Referat af bestyrelsesmøde i NMJK  01. nov. 2017 kl.19:30
 
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde + referat af generalforsamlingen.
·         Ok
 
 1. Klubbens økonomi
·         kasse: 1260 bank: 36679
                               
 1. Indkommet post
·         Klubblade
 
 1. Biblioteket
·         i.a.b.
 
 1. Særtoget
·         i.a.b.
 
 1. Hjemmesiden
·         i.a.b.
 
 1. Generalforsamling 2017
·         Frits ønskede indkaldelsen til bestyrelsesmødet skule afspejle virkeligheden.! Dan kommenterede at indholdet i punktet generalforsamlingen, var en huskeliste over de ting vi skulle have på plads inden Gf og at bestyrelsesmødet først var sat til den 15 nov., så den 8 nov, for at blive fastsat til den 1. nov. Indkaldelsen var udarbejdet på baggrund af at vi skulle drøfte vores stilling til Flemmings forslag inden Gf, hvilket blev gjort på et ultrakort møde på klubaften torsdag den 26 okt. Der foreligger ikke indkaldelse og referat af mødet torsdag, hvorfor dette referat afspejler begge møder.

 

Torsdag den 26 oktober
Generalforsamling drøftet
·         afholdes mandag den 30. oktober indkaldelse udsendt  pr post og pr mail
·         års regnskabet godkendt
·         ingen indkomne forslag fra bestyrelsen
·         forslag fra Flemming Møss, Bestyrelsen tilslutter sig Flemmings 3  forslag
 
                  Onsdag den 1. november
                  Opfølgning på generalforsamlingen
·         Der blev en kort drøftelse af de indlæg som fremkom under eventuelt.
·         Bla. Kurt Oles kommentar om at bestyrelsens forslag om uændret kontingent, burde være begrundet i næste års budget. Bestyrelsen kunne godt se at dette absolut var  fornuftigt, men henset til at klubben ikke tidligere har udarbejdet et budget og at det foreliggende budget alene er et arbejdsredskab for kassereren og udarbejdet af samme, har det foreliggende budget kun været benyttet som en rettesnor. Bestyrelsen overvejer om budgettet fremover skal nævnes som et krav i vedtægterne.!
·         Derefter blev drøftet det uheldige i at bestyrelsen ikke var opmærksomme på vedtægternes §8.6 hvor der kræves et flertal på 2/3 for at godkende ændringer til vedtægterne.
·         På Gf godkendte deltagerne en ændring af ordlyden i §8.12 hvor man herefter ikke kunne stemme på Gf pr fuldmagt, men kun ved personligt fremmøde. Der blev stemt ved håndsoprækning med stemmerne 12 for, 10 imod, og 8 undlod at stemme.
·         Efterfølgende opdages fadæsen og bestyrelsen har besluttet at lade den oprindelig ordlyd fremgå af Gf referatet og tilføje en berigtigelse, hvoraf det tydeligt fremgår at forslaget ikke kan godkendes og at den oprindelige tekst i §8.12 fastholdes.
·         Bestyrelsen udtrykker sin beklagelse af hændelsesforløbet.  
·         Vedtægterne er tilrettet det nye indhold og fremlægges i klublokalet
   
 1. Anlægget
·         i.a.b.
 
 1. El/digitalanlæg
·         Opstart af forsøg med WiFi og brug af mobil håndkontroller (Kenneth/Flemming)
·         Ny Eprom (styresystemet) i digitalanlægget monteret.
 
 
 1. Materiel
·         Klubben har modtaget en stor gave fra Steffen Dresler. Materialet er gennemset af bestyrelsen og materiellet registreres.
·         Der er indkøbt en flaske god whisky som tak. Overleveres til Steffen snarest
·         Der ryddes af samme årsag op i materielskufferne så der frigives plads til det nye materiel. ?
·         Gammelt materiel sorteres, enten til vitriner eller til brugtbod (materieludvalget)
·         Der er indkøbt en overdel til Litra Df fra Tikøb metalstøberi (undervogn haves)
·         Faller car - Der er givet grønt lys for indkøb af køretøjer
·         Faller car - Der bestilt reservedele til rillefræseren
 
 1. Lokalet
·         Gulvet males i juleferien - 27/12
·         arbejdshold - Thomas, Carsten, Peter og Dan
·         21/12 alle ryder lokalet umiddelbart efter juleafslutningen. (Thomas)
·         Der opmåles og indkøbes nye duge til klubbordene. (Thomas og Jan)
 
 1. Udflugter og kalender
·         Kørelørdag den 25. november (opslag Dan)
·         Juleafslutning 21 dec -  opstart 4 januar 2018
·         Julefrokost  fredag den 19. januar
·         Bestyrelsens Nytårskur onsdag 3 januar hos Søren (Fælles transport fra Næstved)
·         Udenlandstur 2018 ? Søren - Hamborg (Miwula) og Bremen (udstilling)   Turudvalg  Søren, Preben og Jan
 
 1. Vagtturnus
Sep: Preben Okt: Frits Nov: Jan Dec: Dan Jan: Preben Feb: Thomas Mar: Frits
 
 1. Eventuelt
·         Der blev drøftet muligheder for udflugter og arrangementer
·         februar: klubbesøg forslag (Hedehusene, Albertslund)
·         marts: kursus i patinering, Carsten Rønnov
 
 1. Næste møde
·         onsdag den 14 februar kl. 19
 
ref: Dan