Referat af NMJK generalforsamling torsdag den 29. oktober 2015

 

Til stede var 27 medlemmer.
 
1. Bestyrelsen foreslog Flemming Møss som ordstyrer. Ingen modkandidater.
                      - Flemming konstaterede at GF var lovligt indkaldt.
                      - Kjeld og Per valgt som stemmetællere.
 
2. Formandens beretning 2015:

 

Indledning:
Formandens beretning er en slags status over året der er gået – og et lille kig fremad. Det bliver nævnt, hvad der er sket, hvilke udflugter vi har haft, hvad klubben har gang i og om der er ting vi alle skal huske på f.eks. oprydning. Det er naturligvis kun for året som er gået, men engang imellem må man lige løfte blikket og se status i lidt større sammenhæng.
Vi har en klub – en modeljernbaneklub, og til den har vi et stort solidt og tørt lokale på 200 kvm. Vi har et superflot og veludbygget anlæg på 140 kvm. Vi har mange medlemmer, og mange medlemmer der yder en stor indsats. Vi har aktiviteter og køreaftener over hele året. Vi har udflugter til ind – og udland. Vi har god økonomi. Vi har traditioner som juleafslutning, julefrokost, sommerfest, Banebørstedag, byggemøde, osv. Vi har det i bund og grund ganske godt.
Når vi til tider har udfordringer i klubben, eller teknikken driller på anlægget, er det vigtigt at hæve blikket og tænke på ovenstående. Mange ting, som nok i nuet kan virke overvældende, er i den store sammenhæng af mindre betydning, og vi skal altid huske, at vi er her af lyst - og at lysten som bekendt skal drive værket. Andre klubber har problemer med rette lokaler, svigtende medlemstal eller folk der ikke kan / vil yde en stor indsats. Det har vi ikke, og det skal vi være glade for. Det er vigtigt, at huske på alt det gode ved klubben, og at huske at vores sociale sammenhold netop er det som binder det hele sammen. Klubben er for mange et lille fristed, hvor man kan slappe af og nyde sin hobby i selskab med andre, og det er vigtigt at holde fast i.
 
Udflugter og arrangementer:
I november besøgte vi Nykøbing Falster Modeljernbaneklub. Da både vi og Nykøbing klubben mødte talstærkt op, blev der snakket på kryds og tværs, og der blev udvekslet mange ideer.
I september var vi på heldagstur til Stevns. Vi besøgte modeljernbaneklubben Stevnstoget og togforretningen Hobbystalden, som ligger lige ved siden af. Bagefter var vi på en spændende rundvisning på Stevnsfortet, hvor der blev kigget på hele fortet. En spændende rundvisning hvor flere af klubbens medlemmer kunne bidrage med oplysninger undervejs. Efter besøget på fortet var der en dejlig frokost hos Søren i Klippinge, og til sidst blev dagen rundet af med at besigtige veteranbanemateriel hos Østsjællandske Jernbaneklub i Køge.
Vi har også selv haft mange besøg i årets løb, herunder besøg fra modeljernbaneklubben Puffen i Odense, H0 klubben i Ålborg og politipensionisterne fra Næstved.
I klubben har der udover 3 byggemøder / Banebørstemøder været temaaftener om figurer, hvor Carsten Rønnew og Sven Thomsen har fortalt og vist hvordan man bemaler og ”ombygger” figurer. Et spændende tema, hvor mange blev inspireret til selv at gå i gang med figurmaling. Det er altid godt at lære af hinanden, ved at se hvordan andre arbejder med deres hobby.
 
Anlægget:
På anlægget er der sket meget siden sidste år. Ombygningen af området mellem Dalmose, Skælskør og Præstø er færdigt mht. det rent sportekniske. Landskabsmæssigt er en stor del af anlægget færdigt, og der mangler primært kun området omkring den nye Fodby station. Fodby station er en udløber af ombygningsprojektet, og placeringen mellem Dalmose og Næstved er helt ideel for denne station. 
Ved teglværket i Dalmose er der også kommet liv i smalsporbanen gennem året. Det bliver en automatiseret strækning, hvor to små stammer skal fragte materialer og produkter til / fra teglværket. Det giver godt med liv på den del af anlægget.
Under anlægget knokles der til stadighed med ledninger og teknik, for at få alt det synlige til at fungere. Der sker dels en stadig udbygning anlæggets styring, ligesom der repareres og fornyes rundt omkring. Det er et stort arbejde der gøres, og uden dette ville der ikke være køreaftener, fungerende sporskifter eller i det hele taget strøm på anlægget.
Arbejdet med udskiftning af spor på Helsingør er så småt iværksat.
Alt kan ikke nævnes, men der er naturligvis mange andre projekter i gang rundt på anlægget.
 
