Beslutningsreferat af generalforsamling i NMJK
torsdag den 31. oktober 2013.
 
Generalforsamlingen samlede 36 medlemmer og indledtes med en kort ceremoni, hvorunder Olav Køhler udnævntes til æresmedlem af NMJK. Formanden holdt tale og fortalte kort om alle de ting Olav gennem årene har stået for og hvor vigtig han har været for arbejdet i klubben, sammenholdet og det gode humør. Olav fik udleveret klubbens diplom og der afsluttedes med en sang samt en skål og kransekage.
 
Derefter startede årets generalforsamling
 
1.      Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
·         Flemming Møss valgtes til ordstyrer
·         Per Hansen og Kjeld Lauritsen valgtes til stemmetællere
·         Flemming konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt og gav derefter ordet til formanden
 
2.      Formandens beretning.
Indledning:
Ligesom sidste år kan jeg konkludere, at vi har været vidne til et begivenhedsrigt år i NMJK. Et år med aktiviteter både i og uden for klubben, men også et år der har været præget af mange opgaver, meget kørsel på anlægget og ikke mindst mange aktive medlemmer på klubaftenerne.
Lokalet:
Allerførst må jeg påpege, at selve hyggerummet er blevet både mere ryddeligt og rent i det seneste års tid. Det hjælper med en opsang i ny og næ, og heldigvis er der flere og flere som selv går i gang med opvask, fjerne flasker, støvsuge og rydde bordene. Det er godt og fortsæt endelig i samme stil fra hyggerummet og ud i værkstedet, for det er i øjeblikket det sted, hvor klubben ”sander til”. Husk at vi har fået nyt affaldssystem, så køkkenaffald skal i posen under vasken, mens brændbart, metal, kemi, ledninger, pap, osv. skal i kasserne ved den rød/grønne reol.
Omkring lokaleforhold har bestyrelsen rettet henvendelse til skolen med henblik på at få yderligere et lokale, idet vi både pga. mange medlemmer og mange ting kan bruge ekstra plads. Det lykkedes desværre ikke i denne omgang, da skolen ikke kan undvære lokaler i kælderen pt., men vi har i hvert fald gjort opmærksom på vores ønske.
På baggrund af lokaleforholdene er værkstedet blevet udbygget med et transportabelt arbejdsbord, og dermed er der tre ekstra arbejdspladser til rådighed for klubbens medlemmer. Arbejdsordet har strøm, lampe, osv. og er dermed i samme tekniske stand som det eksisterende arbejdsbord.
Til de medlemmer som har deres daglige gang i klubben eller har behov for det, er der oprettet et nyt hængemappe system under bryggeriet i Skælskør. Brug endelig hængemapperne hvis du skal aflevere noget til et andet medlem, så det ikke ligger på værkstedsbordet eller andre uautoriserede steder.
Anlægget:
På anlægget er der sket ting både synlige og knapt så synlige. Nordenden i Næstved er blevet udskiftet, således at driften på køreaftener og BB-dagen er blevet mere stabil. Der udbygges til stadighed med de elektroniske tiltag som f.eks. blokstyring og signaler samt automatisk drift på Helsingør havn. Det er dejligt at se fremgangen fra køreaften til køreaften. I Næstved sker der en stadig opførelse af bygninger og også i Vordingborg kan der ses nye konstruktioner, som pryder anlægget. At der bygges / arbejdes mange steder på anlægget er dejligt og også nødvendigt, da vi ikke alle kan stå i det samme hjørne på en gang.
Materielmæssigt er der også sket udvidelser idet vi har købt 2 F-maskiner, CR-vogne, materiel og huse fra et dødsbo samt fået en del materiel foræret. Desuden forbedres lokomotiver og vogne til stadighed, så anlægget forædles fremadrettet med flere og endnu flottere modeller. Det kan vi godt være stolte af.
 
