter må træffe en beslutning.

På baggrund forsamlingens tilkendegivelser fremsatte Dan Rasmussen herefter et revideret forslag med følgende indhold: ”fotografering til eget brug er helt OK, men hvis man ønsker at offentliggøre billeder, f.eks. på internettet, kan dette kun ske med tilladelse fra et bestyrelsesmedlem.”

Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5 – Indkomne forslag

Der var indkommet et forslag fra Peter Henrichsen om at klubben, ”i alsidighedens interesse” melder sig ind i Märklins Insiderclub.

Flere ville gerne vide hvad et medlemskab koster, hvilket Peter ikke var klar over.

På baggrund af usikkerheden om økonomien, fremsatte Bjarne et alternativt forslag gående ud på at bestyrelsen skulle undersøge vilkårene for medlemskab, herunder økonomien, og derefter træffe en beslutning.

Dirigenten satte først Peters forslag under afstemning:

For forslaget stemte: 0

Imod forslaget stemte: 17

Hverken for eller imod stemte: 1

Forslaget blev således nedstemt.

Herefter blev Bjarne s forslag sat under afstemning:

For forslaget stemte: 17

Imod forslaget stemte: 0

Hverken for eller imod stemte: 1

Bjarne s forslag blev således vedtaget.

Ib Rasmussen havde fremsat et forslag om at udvide byggekonkurrencen således at der ud over de 2 dommeres afgørelser gennemføres en afstemning blandt samtlige klubmedlemmer om ”årets model” på tværs af kategorier.

Forslaget blev positivt modtaget af forsamlingen og det blev tilkendegivet at afstemningen bør foregå skriftligt og det skal sikres at hvert medlem kun kan afgive en stemme.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6 – Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7 – Valg af bestyrelse

Formand Dan Rasmussen                            På valg           blev genvalgt uden modkandidater

Kasserer Olav Køhler                                På valg           blev genvalgt uden modkandidater

Sekretær Thomas Henrichsen                      Ikke på valg

Medlem Bjarne Aaholm                             På valg           blev genvalgt uden modkandidater

Medlem Frits Sørensen                              Ikke på valg

Suppleant Jan Larsen                                 På valg           blev genvalgt uden modkandidater

Pkt. 8 – valg af revisor

Revisor Per Hansen                                   På valg           blev genvalgt uden modkandidater

Revisorsuppleant Ib Rasmussen                  På valg           blev genvalgt uden modkandidater

Pkt. 9 – Eventuelt

Robert henledte forsamlingens opmærksomhed på den annoncerede bustur til modelmessen i Hamburg den ????? Tilmelding kan foretages til Robert .

Dan fortalte, at Dansk Modeljernbaneklubs store spor 0-anlæg på Københavns godsbanegård står foran nedrivning, da klubben er sagt op fra lokalerne. Robert undersøger mulighederne for at arrangere et besøg i klubben, mens tid er. En tur til DMJK-anlægget vil blive bekendtgjort på opslagstavlen.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere der ønskede ordet, takkede forsamlingen for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

Jan Larsen