åØåReferat af generalforsamling i NMJK 30.10.2008

Dan bød alle de 26 fremmødte medlemmer velkommen.

 

1.     Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Flemming blev valgt til dirigent, og som stemmetællere faldt valget på Per og Robert.

Flemming konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 

2.     Formandens beretning (kopi af manuskript)

 

Årets gang i NMJK har igen været præget af stor arbejdsomhed. På alle fronter er der udvist et meget stort engagement og alle er gået til opgaven med krum hals.

 

Jeg vil derfor gerne takke alle medlemmer for den store indsat der gjort i årets løb. Jeg takker også bestyrelsen for det kæmpe arbejde der gøres. Bestyrelsen arbejder særdeles godt og målrettet sammen og der hersker altid stor enighed om fremdriften i NMJK. Jeg er stolt over at være formand for en anderledes klub.

 

Efter et par års sygdom døde Bent Bergman Hansen den 10. februar. Sygdommen var ubarmhjertig og den forhindrede ham i at udøve sin mj-hobby, noget han havde set frem til og glædet sig til, når arbejdet på Howden ophørte. Sådan skulle det imidlertid ikke gå og de seneste måneder af sit liv måtte han tilbringe, enten på Sclerosehospitalet i Haslev, på Solgaven i Næstved eller på sygehuset. Han glemte dog aldrig NMJK og Lisbeth, hans hustru, fortæller at han til det sidste, ofte talte om klubben og de mange gode oplevelser han og vi har haft sammen. Klubben deltog ved Bents begravelse og senest har Lisbeth besøgt klubben. Det var vanskeligt for hende, men hun udtrykte glæde ved at have været her og ønskede os god vind fremover. Bents tekniske viden og hans engagement vil altid blive husket. Æret være Bents minde.

 

Økonomien i klubben er som sædvanlig god. På trods af store investeringer, lykkes det til stadighed vores kasserer at have penge i kassen. En lille bøn skal være at vi fastholder traditionen med at alle medlemmer spørger enten formanden eller kassereren, inden der foretages indkøb til klubben. Olav (kasserer) skal igen have stor ros for sin meget professionelle måde at styre økonomien på. I det kommende år foreslår bestyrelsen uændret kontingent.

 

Bjarne har ønsket at træde ud af bestyrelsen. Han kan ikke længere afse tid til arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen takker Bjarne for det store arbejde han igennem mange år har gjort for klubben og vi vil huske ham, specielt for moderniseringen af klubbens vedtægter. Det var rigtigt set af ham, da han i sin tid foreslog ændringer i vedtægterne. De nye vedtægter, som er grundlaget for vores forening, har vist sig at leve op til de mange forandringer som er sket i klubben og i vores samfund, igennem de seneste år. Bjarne fortsætter som menigt medlem af NMJK. Bestyrelsen foreslår Jan Larsen som nyt bestyrelsesmedlem.

 

Banebørstedagen bliver omtalt i modelbanekredse i hele landet. Rigtig mange giver udtryk for at vores ide med dagen er god og at den nu er blevet en tradition. For klubben er dagen, i stedet for at blive en ”hemsko”, blevet en slags deadline for mange af vores opgaver. Vi har således gjort store landvindinger omkring anlægget. Det fornemmedes tydeligt på banebørstedagen, hvor rigtig mange gæster talte med beundring i stemmen, over både klubfaciliteter, anlægget og ånden der hersker. Det er jo dejligt at høre.

 

I årets løb er der foretaget storindkøb af rullende materiel. Her vil jeg nævne bla. 2 stk litr. D med lyd, litr.Cu, litr.Q, litr.Cm. Hertil kommer ØSJS skinnebus med lyd, litr. Pr, My 1124, DSB traktor nr. 6. Vi har af Lokomotivet modtaget en litra D nr. 826 som gave. Originalen var i en lang periode var stationeret i Næstved. En stor tak skal lyde til Lokomotivet ved Torben og Steffen. Af Lisbeth har vi købt en del af Bents materiel feks. My 1101, + en del vogne værktøj, osv.

 

Klubben råder i dag således over et kæmpe arsenal af rullende materiel og dette bringer os til at få det registreret. Vi har aldrig haft det store overblik over situationen og det er flovt. Det er en kæmpe opgave, men nu skal det være. I november påbegynder vi denne opgave og mange har meddelt at de gerne vil hjælpe. Således vil det hele starte med at vi alle finder alt vores materiel på anlægget, i kasser, i skuffer og i fællesskab lægger det op på bordene i klublokalet. I en weekend, vil de som har lyst samles i klublokalet og fortsætte arbejdet. Intet fjernes herfra, før det er registreret, nummereret og har fået en plads i vore skuffer. På anlægget må i denne periode kun forefindes privat materiel.

