Referat af NMJK generalforsamling torsdag den 30. oktober 2014

Til stede var 26 medlemmer.

1. Bestyrelsen foreslog Flemming Møss som ordstyrer. Ingen modkandidater.

                             - Flemming konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

                             - Kjeld og Per valgt som stemmetællere.

 

2. Formandens beretning 2014:

Indledning

Formandens beretning er i gang og årets aktiviteter og begivenheder i klubben, siden sidste generalforsamling, bliver gennemgået. Sådan er det i utallige små og store foreninger over det ganske land – og sådan bliver den demokratiske tilgang til tingene heldigvis ved med at være år for år. Overalt i Danmark sidder kvinder og mænd til generalforsamlinger i syklubber, roklubber, grundejerforeninger, sportsforeninger, hvor forslag bliver vedtaget, folk bliver valgt ind, regnskaber gennemgås, meninger udveksles, ideer fødes, beslutninger tages og kompromiser indgås. Præcis sådan er det også i NMJK, og det skal vi være stolte af.

Netop kompromiser er en af denne klubs spidskompetencer. Se blot på vores anlæg, der i alt sin vælde udgør et af de helt store kompromiser. Anlægget er et udtryk for utallige menneskers ideer, udveksling af meninger, kreative indslag og ikke mindst store evner indenfor modelbygningens kunst. Den 15. marts 2015 er det præcis 30 år siden at vi overtog lokalet her i kælderen. Når man tænker tilbage på hvor mange mennesker der gennem tiden har haft sin gang her i klubben, har bygget på anlægget, har deltaget i køreaftener og lignende, så kan man kun konstatere at demokratiet og kompromissets kunst i NMJK fungerer.

At vi er nået hertil hvor vi er i dag, skyldes at folk før os har lagt frivilligt arbejde og mange timer i klubben. Desværre har vi siden sidste års generalforsamling mister to at disse mennesker, som har været med at lægge grundstenen for NMJK. Den ene er Torben Bejerholm, der udover at være klubbens første formand også har tegnet den oprindelige sporplan, som vi i høj grad har bygget anlægget udfra. Torben var ikke medlem af NMJK i de sidste mange år, men har da kigget forbi til Banebørstedag og set til anlægget. Ligeledes har vi mistet Olav, der jo sidste år blev udnævnt til æresmedlem af NMJK. Olav har lavet stort set alt i klubben lige fra anlæg, elinstallationer, kørsel, arrangementer og ikke mindst sin varetagelse af kassererjobbet. Olavs gode humør og omhyggelige varetagelse af økonomien, har i høj grad været med til at skabe det gode og sociale fællesskab vi har i klubben. Det er begge to personer, der har betydet meget for NMJK, som vi har mistet i år.

Udflugter og arrangementer:

I november blev det til et besøg hos Høje Tåstrup Modeljernbane Klub. Vi mødte som vanligt talstærkt op, og blev beværtet efter alle kunstens regler, og der var en god snak mellem klubbernes medlemmer. Ligeledes har vi afholdt vores årlige udflugt, der denne gang gik til udlandet nærmere betegnet Rostock. Her var vi 10 mand afsted og havde nogle herlige dage med besøg i Rostock Modeljernbaneklub, i maskinrummet på færgen Kronprins Frederik, besøg på sporvejsmuseet, besøg på Rostock bryggeri, havnerundfart, kørsel med Mollie-bahn, kørsel med sporvogn og ikke mindst hyggeligt socialt samvær.

I klubben har der også været aktivitet, idet vi holdt en temaaften om husbygning, hvor principper for byggeri i 1 : 87 blev fremvist og mange erfaringer udvekslet. Det er altid sjovt, når vi kan lære af hinanden, se tingene i virkeligheden og prøve det forskellige arbejdsmetoder af. Netop denne direkte erfaringsudveksling er en af klubbens kerneområder, og ikke noget man hverken kan læse sig til eller blot studere på internettet.

Anlægget:

Klubbens anlæg er naturligvis et meget vigtigt aktiv for os alle, og stort set hele grunden til at vi er her. I år er der igangsat et større ombygningsprojekt, som også har været beskrevet i Særtoget. Ombygningsprojektet er ikke et pludseligt påfund, men mange års løse samtaler om hvorfor anlægget var skruet sammen på den og den måde, hvorfor Høng hed Høng, slidtage i undergrunden, ønsker om Faller Car på hele anlægget osv.

