Referat af NMJK generalforsamling torsdag den 27. oktober 2016

 

 
 
Til stede var 31 medlemmer.
 
Mødet startede kl. 18 med middag, hvor bestyrelsen var vært ved forloren skildpadde, med sherry og æg. Endnu en tradition i NMJK blev dermed født.
 
Generalforsamlingen startede kl. 19.30
 
 
1. Bestyrelsen foreslog Flemming Møss som ordstyrer. Ingen modkandidater.
                      - Flemming konstaterede at GF var lovligt indkaldt.
                      - Kjeld og Per valgt som stemmetællere.
 
 
2. Formandens beretning 2016:
 
Indledning:
Formandens beretning er nærmest en slags referat med baggrund i det forløbende år. En beretning om mange menneskers opgaver, tiltag og bidrag der tilsammen udgør det fælleskab vi kalder Næstved Modeljernbaneklub. Udover det der bliver nævnt, er der ufattelig mange andre opgaver som løses året igennem, og hvor vi hver især bidrager med den erfaring og de færdigheder som vi har med i bagagen.
Netop erfaring er også årsagen til en af de vedtægtsændringer, som bestyrelsen har foreslået, idet regnskabsåret ønskes rykket. Som det er nu afsluttes regnskabet 30. september og generalforsamlingen skal afholdes i oktober. Det betyder, at kasseren og revisorerne har meget travlt med at få beregnet og revideret, og erfaringsmæssigt ved vi at det tit bliver på et hængende hår, at det hele kan nås. Sådan skal fritidsarbejde helst ikke være, så bestyrelsen foreslår at regnskabsåret rykkes, således at regnskabet afsluttes 31. juli. Tidspunktet for generalforsamlingen rykkes ikke, men så er der mere tid til at beregne og revidere. Samtidig passer regnskabet så også med en klubsæson. Det andet forslag omkring skolens navn er mere af praktisk betydning, så vi ved hvor klubben hører hjemme.
Det seneste år har der været aktiviteter mange steder på anlægget, og lige meget hvor man kigger hen er der aktive folk i gang med en eller anden opgave. Det være sig på anlægget, under anlægget, ved arbejdsbordene, i gangen, i fyrrummet eller også kommer folk forbi med noget de har lavet derhjemme til klubben. Det er en stor glæde med al den aktivitet, og at se hvordan folk hjælper hinanden, taler om tingene og ikke mindst udveksler ideer og tanker. Det er lige præcis essensen i en klub som vores, og jeg synes at alle bidrager på en god og konstruktiv måde til at skabe en god ånd og respekt om klubben. Desuden er det rart og se, at der også er kommet nye medlemmer til i løbet af året.
 
Udflugter og arrangementer:
I februar besøgte vi Karlemosen MJK i Ølby ved Køge. En klub der ligesom vi har til huse i en kælder, men hvor anlægget er opdelt i flere mindre rum. En god aften hvor der blev snakket meget, og Karlemosen MJK besøgte da også NMJK senere på foråret.
I april drog klubben til Koblenz og Dortmund. En tur på 6 dage og det er rekord i klubsammenhæng. Vi så jernbaner i 1 : 1, besøgte Koblenz modeljernbaneklub og jernbanemuseum, fik kørt med tog, sejlede på Rhinen og fik ikke mindst besøgt Lorelei klippen, hvor Lorelei blevet sunget for fuld hals i smukt solskin. Efter dagene ved Koblenz og Rhinen blev den store messe I Dortmund besøgt inden alle drog hjem efter en begivenhedsrig uge med mange indtryk og også tid til afslapning.
I år har vi haft besøg fra modeljernbaneklubben Karlemosen i Ølby, besøg fra Næstved Bladet som skrev en fin artikel om klubben samt besøg fra Møn Modeljernbaneklub. Derudover har der været mange forbi på køreaftener, og generelt henviser vi da også folk til at kigge forbi på netop de aftener, således at de øvrige kan bruges på klubbens drift og byggeri.
I klubben har der udover 2 byggemøder / Banebørstemøder været værkstedsaften om figurer i personvogne, hvor flere medlemmer gik i sving med pensel og lim.
 
