Referat af Generalforsamling i NMJK torsdag den 25. oktober 2012
 
1.       Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
                Som ordstyrer valgtes Flemming Møss
                Som stemmetællere valgtes Kai Gabriel og Preben Kure
                Ordstyreren konstaterede at GF var lovligt indkaldt
                Der var mødt 28 medlemmer, deraf to støttemedlemmer.
                Et medlem mødte senere
 
2.       Formandens beretning.
                              Formandens beretning 2012
                             Indledning:
                             Endnu et år med mange aktiviteter er gået. Sådan sagde den tidligere formand, og på samme måde kan jeg fortsætte. Aktiviteterne i klubben er af formidabel karakter. Når jeg tænker tilbage på første gang jeg var hernede i 1991 og til nu, er der sket en rivende udvikling. Særligt de seneste 10 – 12 år har været præget af mange tiltag omkring elektronik, digitalisering, forbedring af lokalet og ikke mindst detaljering og stadig udbygning af selve anlægget. Vi er en stor klub, hvor der til stadighed tages nye initiativer, og hvor man den ene gang efter den anden imponeres over den opfindsomhed og professionalitet, hvormed opgaverne løses. Vi kan godt kigge på hinanden og være stolte af den indsats, og det er mit indtryk at alle som en, på den ene eller anden måde bidrager til, at få processen med klubben og anlægget til at fungere.
                             Lokalet:
                             Gennem det seneste år er lokalet blevet tilført ny maling på gulvet, og det er vist første gang i klubbens historie at det er sket. Der er desuden blevet indkøbt nye tidsskriftkassetter til biblioteket, og derudover er der igangsat et stort projekt med arkivering af klubbens arkiv, bibliotek, eldele, osv. under anlægget. Det er vigtigt, at vi som en stor klub med mange mennesker, også sørger for at holde lokale, anlæg og værksted pænt og ryddeligt, så der er plads til alt og os alle. I forbindelse med gulvmalingen er der malet med henblik på gardiner langs hele anlæggets forkanter, og jeg ved fra pålidelig kilde, at Anna gerne vil sy for os igen.
                             Anlægget:
                             I forbindelse med selve anlægget er der også sket mange ting. Noget af det mest omfangsrige er faktisk ikke synligt, idet undergrunden og vores helix ikke umiddelbart kan ses. Det er et imponerende stykke håndværk som er udført, og det kan næsten ærgre, at det skal gemmes væk. Det er dog sikkert at både helix og undergrunden er nødvendige for at opretholde en ordentlig drift på anlægget. Af andre ”usynlige” ting kan nævnes vores blokstyring som til fortsat udbygges. Det er blevet ufatteligt nemt at køre på anlægget, og ligesom i virkeligheden sikrer elektronikken at driften kører halvautomatisk. Det er mit indtryk at blokstyringen giver mindre stress på selve køreaftenerne. De synlige ting er der mange af og udover en stadig udbygning i Helsingør, må jeg dog fremhæve at Næstved station og den fortsatte opbygning af havn og industriområdet Maglemølle har pyntet godt og grundigt på anlægget. Vi kan aldrig blive færdige og med de bevægelige detaljer, som er sidste skud på stammen, kan vores ældre del af anlægget til stadighed krydres med nye effekter. 
                             Udflugter:
                             Siden sidste generalforsamling har vi været på ikke mindre end to store udlandsture. Den første gik til Utrecht i Holland, hvortil vi i oktober 2011 kørte med tog. 18 medlemmer drog af sted og havde nogle herlige dage med modelbanemesse, jernbanemuseum, byvandring og ikke mindst socialt samvær. Det var første gang vi drog på en lang tur med tog, og første gang vi alle overnattede på hotel. En anderledes tur end hvad vi tidligere har prøvet.
I år har vi været på Rügen i bil. Her overnattede vi i nogle store, flotte lejligheder og havde i stil med tidligere ture egen mad med hjemmefra. Vi fik derfor vores traditionelle korøv med bourgogne lørdag aften. På Rügen så vi teknikmuseum, bygningskomplekset Prora, lidt modelbane, færgehavnene i Mukran og Sassnitz samt ikke mindst ordinær dampdrift på Rasende Roland.
Efter sådan et par ture må det vist være tid til, at vi næste år bliver i DK og tager en forlænget weekend.
                             Øvrige aktiviteter:
                             Årets aktiviteter har i nogen grad lignet tidligere år. Vi har haft den obligatoriske juleafslutning, julefrokost, rengøringsdag, sommerafslutning, sommerfest og ikke mindst Banebørstedag. Banebørstedagen foregik i lidt andre rammer end tidligere, men bortset fra en lidt skæv placering af vores egen brugt bod, forløb det fint med ændringerne. Dagen blev afsluttet med det obligatoriske stegte flæsk med persillesovs, og under denne middag modtog klubben en økonomisk gave fra Lokomotivet, som vi naturligvis takker for.
