åØåReferat af generalforsamling i NMJK 26.10.2006

Dan bød alle de 22 fremmødte medlemmer velkommen.

 

1.     Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Flemming blev valgt til dirigent, og som stemmetællere faldt valget på Robert og Leon.

Flemming konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gennemgik herefter dagsordenen i korte træk.

 

 

2.     Formandens beretning (kopi af manuskript)

 

Endnu et år i NMJK er gået. Vel at mærke endnu et år med fremgang over hele linien.

 

Medlemstallet er stigende og i skrivende stund er vi 61 medlemmer. Det største i klubbens 25 årige historie. Bestyrelsen er meget ydmyge omkring den fortsatte medlemsfremgang. Fremgangen kommer i en tid hvor andre klubber har problemer med medlemstallet og aktiviteterne. Vi tillader os derfor at se tilgangen som en bekræftelse på, at den linie vi omkring bestyrelsesarbejdet fører, er den rigtige. Jeg vil også benytte lejligheden til at sige velkommen til de nye medlemmer som er kommet til i løbet af året og jeg håber i føler jer velkomne. Vores samvær, både på klubaftnerne, ved vores arrangementer og på vores ture er tip top. Der er en rigtig god tone iblandt alle og det skal vi værne om.

 

Bestyrelsen får på generalforsamlingen et mandat af medlemmerne og bestyrelsen vil derfor følge dette mandat og samtidig fastholde sin åbenhed i forvaltningen af klubben. Ingen medlemmer skal kunne føle sig utrygge, ved det arbejde bestyrelsen udfører. Opstår der problemer eller er der andet man vil drøfte med bestyrelsen, kan i trygt kontakte et bestyrelsesmedlem. 

 

Økonomien er fremragende og igen er det Olav som er sikker styrmand. Der er lagt penge til side til jubilæet og det ser ud som der også kan blive et tilskud til transporten til jubilæumsturen til Dortmund. Når alle vores aktiviteter omkring jubilæet er overstået, er der stadig penge på kontoen. Det er imponerende hvor sikkert vores kasserer styrer skibet!! Således ser bestyrelsen fremtiden roligt i møde og ser ingen grund til at foreslå ændringer i kontingentet. 

 

Året har været præget af mange udgifter på repræsentationssiden. Her vil jeg gerne sige en personlig tak for de fine gaver ved Anna`s og mit sølvbryllup. Derudover har der været et par runde fødselsdage – ingen nævnt ingen glemt – alle skal have et tillykke. Endvidere har klubben betænkt Bent Bergman, med en gave i forbindelse med hans sygdom og indlæggelse på Næstved sygehus.

 

Sidst men ikke mindst vil jeg nævne at Ib og jeg selv repræsenterede NMJK ved Krister Brandts (drivkraft i Skövde modeljärnvägsselskab WNJ) begravelse kort før jul i Fällkøbing kirke. For nylig døde klubbens tidligere formand, Flemming Meisner, efter kort tids sygdom. Ved Flemmings begravelse deltog 6 medlemmer fra NMJK. Æret være Flemmings og Kristers minde.

 

Op til banebørstedagen og netop nu til jubilæet er der på anlægget lagt mange kræfter i at kunne præsentere et anlæg som er tip top. Helsingør skrider fremad, Næstved begynder at ligne sig selv og Torben sørger for at landskabet bliver renoveret og fornyet hvor det trænger. Alle lægger en stor energi for dagen og det vil jeg gerne udtrykke en stor tak for.

 

”Særtoget” har igen i år sat sine spor i klubben. Der er udkommet fantastiske gode klubblade og diverse særskrifter, som er til megen inspiration og moro for os medlemmer. For dette flotte arbejde og for arbejdet i aktivitets udvalget, vil jeg gerne bringe en særlig tak til Robert som på trods af store opgaver på hjemmefronten også har lykkedes med dette arbejde. Også en tak skal lyde til Niels og Thomas for deres indsat, samme sted.

 

”Lokomotivet” har markeret vores jubilæum, ved at skrive en ca. 25 siders artikel om NMJK. Ikke bare er det en artikel om NMJK, men i lige så høj grad en artikel som modeljernbanen som hobby. Vi tror det er noget der rykker og kan være til inspiration, når andre klubber i landet kan se at tingene kan lade sig gøre, på trods af konkurrencen fra pc spillene og alle de andre fritidstiltag. Bestyrelsen udtrykker hermed en stor tak til ”Lokomotivets” redaktion og specielt Torben for den flotte opsætning, som gør NMJK stor ære.

