Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 29.08.2012

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
·         Gennemgang af referat af mødet den 20/06 i.a.b.
 
 1. Klubbens økonomi
·         Beholdning ca. 28000,- kr.
·         Kasse ca. 3500,-
 
 1. Indkommet post
·         Diverse blade og klubnyt
·         der indkøbes et eksemplar af modelrailroader vedr. animation på anlægget
 
 1. Biblioteket/Særtoget
·         Biblioteket klar til at lægges i arkiv
·         Robert tilfører biblioteket stadig nye overspillede DVD
 
”Særtoget” fremtid og trykning:
 
-          Robert har haft kontakt til trykkeri og tilsendt kassereren indhentet tilbud på trykning som tilskriver 25 kr. pr. nummer.
-          der opstod debat omkring trykning af bladet "Dræsinen" og Robert tager kontakt til ØSJK for evt. trykning af Særtoget
Konklusion:
-          der indhentes flere tilbud
-          der besluttes på baggrund af disse, den videre fremgangsmåde
-          evt. kontingentforhøjelse (udgift til bladet) drøftes som oplæg til GF
 
 
 1. Hjemmesiden
·         Olav fotograferer og Søren lægger nye billeder på hjemmesiden
 
 1. Anlægget/El/Digital
·         Dan bestiller sporskifter via Torben Andersen og Kystbanen, til brug i nordenden af Næstved.
 
 1. Materiel
·         F-maskinen indkøb til klubben - vi ser tiden an og venter på anmeldelserne.
·         Nye Brawa ølvogne indkøbes
 
 1. Lokalet
·         Thomas gennemgår nummereringen af arkivkasser
·         Alle arkivkasser placeres på trolier
 
 
 1. Generalforsamling 2012
·         Generalforsamling dato fastsættes til torsdag den 25. oktober kl. 19.30
·         Oplæg vedtægtsændringer drøftes med henblik på den kommende GF
(se forslag til vedtægtsændringer i mødeindkaldelse nr. 5)
 
 1. Gaveregulativ drøftes
·         Tekstforslag udarbejdet af Thomas drøftes og ordlyden vedtaget.
                (NMJK markerer medlemmernes runde fødselsdage med gave / gavekort til en værdi af ca. 250,00 kr. Øvrige
                mærkedage markeres ikke. Bestyrelsen kan dog beslutte at markere særlige situationer, hvor klubben bør være
               repræsenteret.)
·         Regulativet gælder alle medlemmer
 
 1. Banebørstedag 2012
·         Betragtninger for BB dagen 2012 drøftes
·         Ideer til nye tiltag/menu/indkaldelse osv. drøftet
·         evt. nye tiltag ifbm. banebørstedag drøftes løbende.
 
 1. Udflugt til Rügen 20. - 23. september
·         Rügenudvalget gennemgik årets tur til udlandet
 
 1. Vagtturnus
        August: Preben,
September: Thomas,
Oktober: Frits
        November: Dan
December: Jan
 1. Eventuelt
·         Generel drøftelse af  klubbens udflugter og form.
 
 1. Næste møde
·         26. september kl. 19.30 i klublokalet