Alt blev skrevet sammen og bestyrelsen besluttede at igangsætte klubbens største ombygningsprojekt kort efter Banebørstedagen i juni. Når et så stort projekt igangsættes, er der altid en vis spænding om der til stadighed kan skaffes folk til opgaverne og om projektet kan drives fremad. Tidsplanen var da også ambitiøs, og er skredet flere gange. Det skal dog med, at den er skredet i den positive retning, for ifølge tidsplanen befinder vi os i dag i juni 2015 J

Dette arbejde er i høj grad udført udenfor klubaftenenerne af en lille gruppe der bare knokler for fuld skrue i 6 – 7 timer af gangen. Der skal lyde en stor tak for den enorme indsats, for mit indtryk er at I nærmest har været flyttet ind hernede henover sommeren, og det virker til at der er et rigtigt godt sammenhold og en hyggelig stemning.

Øvrige aktiviteter:

Vores traditionelle aktiviteter som julefrokost, rengøringsdag, Banebørstedag, sommerafslutning, sommerfest og byggemøde vil jeg lige komme kort ind på.

Julefrokosten blev i år holdt i vores ”egne” lokaler, da deltagerantallet var lidt færre end sidste år.

Rengøringsdagen bød på en rigtig grundig rengøring, da der kort tid forinden var blevet smidt mange gamle paller, brædder og stålskabe ud.

Banebørstedagens tema var i år ”Lyntog” og meget spændende materiel var på anlægget og udstillet i vores montre. 328 gæster kiggede forbi, mange forhandlere var tilstede og endnu engang var vejret med os – herligt. Årets tema til 2015 bliver i øvrigt sove – og spisevogne, så bare find frem hvad I har i gemmerne om det emne.

Sommerfesten var i år lagt før sommerferien, for om muligt at få flere til at deltage i denne. Det viste sig desværre at deltagerantallet var endnu færre end når den afholdes i august, så i 2015 flyttes den tilbage til august måned.

Årets byggemøde blev også klaret, da folk vendte fra sommerferie. I år blev der primært fokuseret på aktiviteter i forbindelse med ombygningsprojektet, og arbejdsopgaverne kan ses på opslagstavlen.

Herudover vil jeg nævne klubbens blad ”Særtoget”, der året igennem har bidraget med nyheder, artikler og billeder fra ind – og udland både i model og virkelighed. Tak til folkene i redaktionen for det store arbejde med Særtoget, og klubbens medlemmer opfordres som vanligt til at bidrage med stof, hvis man har oplevet noget spændende jernbanemæssigt på ferier eller udflugter.

Vedtægtsændringer:

Udsendt med indkaldelsen er bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer omkring medlemsformer. Dette vil blive særskilt gennemgået senere.

Afrunding:

I år skælder jeg ikke ud over manglende oprydning, for med det store ombygningsprojekt kan det ikke undgås at der ligger mange ting rundt omkring. Husk blot at hænge værktøj på plads efter brug, at sætte modeljernbanemateriel tilbage i skabet og at putte alt husholdningsaffald i skraldespanden under køkkenvasken.

Når vi samarbejder, bruger hinandens erfaring og evner til at skabe løsninger og ikke mindst respekterer hinandens forskelligheder kan klubben klare alt – og det bevis har vi efter 30 år i dette lokale stående lige herude, som et af Danmarks flotteste modeljernbaneanlæg. Thomas

·         Beretningen enstemmigt godkendt

·         Robert Fischer fik derefter ordet og undskyldte for den måde hvorpå  han fremførte sit indlæg, på sidste års generalforsamling. Undskyldningen modtaget uden bemærkninger.

 

3. Kassererens beretning og regnskab

Regnskabet udleveret . Preben gennemgik regnskabet.

·         Jan Larsen havde spørgsmål om hvorfor udgiftsposten til GF 2013 var ca. 3 gange så høj som normalt?. Det skyldes at vi i 2013 udnævnte Olav til æresmedlem og dermed udskænkede champagne.

·         Peter spurgte om turkontoen på sidste års regnskab. Det skyldtes at der sidste år blev indbetalt til Ribeturen i det gamle regnskabsår, og først forbrugt i indeværende regnskabsår.

