Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 24.01.2012
 
Til stede: Thomas, Frits, Preben, Jan og Dan. Søren mødte senere.
Fraværende: Niels og Robert
 
1. Godkendelse og opfølgning på referat fra sidste møde
                      I referatet af 8. november kunne ordlyden i pkt. 8 ikke godkendes. Ordet "påklædning" fjernes i teksten. Referatet blev herefter godkendt.
 
2. Klubbens økonomi
    Preben gennemgik klubbens økonomi og nyt udarbejdet budget. Kassebeholdningen er på ca. 19.000 kr. Vores postgiro er opsagt og alle medlemmer opfordres fremover til bankoverførsel. Støttemedlemmer opfordres endvidere til at betale for et år ad gangen. Preben følger løbende op på kontingent restancer og bestyrelsen udtrykker enighed om at disse restanceopkrævninger ikke må kræve et urimeligt ekstra arbejde for kassereren.
    Carl Nøddelund, kan vi byde velkommen som nyt medlem af NMJK. Flere har ønsket medlemsskab på det seneste.  
 
3. Indkommet post 
    Ønsker om to besøg den 30. januar og igen den 27. februar. De er velkomne.       
    Klubblade ankommer løbende.
 
4. Biblioteket, Særtoget og, hjemmesiden
    Nye tidsskriftholdere indkøbes og Thomas undersøger om muligheden og økonomien i at udskifte til tidsskriftholdere i træ.
    Det undersøges om hvor og hvad det koster, samt kvaliteten at få trykt klubbladet i byen.
 
5. Anlægget
    Frits gennemgik sit forslag registrering af arkivet. Dan tager sig af kasser og mollyer. 
    Thomas gennemgik kort El folkets ønsker til undergrunden. Bestyrelsen tiltræder forslag om at styringen gøres manuel og styres fra Vordingborg. Styringen skal være enkel.
    Blokstyring Næstved - Vordingborg er ok. Der arbejdes på Næstved - Helsingør.    
 
6. Lokalet
    Thomas udarbejder en liste over opgaver og ønsker til opgradering af klublokalet.
 
7. Møde om Banebørstedag
                      Afholdes i klublokalet den 23/2
 
 
8. Vagtturnus       (8.11.2011)
Januar: Preben
Februar: Thomas
Marts: Frits
April: Søren
Maj: Jan
Juni: Dan
 
9. Eventuelt
                       intet

 

10. Næste møde
    Onsdag den 14. marts 2012, kl. 19.30 i klubben.