Særtogets redaktion har givet bladet en kraftig overhaling her sidst på sommeren. Der vil fremadrettet være en fast skabelon for indholdet, således at der sikres en mangfoldig buket af både model – og 1 :  1 stof. Redaktøren skal i øvrigt have tak for sin til stadighed utrættelige indsats omkring bladet. Det er fortsat et af vores vigtigste ansigter udadtil, og det er mit indtryk at andre klubber bliver inspireret af den forskelligartede stofmængde, som bladet byder på.
Besøg i andre klubber og temaaftener har ikke stået i kø i det forløbne år, men det er mit håb, at vi kan få indhentet de forsømte i den kommende sæson. Der er i hvert fald et klubbesøg på tegnebrættet i november og en række temaaftener i støbeskeen, med et lidt andet koncept end tidligere.
I årets løb har vi desværre også miste et medlem. Ove Kirk Thomsen fra OKT Modelimport døde i vinters efter flere års sygdom. Ove og hans kone har fra vi begyndte med Banebørstedagen været faste gæster, og alle vidste at de altid var at finde ved indgangen til klublokalet. Begge nød de at være her, og Ove har flere gange tilkendegivet, at ikke kun salget men også selskabet var værd at køre efter. Gennem årene har klubben købt mange ting til anlægget via Oves forretning, og der har altid været en god rabat til klubben. Ved Oves begravelse deltog Dan på klubbens vegne.
                             Vedtægtsændringer:
                             Som det fremgår af indkaldelsen er der lagt op til vedtægtsændringer. Ordet justering er nok mere rammende idet, vedtægterne blot ønskes tilrettet til den virkelighed vi har. Omkring klubbens adresse har skolen som bekendt ændret navn til Sydbyskolen, og vi har så grebet muligheden for at få tilføjet klubbens hjemmeside og mail i vedtægterne. Derudover ønskes kontingentbetalingen betalt forud via banken, hvilket stort set alle gør i forvejen. Klubbens girokonto er nedlagt, og den kontante betaling til kassereren skaber kun merarbejde med at indføre beløb frem og tilbage i regnskabet. Til sidst ønskes der mulighed for at korrespondance og dokumentation kan opbevares elektronisk. Det er f.eks. så vi ikke skal udprinte alle billeder, køreplaner, osv., men blot kan have dem på computeren og vores eksterne harddiske.
Udover bestyrelses forslag til vedtægtsændringer har Flemming Møss fremsendt de forslag som ligger på bordene. Jeg er sikker på, at Flemming vil uddybe dem, når vi når dertil i dagsordenen.
Med så stor en klub er vedtægterne meget vigtige. Netop derfor må medlemmerne også forvente, at bestyrelsen har fokus på, at vedtægterne til stadighed tilpasses, den verden vi lever i. Omvendt forventer bestyrelsen naturligvis at medlemmerne overholder vedtægterne. På den måde sikrer vi klubbens ve og vel i samme gode ånd som de foregående ca. 30 år. 
Bestyrelsen har ikke forslag til vedtægtsændringer omkring medlemsformen i klubben. Vi vil dog gerne drøfte dette tema ganske uforpligtende under punktet eventuelt. Bestyrelsen vil meget gerne have nogle input til fremtidens medlemsform af NMJK – og samtidig en drøftelse af hvad medlemmerne tænker om den nuværende medlemsform. Det er ikke fordi der lige pt. er problemer ved at have to medlemsformer, men man skal ikke være den store fremtidsforsker for at se, at en portostigning fra PostDanmark eller en forhøjelse af huslejen oveni de faste udgifter, simpelthen vil sluge hele kontingentet for et støttemedlem. Det er næppe hensigten med medlemskabet hverken fra støttemedlemmets eller klubbens side. Netop derfor vil vi gerne drøfte temaet, således at vi er på forkant med udviklingen og ikke lige pludselig står i en uheldig økonomisk situation.
                             Afrunding:
                             Det er vel efterhånden obligatorisk, at formanden skal give en opsang til medlemmerne omkring oprydning. Det skal dog med, at rengøringsstandarden er blevet bedre med årene. Ingen skal være bange for at svinge fejekosten, tage opvasken eller rydde værktøj på plads, når man har knoklet på anlægget. Netop værktøjet er vigtigt, da andre kan have brug for det. I øvrigt skader det ikke kroppen med lidt fysisk rengøringsudfoldelse, og det pynter så gevaldigt. Tre ting vil jeg nævne, nemlig at tomme flasker ikke selv kravler tilbage i kasserne, så sæt dem nu på plads. Tidskrifter flyver heller ikke fra bordet og tilbage i biblioteket, så sæt også dem på plads og til sidst skal al rygning foregå på fortovet udenfor skolens matrikel. Det er kommunen som har vedtaget det med rygning, og I bedes bemærke at overtrædelse kan medføre at foreningen bortvises fra lokalerne.
Til sidst vil jeg blot takke alle for den gode ånd, hvormed I kommer i klubben. Det er ikke mange foreninger    forundt, at være så mange medlemmer der kan enes om et fælles mål, og i en god tone behandler hinanden med respekt og ordentlig opførsel. Fortsæt i den samme gode stil fremover.
                             Thomas
     Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
 