 

Sommerfesten blev traditionen tro afholdt i august og Preben havde denne gang lagt lokaler til løjerne. Vi blev velsignet med godt vejr og om Prebens naboer var helt med på ”sangen”, vides ikke. Det blev en rigtig god oplevelse og stor tak til Preben. Ove synes det var så fint, at han har tør lægge faciliteter til næste års sommerfest.

 

I september var klubben på sin traditionelle udenlands tur. Det blev en fantastisk tur, krydret med lige dele jernbane og ægte tysk historie og kultur feks. de store snitzler i Rendsburg. En stor tak til Robert og de øvrige arrangører af turen Jan, Thomas og Preben. Turen vil ligeledes blive husket for den eksklusive indkvartering og vil blive grundigt beskrevet i næste nummer af Særtoget.

 

Fra byggemødet i sep. 07 og frem til i dag har vores lokaler og anlæg gennemgået store og markante ændringer.

 

Helsingør er der gjort store fremskridt (og tilbageskridt). Arbejdsgruppen har arbejdet hårdt på at få sporskiftedrev og ledninger på plads, men var ved at køre død i den nye type drev vi har indkøbt. De ville ikke fungere som beregnet. Da arbejdsgruppen, Per, Kjeld og Kenneth ikke så nogen fremtid for disse drev, blev vi enige om at indkøbe nye skildpadder og fortsætte med disse. Gruppen er allerede i gang med drevarbejdet endnu engang – tak til de gæve gallere. Der er derfor sporskiftedrev til salg i klubben. Bare sig til inden Banebørstedagen, hvor de resterende så vil ligge i brugtboden. 

 

Jørgen, Jørn og Ove har i Helsingør bygget havn med vand. Der er monteret acrylkanter (albuerne) og der arbejdes videre med forpladsen og spor til havnen. Havnen vil blive et stort aktiv på anlægget.

 

 

 

 

 

 

Over hele anlægget har vi fået opsat baldakiner, nyt lys, sorte stofkanter og grønne matchende gardiner under bordene. Endvidere er der opsat lyseblå gardiner over Skælskør, for at skjule de mange lamper. Meningen er, at når tilskueren ser eller fotograferer anlægget, skal han ikke forstyrres af lamperne. Arbejdet fortsætter i den kommende sæson. Klubben skylder stor tak til Anna og Jan for deres kæmpe arbejde med at finde, hente, opmåle og ikke mindst sy og opsætte gardinerne. Vi kan ikke takke Anna nok for arbejdet og som en lille ydmyg erkendtlighed, har klubben spenderet en kasse rødvin, som vi håber hun vil nyde.

 

I Næstved går det støt og roligt videre. Torben har bygget og monteret et flot pakhus og en fin plads omkring. Thomas og Eiler er i gang med at omlægge busruten fra Hvedevænget til Farimagsvej for at undgå afsporinger, når bilerne passere jernbanen til havnen. Under Næstved er det aftalt at der skal bygges en ny undergrund. Der vil blive opstillingsspor og en helix således at sporene kommer ca. 40 cm under Næstved bordet. Det betyder nemmere adgang til de skjulte spor. Endvidere skal opstillingssporene over vitrineskabene tilsluttes, så vi får nemmere ved at opstille korrekte stammer. Ove og Mogens er allerede i gang og skal have ros for deres gåpå mod.  

 

Vi har afholdt byggemøde i september og opgaverne i 2009 bliver ikke mindre i det kommende år. Jeg er glad for at så mange vil deltage i arbejdet og glad for at nye medlemmer også ønsker at sætte deres fingeraftryk på NMJK. Det er dog ofte de samme personer som går igen i de forskellige projekter. Jeg vil derfor gerne opfordre endnu flere til at deltage aktivt i byggeriet. Der er brug for alle og opgaver nok at tage fat på. Bare spørg.

 

Særtoget er endnu et stort aktiv for klubben. Redaktøren og hans stab, gør et ”kjæmpefint” job med at udgive vores klubblad. Ikke mange andre klubber har et så godt gennemarbejdet klubblad. Der bliver lagt mærke til det, overalt hvor det læses. Sikke artikler og sikke historier der fremtrylles. En stor tak til Robert (bladsmører), Thomas (journalistelev) og Niels (typograf og bogtrykker).

 

Vores bibliotek er efterhånden meget omfangsrigt. Vi råder i dag over en stor samling, (nyt som gammelt) af bøger, blade kataloger, film og meget mere. Tak også til Peter som hjælper redaktionen, med at holde styr på biblioteket

 

Derudover skal der lyde tak til vore IT-guruer, Søren og Flemming. De holder gang i vores computer, hjemmesiden, internetadgang og materieldatabasen m.m .