Øvrige aktiviteter:
Igen i år har vores traditionelle aktiviteter som julefrokost, rengøringsdag, Banebørstedag, sommerafslutning og sommerfest og byggemøde været afholdt som planlagt.
Julefrokosten blev afholdt i eget klublokale, og gik som den plejer.
Rengøringsdagen var meget tiltrængt efter de store ombygningsarbejder, og man kunne nærmest se hvor langt vi var nået i løbet af dagen.
Banebørstedagens tema var ”Sove – og spisevogne”. Der var mange lange togstammer på anlægget, udstilling i vores hyggelokale, brugtbod og forhandlere på første sal, velassorteret cafe´ og ikke mindst foredrag om ”De blå tog” som John Poulsen og Steffen Dresler afholdt.   Foredraget er optaget på video, og det skal vi se i løbet af vinteren. Temaet for 2016 bliver ”Figurer”, herunder figurer på anlægget og figurer i personvognene.
Sommerfesten var i år flyttet tilbage til efter sommerferien, og hele 15 personer deltog i år, så den tradition fastholdes i august. 
Årets byggemøde er afholdt og opgavelisten ses på opslagstavlen. På grund af banebørstedagen er der efterhånden flere mindre byggemøder gennem året, men det traditionelle møde i september må dog stadig betragtes som ”hovedmødet”, da det er her arbejdet for det kommende år fastlægges.
”Særtoget” har gennem året bidraget med nyheder, artikler samt ikke mindst klubnyt. Særligt klubnyt er vigtigt når der sker store forandringer. Medlemmer som ikke kommer så tit i klubben, har udtrykt stor tilfredshed med at kunne følge ombygningen i bladet, så det er godt. Tak til folkene i redaktionen for det store arbejde med Særtoget lige fra arbejdet i ”marken” eller luften – til udbringning hos medlemmerne. Som altid opfordres klubbens medlemmer til at bidrage med læsestof, hvis man har oplevet noget spændende jernbanemæssigt på ferier eller udflugter – eller har lyst til at fortælle om erfaringer med modeljernbaner.
 
Fremtiden:
Selvom dette er en beretning for året der er gået, er der dog også nogle af de ting vi har planlagt i årets løb, som har betydning for fremtiden i klubben.
Turen til Stevns var en endagstur, idet der er planlagt en tur til Lorelei og messen i Dortmund i foråret 2016. Da denne tur bliver dyrere end de hidtidige udlandsture, blev Danmarksturen ændret til en endagstur, så der er mulighed for at spare op til den kommende forårstur.
En anden planlagt ting er ekstra køreaftener. Vi ser at der ofte er mange medlemmer på køreaftenerne, og da materiellet alligevel er sat op, prøver vi med ekstra køreaftener. Den første bliver mandag den 2. november 2015, og fremover vil der derfor (som forsøg) være køreaften den sidste og første klubaften i måneden.
Udover konkrete tiltag er der på årets byggemøde nedsat et par arbejdsgrupper. Den ene gruppe skal lave et oplæg omkring mulige ændringer ved Gedser og materielskabene, og den anden gruppe arbejder med en mulig bedre udnyttelse af anlægget omkring Mern. Grupperne skal ikke lave en konkret plan, men komme med ideer om noget med fordel kan ændres og gøres bedre.
 