Anlægget:
Aktiviteten på og under anlægget er stor, og der arbejdes næsten over det hele.
Elfolkene arbejder støt og roligt derudaf med både nye tiltag og vedligehold. Senest er signalstyringen mellem Dalmose og Skælskør blevet opdateret. I Helsingør er alle spor blevet udskiftet og i Fodby er der kommet huse og gadekær. Ved arbejdsbordene sættes figurer i personvogne, elektriske komponenter tilrettes og meget andet. Der opmåles og planlægges opsætning af nye plexiglasforkanter flere steder på anlægget osv. osv.
Alt kan ikke nævnes, men der er naturligvis mange andre projekter i gang rundt på anlægget.
 
Kørsel:
Forsøget med kørsel to gange om måneden har fungeret i hele det sidste år, og det virker til at der er god opbakning omkring dette. Ligeledes har opdelingen med kørsel kun på køreaftener, og ingen kørsel på øvrige aftener fungeret tilfredsstillende. Begge er tiltag som forsættes og som tilgodeser både dem der primært vil bygge og dem der primært vil køre. Dog skal der her til vinter laves en køredag f.eks. lørdag eller søndag med lidt anderledes kørsel. Det nåede vi ikke sidste vinter men skal nå det i år.
 
Øvrige aktiviteter:
Traditioner har vi mange af og der er god opbakning til det hele – selv rengøringsdagen. Juleafslutning i december, julefrokost i januar, rengøringsdag i maj, Banebørstedag i juni, sommerafslutning i juni, sommerfest i august og byggemøde i september. Ind imellem har vi egne udflugter, besøg fra andre klubber samt to køreaftener pr. måned, så der sker noget i klubben henover et år.
Juleafslutning og julefrokost blev som vanligt afholdt i vores eget klublokale, og gik som det plejer. Rart at køre lidt på rutinen, så vi alle kan nyde aftenen og ikke skal styrte rundt og kokkerere.
Rengøringsdagen var i store træk med de faste opgaver. Dog blev det prioriteret at værkstedet og særligt lageret af skruer, søm osv. blev sorteret kraftigt, og det har givet et meget bedre overblik og ikke mindst plads i skabene. Derudover blev effekter til Banebørstedagens brugtbod gennemgået på Rengøringsdagen. Det gav ikke mindst folkene i brugtboden mulighed for at danne sig et godt overblik og få sorteret de forskellige effekter. En god opgavesom vi fastholder på fremtidige Rengøringsdage.
Banebørstedagens tema var ”Figurer og liv”. Et tema der er dækkende over mange ting. På anlægget blev der gennem vinteren / foråret opsat nye figurer og detaljer, ligesom mange personvogne blev udstyret med passagerer. Udstillingen i hyggelokalet bød på fremvisning af figurer og dioramaer. I cafeen var der indrettet et arbejdende værksted hvor publikum kunne se bemaling af figurer. Alt i alt et godt tema, der samtidig giver en blivende værdi for klubben i form af figurer på anlæg og i vogne. 
Byggemødet blev vanen tro afholdt i september, og der var igen god tilslutning til ”startskuddet” på årets sæson. Dejligt at mange bød ind på de opgaver som skal laves, og også dejligt at lidt ”nyere” medlemmer griber muligheden for at være med og deltage i bygning og opgaver med anlægget.
Klubbens blad ”Særtoget” har igen i år bidraget med nyt fra klubben, og de mange aktiviteter der foregår rundt om, på og under anlægget.  Derudover er som altid et bredt udvalg af artikler og modeljernbaner og jernbaner i 1 : 1 og ofte krydret med flotte luftfotos. Som noget nyt er der en lille konkurrence i bladet, og medlemmerne er meget velkomne til at deltage. Tak til folkene i redaktionen for det store arbejde med Særtoget lige fra arbejdet i ”marken”, ved computeren eller luften – til udbringning hos medlemmerne.
 
Elregning:
Som det kort blev nævnt på byggemødet, fik klubben i september en elregning på ca. 9.200,- kr. Umiddelbart et voldsomt tal, da forbrugsperioden på regningen lød på et år. Tidligere har vi ikke afregnet elforbrug direkte, men var klar over at der var opsat en måler for ca. 3 – 4 år siden. Bestyrelsen kontaktede efterfølgende skolen, og det viste sig da også at være en opsamlingsregning for de sidste 3 – 4 år, så den reelle regning for et år er umiddelbart omkring 2.000 – 2.500 kr. Bestyrelsen har siden vi modtog regningen noteret elforbruget for alle mødeaftener, ligesom processen med udskiftning af strømslugende elpærer er prioriteret højere. Bestyrelsen aflæser også elforbruget for at sikre at en eventuel regulering af kontingent ikke vil blive nødvendig. I forbindelse med regningen er det værd at bemærke, at selvom vi har modtaget og betalt en regning på ca. 9.200,- kr., så har klubben ikke været mærket af dette i forhold til aktivitetsniveauet. Der skal lyde en stor tak til kasseren for altid at have en god opsparing på klubbens konto, så vi kan klare uforudsete udgifter.
 
