Referat af generalforsamling i NMJK 13.10.2011

 

Dan bød alle de 27 fremmødte medlemmer velkommen.

 

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
        Robert blev valgt til dirigent, og som stemmetællere faldt valget på Per og Kjeld.
        Robert konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 
 
  1. Formandens beretning (kopi af manuskript)
 
Hvad kendetegner NMJK ved GF 2011
 
         Nmjk er en forening, som arbejder målrettet mod at etablere en af Danmarks flotteste modeljernbaner.
 
Igennem mange år har foreningens bestyrelse arbejdet meget stabilt. Bestyrelsen har med stor respekt og enighed haft meget fokus på de ting, som kendetegner en velfungerende forening.
 
Følgende områder bør dog fremhæves:
 
økonomi
socialt
innovation/udvikling
traditioner
åbenhed
nye medlemmer
 
Klubben har i dag en overordentlig god økonomi. Den daglige styring af medlemsregistrer og kontingentindbetalinger, samt reglerne for at kasserer eller formand godkender alle indkøb, gør, at klubben ikke kommer ud for uforudsete økonomiske hændelser. Klubben har gennem alle årene foretaget meget store investeringer i den daglige drift af klubben. Der er foretaget væsentlige forbedringer i klublokalet, i faciliteterne over og omkring selve anlægget, ligesom der er foretaget store digitale investeringer og indkøb på materiel og anlægssiden.
 
Bestyrelsen har alle årene målrettet arbejdet med det sociale miljø i klubben. Miljøet skal prioriteres meget højt, fordi det er vores opfattelse, at denne fritidsbeskæftigelse ikke blot er et spørgsmål om at mødes og bygge en stor modelbane, men mindst ligeså vigtigt at tilbyde et miljø, hvor vi mødes og hygger omkring hobbyen, støtter hinanden, og hvor der samtidig er plads til forskelligheder. Alle skal have muligheden for at mødes og udveksle erfaringer og ideer, ligesom alle skal kunne regne med en hjælpende hånd, når det måtte vise sig nødvendigt. Ingen må generes, blot fordi man ikke har det samme erfaringsgrundlag som andre.
 
Det er lykkedes klubbens medlemmer, gennem udveksling af ideer og tanker, at være helt fremme i spidsen af hobbyens første division. Udviklingen af vores anlægs opbygning og drift har gennem talrige besøg i andre klubber, udflugter til udstillinger og deltagelse i forskellige træf, rundt omkring i Europa, nået stadig nye højder. Det ses tydeligt af vores anlægs kvaliteter. Disse kvaliteter fremhæves til stadighed af vore mange gæster og besøgende.
 
Klubben har igennem de sidste 20 år udviklet et sæt traditioner, som, hver på deres egen måde, kendetegner klubben og samtidig styrker sammenholdet medlemmerne imellem. Bestyrelsen finder det vigtigt, og traditionerne søges derfor løbende fastholdt og udviklet.
 
Bestyrelsen har i mange år arbejdet og arbejder stadigt meget åbent. Det er vores erfaring og hensigt, at alle hændelser og beslutninger skal offentliggøres igennem referater og opslag. Alle større tiltag, som kan have yderligere konsekvenser for klubben eller klubbens medlemmer, fremlægges også helt åbent. På den måde skabes gennemskuelighed og mulighed for, at alle medlemmer løbende får maksimum indflydelse på beslutningerne. Kun sager af personlig karakter holdes internt i bestyrelsen.
 
Igennem reglerne for medlemskab, herunder prøvetiden og den af bestyrelsesmedlemmerne gennemførte rundvisning og indføring i klubbens regler, har det betydet, at nye medlemmer hurtigere føler sig godt tilpas i klubben. Det er bestyrelsen opfattelse, at de, som fortsætter medlemskabet efter prøvetiden, gør det, fordi de føler sig vel taget imod og vel informeret om de forventninger, der stilles til nye medlemmer.
 