Afrunding:
I år skælder jeg ikke ud over manglende oprydning i hyggelokalet, for her er næsten altid rent og pænt. Til gengæld skal vi alle være bedre til at rydde op og lægge tingene på plads i værkstedet. Der er intet som har plads på selve værkstedsbordet, og det tager kun 2 sekunder mere at hænge værktøjet op på tavlen eller stille limbøtten i skabet. Det skal vi alle være bedre til - og også selvom det ikke er en selv, der har glemt at hænge værktøjet på plads. Hvis alle rydder en ting på plads til hvert møde i klubben, er der aldrig rod på bordet derude.
Vi har i år bevist, at vi kan enormt meget i fællesskab. Udover at vi alle har bidraget til at løse klubbens daglige opgaver, er der blevet udført en kæmpe ombygning på anlægget. Det er ikke mange klubber forundt, at kunne gøre dette, og der er ingen tvivl om, at vi alle kan klappe hinanden på skuldrene og takke hinanden for den enorme frivillige indsats.
 
       Ingen spørgsmål fra forsamlingen - beretningen godkendt
 

 

3. Kassererens beretning og regnskab
Regnskabet udleveret . Preben gennemgik regnskabet.

 

·        Michael Neergård spurgte til omkostningerne for driften af vores hjemmeside. Der var i det forgangne  år ikke udgifter på serverplads hos vores udbyder.

 

·        Preben Kure spurgte ind til udgifterne for "Sætoget".
- Indtil videre fremstilles dette privat, uden udgifter for klubben

 

·        Regnskabet enstemmigt godkendt
 

 

4. Bestyrelsens forslag
·        Ingen
 

 

5. Indkomne forslag
·        Ingen
 

 

6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer
·        Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og gebyrer
·        Forslaget vedtaget
 
  
7. Valg af bestyrelse:
På valg:
·        Formand Thomas Henrichsen          genvalgt
·        Sekretær Dan Rasmussen               genvalgt
·        Medlem Frits Sørensen                   genvalgt
·        Suppleant  Søren Christoffersen      genvalgt
 
Således ingen udskiftninger i bestyrelsen
 
8. Valg af revisorer:
·        Revisor Per Hansen                        genvalgt
·        Suppleant  Kjeld Lauritsen             genvalgt
 
9. Eventuelt:
·        Michael ønskede mere fokus på vores hjemmeside med bla. nye fotos osv.
- Søren redegjorde for manglen af nye billeder og opfordrede alle medlemmer til at sende gode billeder til ham.

 

·        Michael spurgte om klubben skulle på Facebook.
- Dan - dette havde været diskuteret på div. bestyrelsesmøder og bestyrelsen var af den opfattelse at dette ikke var aktuelt. Blandt andet skyldes denne holdning at vi ikke ønskede at alle vore aktiviteter skal være almindeligt tilgængelige. Selvom vi laver en lukket side, vil alle opdateringer på den lukkede side alligevel sive ud på andre sider gennem "likes" osv. Det er forsøgt og vi finder Fb. alt for åben, til vores brug. I øvrigt er kun forholdsvis på medlemmer på Fb. Bestyrelse finder hjemmesiden tilfredsstillende og vil gerne se på om man via denne kan hente diverse bilag og oplysninger. (gøre den mere aktiv)

- Dan opfordrede i øvrigt medlemmerne til at huske opdatering af ændrede mailadresser. Når klubber udsender materiale, får vi mange mails retur, med ukendt adresse.

 

·        Dan fremsatte en ide om at planlægge en hel køredag startende med morgenkaffe, køreplan., frokost,  køreplan, eftermiddagskaffe og en afrunding inden vi går hjem til spisetid.
- Der var opbakning fra forsamlingen til at arbejde videre med planen.

 

·       Søren gennemgik kort planlægningen af næste års tur til Lorelei.
Turen går fra den 18 april - 23 april og indbefatter togrejse fra Næstved, hotel ophold i Koblenz samt besøg på Lorelei, div. museer, samt på vejen hjem udstillingen i Dortmund. Der vil blive opsat en tilmeldingsliste og der opkræves depositum. Pris ide ca. 3500 kr.
arbejdsgruppen er, Søren, Jan og Preben.

 

·       Per ønskede oprydning under Skælskør. da det oftest er her man skal arbejde ifbm. afsporinger.
- Dan - Vitrinemodellerne vil snarest blive fjernet, idet gruppen er i færd med at planlægge og bygge vitriner.
 
 
Formanden takkede Flemming for god ledelse og forsamlingen for god ro og orden.
 
ref. Dan