åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 19.08.2008

Til stede: Dan, Thomas, Frits, Jan, Olav, Niels (BB-udvalg), Robert

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet den 15. april 2008 blev underskrevet.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der ca. 11.200 kr. i klubkassen, hvoraf de 5.200 kr. er reserveret til husleje. Alle andre udgifter er betalt. Klubben har i øjeblikket 64 medlemmer.

Sidste år investerede vi 37.000,00 kr. i anlægget, hvilket er meget flot.

 

3.     Indkommet post 

Dan har modtaget de sædvanlige klubblade.

Dan har modtaget en mail fra et evt. kommende medlem.

Vi besluttede, at det for fremtiden er åbnevagten som tjekker klubbens mail, vedrørende henvendelser til klubben på nmjk@nmjk.dk.

 

4.     Anlægget

Arbejdstempoet på lys og baldakiner har været enormt og arbejdet fortsætter rundt på anlægget.

Der knokles med sporskifter på Helsingør.

Dan og Jan opsætter ”himmel” (blåt stof) over Skælskør som forsøg.

Dan forklarede om materielregistreringen, og hvordan det kan gøres. Planlagt til at foregå på to klubaftenener (indsamling af materiel) og en lørdag (registrering og fotografering).

Der skal laves sporskifter i Næstved.

Diamanten i sydenden af Næstved bør snarest skiftes.

Der er sat tanker i gang om en ny undergrund (under Næstved), da den nuværende ikke fungerer perfekt.

Ovenstående tages med på byggemødet den 04. september 2008.

       

5.     Lokalet

Intet.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtogets redaktion er i fuld sving med næste nummer. Robert fortalte kort om indholdet.

Hjemmesiden opdateres løbende med nyt i arkivet og vekslende forsidebillede.

Dan laver en ny præsentation af Banebørstedagen, som skal ligge på hjemmesiden.

Biblioteksgruppen (Niels, Robert, Thomas og Peter) køber to nye bøger. DSB Driftsmateriellet 1925 – 2007 og den nye bog om de bornholmske jernbaner.

 

7.     Evaluering af Banebørstedag

Det var en god dag med mange besøgene spredt over hele dagen.

De besøgende var godt tilfredse, og vi har fået positive tilbagemeldinger.

Invitationer på mail har fungeret fint og bliver gentaget.

Vi skal have trykt flere indmeldelseshæfter, og der skal tilføjes fødselsdato og e-mail. Klares af Thomas.

Næste år skal vi have en termotaske til frikadeller, så folk ikke skal vente på maden.

 

 

8.     Kommende aktiviteter

04. september 2008: Byggemøde kl. 19.30. Dan laver oplæg og styrer mødet. Thomas laver referat med tovholdere på de forskellige opgaver, som sidste år.

25. – 28. september 2008: Udflugt til Schleswig - Holstein

30. oktober 2008: Generalforsamling

I løbet af efteråret vil vi også tage på besøg i en anden modelbaneklub.

 

9.     Status på udlandstur

Udflugtsudvalget (Robert, Preben LH. (deltog ikke), Jan og Thomas) fortalte om planlægningen af efterårets tur til Schleswig – Holstein.

Hele programmet er nu på plads, og 13 er tilmeldt.

Vi kører i tre biler (Olav, Dan og Preben Kure Larsen)

Thomas bestiller færge og undersøger om der er en bager i nærheden af vores lejligheder.

Thomas sender programmet ud til de tilmeldte inklusive dato for betaling, Olavs kontonummer, adresser, telefonnumre, osv.

Vi skal huske gave til klubbens i Kiel.

 

10.                   Generalforsamling

Bjarne genopstiller ikke til næste generalforsamling pga. arbejdspres.

Situationen blev drøftet og bestyrelsen foreslår at Jan (nuværende suppleant) bliver nyt bestyrelsesmedlem.

Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Søren.

Dan og Olav genopstiller begge.

Ib er ikke længere revisor suppleant.

Som ny revisor suppleant foreslår bestyrelsen Kjeld. Dan taler med Kjeld.

Dan spørger ligeledes Flemming om han vil være dirigent til generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og gebyrer.

 

11.                   Vagtturnus

            August: Dan

            September: Jan

            Oktober: Thomas

            November: Frits

            December: Dan

 

12.                   Eventuelt

Ove har tilbudt at afholde sommerfesten næste år (2009).

 

13.                   Næste møde

Tirsdag den 18. november 2008, kl. 19.30 i klublokalet.