 

På generalforsamlingen 2005 lovede bestyrelsen at se på abonnementet på Mærklin insider club. Det har vist sig meget vanskeligt at finde ud af hvad et abonnement indebærer, hvor det kan tegnes og til hvilken pris. Bestyrelsen har på den baggrund og med baggrund i Mærklins usikre fremtid, besluttet ikke at tegne dette abonnement. Skulle der senere vise sig interesse for det vil se på det til den tid.

 

Oprydning, både i opholdslokalet og omkring anlægget, må jeg atter nævne. Der er nu indkøbt et skraldestativ til poser og det er det eneste vi fremover har at benytte. Vi gider ikke den ildelugtende spand og de poser som gemmer sig i skabet. Jeg henstiller endnu engang til at alle rydder op efter sig. Kaffekopper, blade og bøger, lægges/sættes på plads efter brugen.

 

Sluttelig vil jeg gerne sige den øvrige bestyrelse og alle medlemmer tak for det gode arbejde der bliver udført og specielt for den gode ånd, som er kendetegnende for NMJK.

 

Dan

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

 

3.     Kasserens beretning og regnskab

Olav gennemgik regnskabet og viste påtegningerne fra revisionen.

 

Jan spurgte om det kan betale sig med en girokonto. Olav vil se nærmere på girokontoen.

 

Flemming spurgte om 1.050 kr. der viste sig at være forudbetalt festgebyr. Det skæve tal skyldes afregningsmetoden.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

4.     Bestyrelsens forslag

Ingen forslag.

 

 

5.     Indkomne forslag

Søren Christoffersen havde fremsendt et forslag, hvori han foreslog at der ikke mere afholdes byggekonkurrence i NMJK.

 

Søren begrundede sit forslag med at der ikke er tilslutning til byggekonkurrencen.

 

Frits bemærkede også at det udadtil kan se ud som om at bestyrelsen belønner sig selv, da det stort set kun er bestyrelsesmedlemmer som deltager.

 

Jan kommenterede også, at tiden muligvis er løbet fra det.

 

Der blev stemt om forslaget:

 

For: 17

Imod: 0

Hverken for eller imod: 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Michael Neergaard havde fremsendt et forslag om at der på køreaftenerne skal køres efter køreplan.

 

Det gav lidt debat frem og tilbage.

 

Søren: Det er sjovt at køre efter køreplan, og det er i hvert fald vigtigt at vi i det mindste får kørt på køreaftenerne.

 

Dan: Det tager tid at udarbejde en køreplan, men at kræfterne bør lægges for at få anlægget til at køre.

 

Der blev stemt om forslaget:

 

For: 1

Imod: 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsen stillede på baggrund af Michael´s forslag, et nyt forslag om at der med tiden laves en køreplan til brug på køreaftenerne.

 

Der blev stemt om forslaget:

 

For: 21

Imod: 0

 

 

6.     Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og gebyrer, og det var der ingen kommentarer til.

7.     Valg af bestyrelse:

Følgende blev valgt:

 

Formand Dan Rasmussen – genvalgt

Kasserer Olav Køhler – genvalgt

Sekretær Thomas Rostgaard Henrichsen – ikke på valg

Medlem Bjarne Aaholm – genvalgt

Medlem Frits Sørensen – ikke på valg

Suppleant Jan Larsen – genvalgt

 

 

8.     Valg af revisor

Følgende blev valgt:

 

Revisor Per Hansen – genvalgt

Revisorsuppleant Ib Rasmussen – genvalgt

 

 

9.     Eventuelt (kommentarer og information)

Frits: Der skal ikke bygges på køreaftener og på byggeaftener skal der ikke køres.

 

Jan: Alle tager hensyn til hinanden og det skal ikke være for stift.

 

Torben: Lokomotivet giver klubben 7.000 kr. i anledning af 25 års jubilæet. Dan takkede på klubbens vegne.

 

Robert: Der er Modelbauwelt i Hamburg 24. november 2006. Se opslag på tavlen.

 

Søren: Vi skal være bedre til at få nye medlemmer ”med” i klubben.

 

Jørgen: Føler sig godt modtaget i NMJK.

 

Peter: Stopper som bibliotekar i juni 2007, da han føler at der trænger til fornyelse i biblioteket

 

Frits: Mange laver stadig selvbyg derhjemme på trods af mange industrimodeller på markedet.

 

Robert: Klubbens videoer er ved at blive overført til DVD.

 

Dan: Sagde tak for en god generalforsamling, og takkede Peter for hans tid som bibliotekar. Udover pengene fra Lokomotivet har klubben ligeledes fået en ny fin containerkran fra Lokomotivet.

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

 

 

NMJK, 26. Oktober 2006

Sekretær - Thomas Rostgaard Henrichsen