Fremtiden:
Fremtiden kan man ikke spå om, men der er dog et par ting som allerede nu er fastlagt.
Lørdag den 19. november 2016 er der udflugt til Malmø Modeljernbaneklub og Teknisk Museum i Helsingør. Det er en dag i modeljernbaneverdenens tegn, idet Teknisk Museum også har en nyindviet modeljernbane. Vi håber, at mange medlemmer vil med på turen.
Til Banebørstedagen 2017, og i øvrigt fremtidige Banebørstedage, er der endnu ikke valgt tema, og medlemmerne opfordres til at komme med ideer. Bestyrelsen har ideer på tegnebrættet, men jo flere jo bedre, for der kan nemt være super gode forslag som vi i bestyrelsen ikke lige har spekuleret på. Temaet for Banebørstedagen 2017 vil blive besluttet på første bestyrelsesmøde i november.
 
Afrunding:
Jeg skælder ikke ud over manglende oprydning i hyggelokalet i år – men husk dog at lægge værktøj på plads, når du har brugt det på anlægget. Enkelt ting indenfor rengøring og oprydning skal vi huske, og det er sortering af vores affald. Alt det som vedrører mad og drikke skal i affaldsposen under vasken. Det gælder kaffefiltre, kagepapir, plastkopper, plastbestik og ikke mindst paptallerkener. Det er husholdningsaffald og skal ikke i brændbart. Alt øvrigt affald fra klubben skal sorteres i affaldsstativet ved værkstedet.
Klubben fylder 11. november 2016 35 år, og vi har bevist at projektet med at opbygge et anlæg, skabe rammer for en klub og ikke mindst have et godt fællesskab omkring modeljernbaner er lykkedes til fulde. Resultatet kan vi godt være stolte af, og takke hinanden for indsatsen de første 35 år. Bare fortsæt arbejdet i samme spor J
Thomas
 
·         Ingen spørgsmål fra forsamlingen - beretningen godkendt
 
 
3. Kassererens beretning og regnskab
Regnskabet udleveret . Preben gennemgik regnskabet.
·         Dan kommenterede budgettet vedrørende elregningen som består, dels af måleraflæsning og dels en fast udgift, (aftalt med skolen) til drift af vores køleskab.

 

·         Regnskabet enstemmigt godkendt
 
 
4. Bestyrelsens forslag
·         1. ændring af klubbens hjemstedadresse, da skolen har ændret navn.
Godkendt og ændret i vedtægterne
·         2. Klubbens regnskabsår ændres til at gå fra den 1. august til den 31. juli. Det af hensyn til den nuværende meget korte periode mellem regnskabets afslutning og generalforsamlingen. Samtidig følger vi i højere grad klubsæsonen.
Godkendt og ændret i vedtægterne.
 
 
5. Indkomne forslag
·         Ingen
 
 
6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer
·         Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og gebyrer
Forslaget vedtaget
 
 
7. Valg af bestyrelse:
På valg:
·         Formand Thomas Henrichsen        genvalgt
·         Kasserer Preben Hansen               genvalgt
·         Medlem Jan larsen                        genvalgt
·         Suppleant  Søren Christoffersen   genvalgt
 
Således ingen udskiftninger i bestyrelsen
 
 
8. Valg af revisorer:
·         Revisor Per Hansen                       genvalgt
·         Suppleant  Kjeld Lauritsen            genvalgt
 
 
9. Eventuelt:
·         Kurt Ole - foreslår at der afholdes noget uddannelse i kørsel på anlægget, herunder en gennemgang af signalernes indbyrdes funktion.
 
·         Søren beder alle med forfatterdrømme at skrive en opdigtet historie om detaljer, stationer osv. på anlægget, således at vi evt. kan få forfattet anlæggets modelhistorie.
 
Formanden takkede Flemming for god ledelse og forsamlingen for god ro og orden.
 
ref. Dan