 
I det år der netop er gået har desværre måttet taget afsked med John Østergaard. John har været medlem af Nmjk, i en lang periode fra begyndelsen af 90erne og var på et tidspunkt kasserer i klubben. Han meldte sig på et tidspunkt ud af klubben, men i forbindelse med hans pensionering for ca. tre år siden vendte han tilbage til klubben. Desværre fik han kort efter, konstateret en alvorlig kræftsygdom, med et sygdomsforløb som han aldrig kom sig over.
 
Æret være hans minde.
 
 
Vi har netop afholdt vores årlige byggemøde og der er masser af opgaver som vi har prioriteret og jeg er sikker på at vi til Banebørstedagen 2012, igen kan præsentere gode nyheder.
 
På www.signalposten.dk har der på deres forum udspundet sig en diskussion, som tog udgangspunkt i vores regler om fotografering og offentliggørelse af fotos fra vores anlæg. Der er blevet benyttet knubbede ord som begrænsning af ytringsfriheden, censur og propagandamyndigheder, samt formandens klodsede håndtering af indlæggende. Nu kan alle jo mene hvad de vil, men det har været vigtigst for mig at beskytte og udvise den nødvendige respekt for det gode og flotte arbejde, som alle medlemmer er en del af. Det gøres ikke ved at offentliggøre dårlige fotos fra vores anlæg. At gøre vores regler og henstilling om offentliggørelsen til et problem, er skudt helt over målet.
 
Klubben er i året blevet beriget med mange gode klubblade og der har i årets løb været mange spændende arrangementer og årets tur til Utrecht er ingen undtagelse. En stor tak skal lyde til alle som lægger kræfter i disse arrangementer, til Peter som passer biblioteket, til Niels som trykker bladet og til redaktøren for hans mange skøre påfund og skæve ideer.
 
 
På årets generalforsamling vil der ske forandringer i bestyrelsen.
Olav ønsker at fratræde som kasserer. Han synes ikke længere han har de kræfter som skal til at drive jobbet på den måde han ønsker. I bestyrelsen er vi selvfølgelig kede af beslutningen, men vi har stor respekt for den. Der skal meget til at sige stop for noget som man holder af.
 
Olav har gjort et kæmpe arbejde omkring medlemsregister og i udførelsen af kassererjobbet. Det er derfor ikke mindst hans fortjeneste at klubben i dag har en rigtig god økonomi og at medlemsregisteret altid er up to date. Det giver ro på bagsmækken og muligheder for at planlægge klubbens indkøb. Jeg vil derfor gerne rette en stor tak til Olav for det store og uegennyttige arbejde han igennem alle årene har lagt i klubben. Jeg er heldigvis sikker på vi til stadighed vil se ham i klubben, og vi håber samtidig også at helbredet må blive bedre, så vi igen kan møde Olav i fuldt vigør.
 
I år vil også formanden træde ud af rollen. Jeg har varetaget formandsjobbet siden 1994 og det har været en fantastisk oplevelse. Det er et dejligt sted at være formand. Ikke bare har medlemmerne udvist stor respekt for det arbejde som bestyrelsen udfører, men bestyrelsen i sig selv, har udvist stor enighed og i al beskedenhed opnået store resultater. I dag har vi et stort og flot anlæg, vi har god økonomi og masser af ideer for fremtiden. Dertil kan vi se på en medlemsliste, så lang som Ida Davidsens smørrebrødsseddel og NMJK er i dag en af landets støre mj klubber. Mange medlemmer er vel det ypperste bevis for at det går os godt. Personligt har jeg hele vejen igennem oplevet stor opbakning fra alle og det skal I vide, jeg meget taknemmelig for.
 
Når vi nu skifter formand, skyldes det at vi i bestyrelsen finder tidspunktet rigtigt. Vi ønsker at gøre tingene medens der er overskud til forandringer, og gøre det medens der er unge kræfter som både kan og vil. Det er det man andre steder kalder rettidig omhu.
 