3. Kassererens beretning og regnskab
 
                     Preben fremlagde årets regnskab og redegjorde for de enkelte poster. Han gennemgik også det udarbejdede budget for det kommende år.
     Regnskabet blev enstemmigt vedtaget
                     Frits udtrykte stor ros og takkede for Prebens gode arbejde på kassererposten. Dette afstedkom stor applaus fra forsamlingen.
 
4. Bestyrelsens forslag. 
 
                             Forslag A. Klubbens hjemsted vedtægterne. pkt. 2.1 "NMJK har hjemsted på Uglebroskolen , 4700 Næstved" ændres til:
                             NMJK har hjemsted på Sydbyskolen, Nygårdsvej 11,  4700 Næstved. Hjemmeside: www.nmjk.dk -
mailadr: nmjk@nmjk.dk
             Forslag A blev enstemmigt vedtaget
 
                            
Forslag B. Kontingent vedtægterne. pkt. 5.3 "Kontingent skal betales til kassereren eller efter                             aftale, via overførsel fra pengeinstitut" ændres til:
                             Kontingent betales forud til klubbens bankkonto
             Forslag B blev enstemmigt vedtaget
 
                             Forslag C. Korrespondance vedtægterne. pkt. 7.4 "Sekretæren samler og opbevarer klubbens                              korrespondance" ændres til:
                             Sekretæren samler og opbevarer klubbens korrespondance. Elektronisk korrespondance og dokumentation kan opbevares elektronisk.
           Forslag C blev enstemmigt vedtaget
 
5. Indkomne forslag *
                             Forslag til vedtægtsændringer i NMJK:
                             Der var fremkommet tre forslag fra Flemming Møss. Flemming fremlagde begrundelsen for sine forslag. Forslagene afstedkom flere kommentarer og specielt forslag 2 afstedkom en del diskussion. Der var flere indlæg om hvorfor vedtægterne foreskrev valg af formand hvert år og et indlæg fra Bjarne Aaholm omkring forskellen på "formandens" beretning og "bestyrelsens" beretning contra hvilke konsekvenser en manglende godkendelse af beretningen, ville få for det videre arbejde såfremt man på dette punkt ændrede i vedtægterne. Dette fik Flemming til at trække sit forslag.
                             For at støtte Flemmings forslag fremsatte Kenneth forslag om, at ændre formandens beretning til bestyrelsen beretning. Da Flemming trak sit forslag var der ikke længere behov for Kenneths forslag som så blev trukket.
 