 
Udflugter:
Modsat sidste år har vi ikke været i udlandet i år, men det blev i november 2012 til et besøg hos ”Modeljernbaneklubben Stationsbyen”. Herudover har 15 mand i oktober været en tur på Fyn og Jylland, hvor vi besøgte Odense Modeljernbaneklub, F2010 i Fredericia, Ribe Historiske Modeljernbane Selskab, overnattede i Ribe og dagen efter så Sydvestjysk Modeljernbaneklub samt DSB Museumstog i Lunderskov. Vi var heldige med vejret, og fik mange billeder og gode indtryk med hjem. Husk i øvrigt at der er tur til Høje Tåstrup Modeljernbaneklub den 20. november 2013.
Øvrige aktiviteter:
Vores traditionelle aktiviteter som julefrokost, værkstedaften, rengøringsdag, Banebørstedag, sommerafslutning, sommerfest og byggemøde vil jeg lige komme kort ind på.
Julefrokosten slog i år rekord med 29 deltagere og heldigvis kunne vi være i fyrrummet, der den aften levede op til sit navn på grund af den enorme varme, der var i lokalet. I februar havde vi for første gang ”Værkstedsaften” hvor medlemmerne kunne lære at ombygge analoge lokomotiver til digitale lokomotiver. Der var god tilslutning til arrangementet og med det nye koncept, var det kun de interesserede som deltog, mens andre kunne fortsætte deres arbejde på anlægget.
Rengøringsdagen bød på en rigtig grundig oprydning, da vores arkiv kræver plads. Vi fandt mange ting under anlægget bl.a. en gammel computer som nok mest havde interesse for Teknisk Museum.
Banebørstedagens tema var i år ”Norden” og meget spændende materiel var på anlægget og udstillet i vores montre. Hele 17 forhandlere brugte dagen til at sælge deres varer, og mange folk fra nær og fjern kiggede forbi. Desuden gav vores egen brugtbod et godt overskud med den nye placering i cafeen, og selve cafeen havde også fine forhold og godt salg. En rigtig god dag.
Udover Banebørstedagen har der været mange besøg i klubben dels folk fra andre klubber men også Square dansere, Junior / Senior Champer, Sorø Kommune, osv. Det er vigtigt at vi også ”plejer” kontakten til omverdenen, så vi ikke kun er ensporede i vores hobby J
Sommerafslutning, sommerfest og byggemøde forløb som planlagt og referatet af byggemødet (aktivitetslisten) ses på opslagstavlen.
Herudover vil jeg nævne Særtoget, som ”kører på skinner” efter en fast plan for indholdet. Det er rart at indholdet er varieret og krydret med både virkelighed – og modeljernbaner. Mange udfrakommende roser bladet og dets indhold, så der skal lyde en tak til folkene i redaktionen.
Vedtægtsændringer:
På sidste års generalforsamling lagde bestyrelsen op til en drøftelse af klubbens medlemsformer. Emnet blev drøftet og på baggrund af de tilkendegivelser som kom frem på sidste års generalforsamling, har bestyrelsen fremlagt forslag til vedtægtsændringer. Disse forslag er udsendt sammen med indkaldelsen, og punktet vil blive gennemgået senere.
Afrunding:
Det er vel efterhånden obligatorisk, at formanden skal give en opsang til medlemmerne omkring oprydning, men i år slipper I, fordi der ses forbedringer.
Til sidst vil jeg blot takke alle for den gode ånd, hvormed I kommer i klubben. Det er ikke mange foreninger forundt, at være så mange medlemmer der kan enes om et fælles mål, og i en god tone behandler hinanden med respekt og ordentlig opførsel. Fortsæt i den samme gode stil fremover, og husk at det er netop vores forskellighed og personlige tilgang til opgaverne, som giver grobund for klubbens ånd, og alt der sker på anlægget.
 
Formandens beretning blev godkendt med akklamation.
 
3.      Kasserens beretning og regnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet og budget for næste år.
Regnskabet godkendt med akklamation
 
4.      Bestyrelsens forslag.  *1
Ordstyreren gav ordet til sekretæren som ville forlægge bestyrelsens forslag, gennemgå hvert enkelt punkt og for derefter at foretage afstemning og de enkelte punkter.
 
Efter en del diskussion og efter en kort pause blev følgende vedtaget
 
§3 pkt 3.5 kommer så til at lyde således:
3.5   Støttemedlemskab tegnet før den 31.10.2013 kan fortsætte. Efter denne dato tegnes dette    medlemskab ikke. Støttemedlemmer modtager klubbens blad, men deltager ikke i klubbens daglige virke og arrangementer. Samme dag indføres et nyt medlemskab kaldet Abonnent. Dette giver ret til at modtage bladet og besøge klubben. Abonnenter kan endvidere deltage i klubbens arrangementer mod betaling af et gebyr som fastsættes af bestyrelsen
 
Herefter fortsattes gennemgang af forslagene og afstemningen.
 
Se vedhæftede NMJK`s forslag til GF 2013.
 
Forlagene vil blive færdigudarbejdet og indført i vedtægterne og som derefter udsendes til alle medlemmer. 
 
 
5.      Indkomne forslag *2
Der var ingen indkomne forslag
 
 
 
6.      Fastsættelse af kontingent og gebyrer *3
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent
Forslaget vedtaget
 
7.      Valg af bestyrelse:                                                   (vælges)
             
              Formand   Thomas Henrichsen                       på valg                               (hvert år)
              Kasserer    Preben Hansen                              ikke på valg                        (lige årstal)
              Sekretær   Dan Rasmussen.                            på valg                                (ulige årstal)
              Medlem     Jan Larsen                                     ikke på valg                        (lige årstal)
              Medlem     Frits Sørensen                                på valg                                (ulige årstal)
              Suppleant  Søren Christoffersen                     på valg                                (hvert år)
     
      Der var genvalg på alle pladser
 
 
8.      Valg af revisor:
 
              Revisor      Per Hansen                                    På valg                                (hvert år)
              Suppleant  Kjeld Lauritsen                             På valg                                (hvert år)
 
      Der var genvalg til begge pladser
 
 
 
 
9.       Eventuelt
Formanden spurgte forsamlingen om vores julefrokost og sommerfest og den markante forskel i deltagerantallet. Julefrokosten skulle der ikke gøres noget ved, men der var stemning for at flytte og placere sommerfrokosten i juni måned kort før sommerferien.
 
Sekretæren (reperatør) gennemgik kort sine oplevelser omkring behandlingen af vores rullende materiel og fortalte lidt om de skader der oftest ses på materiellet. Han henstillede til at behandle materiellet på en mere skånsom måde. 
 
Redaktøren fortalte om "særtoget"
 
Michael takkede bestyrelsen for deres gode arbejde og på de hurtige svar på henvendelser.
 
Per spurgte om vi ville fastholde klubbens logo, nu da vi kunne se at rampen skal fjernes og erstattes af en ny bro. Logo fastholdes.
 
Redaktøren fortalte kort om den kommende udstilling på Præstø bibliotek omkring NPMB 100 års jubilæum. Alle er inviteret til reception lørdag den 2 nov. kl. 13.
 
ref 7. nov. Dan