Bestyrelsen indstiller Thomas Henrichsen til formandsposten. Thomas har været med i bestyrelsen i mange år og kender alt til det daglige arbejde i klubben. Derudover indstiller vi Preben Hansen til kassererjobbet. Preben har igennem mange år været ansvarlig for adskillige rejser i Berlin-klubben, ligesom hans daglige arbejde også drejer sig om kroner og ører. Jeg takker meget for begges beredvillighed og i bestyrelsen er vi sikre på, at arbejdet dermed er i sikre hænder.
 
Vi håber at medlemmerne bakker op om disse forandringer og at NMJK må fortsætte som vi kender det.
 
Tak til Olav og tak jer alle for en fantastisk oplevelse.
 
Formandens beretning blev godkendt.     
 
 
  1. Kasserens beretning og regnskab
Da Olav var syg, gennemgik Dan regnskabet. Regnskabet var ikke nået at blive revideret, da revisorerne ikke havde haft mulighed for at gennemgå bilagene pga. Olavs indlæggelse, Kurt Ole bemærkede, at der var en mindre uoverensstemmelse på ca. 360 kr. mellem aktiver og passiver.
 
Det blev besluttet, at revisorerne gennemgår regnskabet, og at der efterfølgende afholdes en ekstraordinær generalforsamling med godkendelse af regnskabet som eneste punkt.
 
 
  1. Bestyrelsens forslag. Se punkt 7.
Se punkt 7 med forslag til ny formand, kasserer og sekretær.
 
 
  1. Indkomne forslag
            Ingen forslag.
 
 
  1. Fastsættelse af kontingent og gebyrer
            Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og gebyrer, og det var der ingen kommentarer til.
 
 
  1. Valg af bestyrelse:
            Følgende blev valgt:
 
Formand Dan Rasmussen – ønskede ikke genvalg.
Thomas Rostgaard Henrichsen – valgtes til ny formand.
 
Kasserer Olav Køhler – ikke på valg, men ønskede at stoppe pga. sygdom.
Preben Hansen – valgtes til ny kasserer for 1 år.
 
Sekretær Thomas Rostgaard Henrichsen – på valg, men valgt til formand.
Dan Rasmussen – valgtes til ny sekretær.
 
Medlem Jan Larsen – ikke på valg.
 
Medlem Frits Sørensen – på valg. Genvalgt.
 
Suppleant Søren Christoffersen – på valg. Genvalgt.
 
 
  1. Valg af revisor
            Følgende blev valgt:
 
Revisor Per Hansen – genvalgt
Revisorsuppleant Kjeld Lauritsen – genvalgt
 
 
  1. Eventuelt
Hans fortalte at han, under sit sygdomsforløb, havde mødt Olav på Rigshospitalet og at han trods deres sygdomsforløb, var glad for at de kunne gense hinanden i klubben.
 
Peter Lund forklarede, at han er meget glad for at komme i klubben og at der hersker en god stemning. Han påpegede også, at det er vigtigt med den gode åbenhed, som er i bestyrelsen.
 
Thomas holdt takketale for Dan (afgående formand) og overrakte en flaske whisky fra klubben.
 
Frits konstaterede, at klubben nu har den yngste formand nogensinde og at bestyrelsen naturligvis vil bakke op om formanden i alle situationer.
 
Robert berettede om Særtoget, og uddelte rødvin til dem der er kommet med indlæg og har sendt postkort.
 
Frits fortalte, at der lørdag / søndag er DM i modelbygning i Valby Medborgerhus på Toftegårds Plads, hvor Sven deltager.
 
Kai spurgte, om artiklen og billederne fra Næstved-Bladets besøg vil komme i klubben. Thomas kunne fortælle at journalisten havde lovet klubben begge dele, og at artiklen snart kommer i avisen. 
 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.45.

 

NMJK, 13. oktober 2011 - Sekretær - Thomas Rostgaard Henrichsen