Referat af ekstraordinær generalforsamling i NMJK 09.01.2012

 

Thomas bød alle de 17 fremmødte medlemmer velkommen.
 
  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 
        Flemming blev valgt til dirigent, og som stemmetællere faldt valget på Kai og Torben.
 
        Flemming konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt.
 
 
  1. Forslag der ønskes behandlet:
Fremlæggelse af regnskab for 2010 / 2011
 
Dan gennemgik kort hændelserne som var årsagen til at regnskabet for 2010 / 2011 ikke kunne godkendes på den ordinære generalforsamling.
 
En enkelt difference som skyldes overførslen af et skyldigt beløb til et medlem, samt at samme overførsel ikke var blevet registreret i regnskabet. Derudover nogle teknikaliteter omkring automatisk nummerering af bilag i det gamle regnskabsprogram, sammenholdt med nødvendige omposteringer. Disse omposteringer var nødvendiggjort i forbindelse med kassererens sygdom og sygehusindlæggelser. Gennem året har regnskabet været varetaget af øvrige medlemmer af bestyrelsen.
 
Der er under gennemgangen af regnskabet, ikke fundet yderligere differencer   
 
Klubben har 70 medlemmer pr. 30. september 2011, og der er kommet et par stykker siden.
 
Kurt Ole:
Hvoraf eksisterer forskellen mellem den forventede medlemsindtægt på side 2 under medlemstal og indtægten på side 1 under indtægter.?
Ingen kunne direkte svare på det, men der var almindelig enighed om at opgørelsen af medlemstallet og de deraf forventelige indtægter, kun var vist som en indikator for indtægtsgrundlaget.
 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
 
 
  1. Eventuelt
Ingen indlæg.

 

 
Ordstyreren takkede for god ro og orden og mødet sluttede kl. ca. 20
 
NMJK, 10. januar 2012 - Sekretær - Dan Rasmussen