·         Regnskabet enstemmigt godkendt

 

4. Bestyrelsens forslag: Dan gennemgik bestyrelsen forslag.

 

Forslag 1.

NMJK`s bestyrelse foreslår følgende:

1.       Støttemedlemskab af NMJK tegnes for økonomisk, at støtte klubbens primære drift.

2.       Støttemedlemmer modtager klubbens blad, men deltager ikke i klubbens daglige virke og arrangementer.

3.       Støttemedlemmer kan i et omfang besluttet af bestyrelsen, deltage i klubbens arrangementer mod at betale et gebyr.

4.       Støttemedlemskab kan tegnes af foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Foreninger og firmaer optræder som enkeltperson.

5.       Kontingentet vedtages på den årlige generalforsamling.

6.       Medlemskabet abonnent ophører 30.10.2014 og abonnenter fortætter herefter som støttemedlem.

 

Begrundelse:

·         I erkendelse af at ændringen af paragraf 3.5 vedtaget ved Generalforsamlingen 2013, ikke er tidssvarende, foreslås på denne måde en mere driftvendt løsning.

·         Da en del støttemedlemmer er tidligere aktive medlemmer, fastholdes på denne måde, deres fortsatte tilknytning til NMJK.

·         Andre med interesse for klubbens arbejde og anlæg kan på denne måde støtte klubben økonomisk og i et omfang vedtaget af bestyrelse, deltage i klubbens aktiviteter.

 

Dette medfører følgende nødvendige vedtægtsændringer:

 

 

 

§3 Medlemmer

punkt 3.5 vedtaget på GF 2013 lyder:

3.5 Støttemedlemskab tegnet før den 31.10.2013 kan fortsætte. Efter denne dato tegnes dette medlemskab ikke. Støttemedlemmer modtager klubbens blad, men deltager ikke i klubbens daglige virke og arrangementer. Samme dag indføres et nyt medlemskab kaldet Abonnent. Dette giver ret til at modtage klubbladet og besøge klubben. Abonnenter kan deltage i klubbens arrangementer mod at betale et gebyr besluttet af bestyrelsen.

 

ændres til:

 

3.5 Støttemedlemskab af NMJK tegnes for økonomisk, at støtte klubbens primære drift. Støttemedlemmer modtager klubbens blad, men deltager ikke i klubbens daglige virke og arrangementer. Støttemedlemmer kan i et omfang besluttet af bestyrelsen, deltage i klubbens arrangementer, mod at betale et gebyr. Støttemedlemskab kan tegnes af foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Foreninger og firmaer optræder som enkeltperson. Kontingentet vedtages på den årlige generalforsamling.

 

·         Forslaget godkendt uden bemærkninger

·         Ordlyden indskrives i foreningens vedtægter og udsendes sammen med klubbladet

 

5. Indkomne forslag:  Ingen forslag modtaget

 

6. fastsættelse af kontingent og gebyrer :

Bestyrelsens  Forslag 2 §8 generalforsamling pkt. 6 kontingent

1.       Kontingent for støttemedlemmer foreslås til 200, - kr. pr. år

2.       Almindeligt kontingent foreslås uforandret.

 

·         Forslaget enstemmigt godkendt

 

7. Valg af bestyrelse:

På valg:

·         Formand Thomas Henrichsen                 genvalgt

·         Kasserer Preben Hansen                        genvalgt

·         Best. medl.  Jan larsen                           genvalgt

·         Suppleant  Søren Christoffersen              genvalgt

 

Således ingen udskiftninger i bestyrelsen

 

8. Valg af revisorer:

·         Revisor Per Hansen                                genvalgt

·         Suppleant  Kjeld Lauritsen                      genvalgt

 

9. Eventuelt:

·         Kaj spurgte til , hvorfor man både har valg til formand og kasserer samme år.? Det er ikke helt normalt!

Bjarne tog ordet og fortalte at baggrunden for denne løsning skyldes, at generalforsamlingens pkt. 2  hedder  " formandens beretning"  og ikke bestyrelsens beretning. Beretningen skal altid til afstemning.  Derfor er formanden på valg hvert år.

Da kassereren kun er på valg hvert andet år, skal vi i NMJK dermed hvert andet år, vælge både en formand og en kasserer.

 

Formanden takkede Flemming for god ledelse og forsamlingen for god ro og orden.

 

ref. Dan