                             1. Tilføjelse § 3 stk. 9:
                             Overtrædelse af rygeforbuddet vil ved førstegangsovertrædelse give en eksklusion af klubben i 1 måned. Ved gentagelse en varig eksklusion af klubben. (Dette under henvisning til rygereglerne fra Næstved Kommune som er indført pr. 1. august 2012).
            Forslag 1. enstemmigt vedtaget
 
                             2. Ændring til § 7 stk. 2:
                             Formanden er på valg hvert andet år i ulige årstal. (Derved sikres det, at klubbens øverste ledelse ikke kan udskiftes ved en generalforsamling i det samme år. Jeg oplever flere foreninger hvor dette er reglen. Formanden kan jo altid gå, når vedkommende måtte ønske det, og stilles der et mistillidsforslag mod bestyrelsen, kan man jo også overveje det).
           Forslaget blev trukket tilbage
 
                             3. Ændring til § 8 stk. 3:
                             Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned, og skal indvarsles skriftligt til alle medlemmer mindst 14 dage før afholdelse.
                             Indvarslingen kan eventuelt ske via mail eller i et klubblad. (via mail tilføjet – for at gøre vedtægterne mere tidssvarende).
          Forslag 3 enstemmigt vedtaget
 
         Alle vedtagne forslag indskrives i vedtægterne i forbindelse med kommende bestyrelsesmøder.
 
6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer *
                             Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og gebyrer
         Forslaget enstemmigt vedtaget
                             Kurt Ole mente ikke at der i vedtægterne var krav om et budget. Han mente også at bestyrelsen skulle overveje kontingent forhøjelse. Fremtiden ville nok byde på flere udgifter.
        Bestyrelsen arbejder videre med begge dele. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Valg af bestyrelse:                                                                             
             
                              Formand   Thomas Henrichsen                             På valg                (hvert år)           genvalgt
                              Kasserer    Preben Hansen                                      På valg              (lige årstal)         genvalgt
                                (GF 2011 valgt for 1. år. pga. tidligere kasserers sygdom)
                                Sekretær   Dan Rasmussen.                                  Ikke på valg      (ulige årstal)
                               Medlem     Jan Larsen                                             På valg                (lige årstal)       genvalgt
                               Medlem     Frits Sørensen                                        Ikke på valg      (ulige årstal)
                               Suppleant  Søren Christoffersen                           På valg                (hvert år)           genvalgt
         Alle fire genvalgt med applaus
 
8. Valg af revisor:
 
                             Revisor      Per Hansen                           På valg     (hvert år)
                             Suppleant   Kjeld Lauritsen                   På valg   (hvert år)
       Begge genvalgt med applaus
 
9. Eventuelt
                             Formanden ville gerne drøfte og kende medlemmernes indstilling til ændringer omkring kontingent og medlemsformer. Dette skyldes bla. at "særtoget", portoudgifter og husleje på længere sigt simpelthen vil koste hele kontingentet for feks. støttemedlemmer. Dette pkt. afstedkom stor diskussionslyst og der fremkom mange forskellige ideer. Alt lige fra kontingent stigning for støttemedlemmer, til de selv skulle betale portoen og til at sende bladet pr. mail og til fremover kun at have et medlemskab af NMJK.
                             Det er af bestyrelsen fastslået:
                             - at en papirudgave af "Særtoget" er et meget stort aktiv i nmjk
                             - at "Særtoget" ikke vil blive udgivet i elektronisk form.
                             Som afslutning på den livlige debat, påtog bestyrelsen sig opgaven, at definere ændrede eller nye medlemsformer og eventuelle kontingentændringer frem mod GF 2013.
 
Peter P.:              huskede alle på hobbymesen i Valby i November
 
Søren W.:           takkede for to velgennemførte udflugter, Holland og Rügen
 
Thias:                  ønskede et dueslag til udveksling af post.
                           Bestyrelsen foretager revision og oprydning i det eksisterende dueslag 
 
Frits:                    Ønskede formanden tillykke med et godt gennemført første år i formandsstolen og udtrykte stor ros til arbejdet i bestyrelsen.
 
Sluttelig takkede formanden for god ro og orden og en vel gennemført GF.
 
ref. /Dan / sekr. nmjk