 

Et nyt fokusområde bliver oprydning. Her er en kæmpeopgave som alle skal være fælles om. Det kniber gevaldigt med oprydningen både på anlægget, i værkstedet og i klublokalet. Når vi bygger på anlægget bliver værktøjet ikke lagt/hængt på plads. Støvsugning har vi ikke lært hjemmefra. I klublokalet flyder det med bøger og blade, gamle kagetallerkner, kopper, flasker og kapsler. Når kapselbøtten er fyldt, lægges kapslerne bare på køkkenbordet. Tomme flasker sættes ofte ikke på plads.

Fremover ser bestyrelsen gerne, at værktøj hænges på plads efter brug, støvsugeren motioneres oftere, alle rydder op i klublokalet inden det forlades. Alle skal sørge for at der brygges kaffe inden kl. 21. Det er ikke rimeligt at de som arbejder på anlægget, skal til at brygge kaffe når det er kaffetid. Kan du det ikke - kan det hurtigt læres. Bare spørg.

 

 

 

Hvad enten man er meget, man er mindre eller slet ikke aktiv, er alle en lige vigtig del af denne klub. Det er min opfattelse at netop denne spredning i interesser og aktiviteter betyder at alle har det rart og nyder at deltage, hvad enten det er på en almindelig klubaften eller til et af vore arrangementer.

 

Alt dette gør NMJK til noget ganske særligt.

 

Oktober 2008

 

På bestyrelsen vegne.

 

Dan

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

 

3.     Kasserens beretning og regnskab

Olav gennemgik regnskabet i korte træk.

 

Overskuddet fra udlandsturen er indsat på en rejsekonto, som der kan trækkes på, hvis næste klubtur giver underskud.

 

Olav påpegede at klubbens værdier naturligvis også er det rullende materiel, som ikke umiddelbart kan gøres op i kroner.

 

Dan fortalte at der i forbindelse med den kommende materielregistrering vil blive foretaget en værdisætning af materiellet, så vi har et fingerpeg om det samlede materiellets værdi. Det undersøges evt. om der er mulighed for at tegne en forsikring til rimelig pris.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

4.     Bestyrelsens forslag

Ingen forslag.

 

 

5.     Indkomne forslag

Ingen forslag.

 

 

6.     Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og gebyrer, og det var der ingen kommentarer til.

 

 

 

 

 

 

7.     Valg af bestyrelse:

Følgende blev valgt:

 

Formand Dan Rasmussen – genvalgt

Kasserer Olav Køhler – genvalgt

Sekretær Thomas Rostgaard Henrichsen – ikke på valg

Medlem Bjarne Aaholm – ønskede ikke genvalg

Medlem Frits Sørensen – ikke på valg

Suppleant Jan Larsen – blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Bjarne

Ny suppleant – Søren blev valgt

 

 

8.     Valg af revisor

Følgende blev valgt:

 

Revisor Per Hansen – genvalgt

Revisorsuppleant Ib Rasmussen – kunne ikke genvælges

Ny revisorsuppleant – Kjeld blev valgt

 

 

9.     Eventuelt (kommentarer og information)

Jan: Takkede Bjarne, fordi at han i sin tid tog Jan med i klubben og fik vagt hans interesse for modeljernbane på klubbasis. Jan påpegede, at det har givet mange gode oplevelser.

 

Bjarne: Bjarne fortalte, at det er med vemod at han udtræder af bestyrelsen. Travlhed på arbejde og privat giver ikke den fornødne tid, som Bjarne mener at det kræver for at være bestyrelsesmedlem. Bjarne har været meget glad for bestyrelsesarbejdet og vil fortsat komme i klubben, da interessen for modeljernbane er intakt.

 

Søren: Søren efterlyste folk til at male nogle af de mange figurer vi har på lager i skufferne. Flere figurer på anlægget vil give mere liv, og det er bedre, at de er på anlægget fremfor i skufferne. Kaj meldte sig som figurmaler.

 

Robert: En ny gæstebog blev overrakt af Robert til Dan. Heri kan skrives af gæster ligesom vi skriver i den til hver generalforsamling. Gæstebogen blev straks indviet.

 

Robert: På baggrund af fremsendte artikler til Særtoget og billeder med ”Her læses Særtoget også” modtog Preben, Peter og Per rødvin for indsatsen. Desuden modtog en flittig læser ved navn Flemming Vergmann to flasker vin for artikel og foto til Særtoget. Robert opfordrede flere til at komme med foto og artikler.

 

 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.23.

 

 

NMJK, 30. oktober 2008

Sekretær - Thomas Rostgaard Henrichsen