Referat af NMJK generalforsamling mandag den 30. oktober 2017

 

 
Til stede var 30  medlemmer.
 
Mødet startede kl. 18.30  med middag, hvor bestyrelsen var vært ved forloren skildpadde, med sherry og æg.
 
Generalforsamlingen startede kl. 19.30
 
 
1. Bestyrelsen foreslog Flemming Møss som ordstyrer. Ingen modkandidater.
                      - Flemming konstaterede at GF var lovligt indkaldt.
                      - Kjeld og Per valgt som stemmetællere.
 
 
2. Formandens beretning 2017
Årets beretning eller rettere formandens beretning er i korte træk det som er sket i vores klub det seneste år. Den er naturligvis skrevet af formanden, men afspejler alle klubbens aktiviteter og projekter. Den er naturligvis skrevet ud  fra hvordan jeg oplever klubben og det forløbne år, og den havde sikkert været lidt anderledes, hvis et andet medlem havde skrevet den. Ligesom vi som mennesker er forskellige, så er vores oplevelser af hvad der sker rundt omkring også forskellige, og det, der er en lille oplevelse for den ene, kan være helt unik og fantastisk oplevelse for en anden. Netop forskelligheden er godt for en klub som vores og også god, når der skal laves arbejde i klubben, når der tages på tur eller når vi sidder og vender verdenssituationen sidst på aftenen. Alle årets aktiviteter vidner om, at vi kan samarbejde og trække i samme retning og man bliver næsten helt forpustet, når listen med aktiviteter gennemgås.
Vi har netop nydt lækker forloren skildpadde som sidste år, og når noget er gentaget to år i træk må det i klubmæssig sammenhæng betragtes som en tradition. Traditionerne er vi glade for, og det er en god måde at mødes på inden selve generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslog sidste år ændring af regnskabsåret, så der blev lidt mere luft til at få gjort det færdigt og revideret, og således at regnskabet følger klubåret dvs. fra 1. august til 31. juli. Det har givet mere ro på i år, så det var godt at I stemte for det sidste år. I år har bestyrelsen ikke forslag til ændringer.
 
Udflugter og arrangementer:
I november, nærmere betegnet den 19., drog vi i bil til Malmø Modeljernbaneklub som vi har besøgt et par gange tidligere. Nu havde de fået fine lokaler under en boligblok og havde opbygget et flot anlæg. Fra Malmø kørte vi nordover med en frokostpause undervejs, som i mere end en forstand var det store kolde bord. Med færgen sejlede vi til Helsingør og havde et par hyggelige timer på Teknisk Museum inden turen gik retur til Næstved.
Den 18. februar havde flere set frem til med spænding da vi havde en decideret køredag. Køreplaner var udarbejdet og blev gennemgået på klubaftener kort før køredagen. Man fornemmede en spændt atmosfære, da kørslen gik i gang, men hurtigt viste det sig at det hele gled stille og roligt. Medlemmer der kun har kørt få gange eller aldrig kørt før, sås pludselig suse rundt på anlægget med en håndkontrol og havde det sjovt. Det var en dag med meget kørsel, god mad og ikke mindst en stor følelse af fællesskab fordi vi gjorde det sammen alle sammen.
Den 20. april så vi det filmede foredrag fra Banebørstedagen 2015 hvor temaet var sove – og spisevogne. Et spændende foredrag der ikke kun fortalte historien i 1 : 1, men også dykkede ned i 1 : 1 kontra 1 : 87. Foredraget er også til rådighed i klubben, hvis nogle kunne tænke sig et gensyn.
Henover sommeren blev halvdelen af gulvet malet under anlægget. En opgave man ikke kan være så mange til, da alt skal flyttes rundt og det kniber med pladsen. Det lykkedes både at få flyttet ting, malet, lade malingen tørre og flytte alt retur inden klubaftenener begyndte igen i august.
Udover gulvmalingen i sommerferien var der som noget nyt en sommertur til Karrebæksminde, hvor vi sejlede ud med skibet ”Friheden”. I Karrebæksminde var der fællespisning samt besøg hos Jørn Larsen hvor han fremviste sin flotte havebane, inden vi sejlede retur til Næstved. Et hyggeligt arrangement hvor man lige fik hilst på klubmedlemmerne i ferien.
Den 4. september havde Nimbusklubben meldt sin ankomst, og det blev til nogle hyggelige timer hvor de besigtigede vores anlæg, og vi fik set deres flotte motorcykler.
Årets store tur gik til Jylland i minibus og med i alt 19 medlemmer. Vi besøgte Herning modeljernbaneklub, der var så venlige at give frokost, og fik nogle gode timer mens vi så deres flotte anlæg. Vi fortsatte derfra til Struer og fik en rundvisning på jernbanemuseet samt et spændende foredrag om Struers betydning for jernbanen og omvendt. Herfra gik det til Hampen, hvor vi havde booket 4 hytter for natten. Aftensmaden blev indtaget i et stort fælleshus med køkken, og det var som vanligt rigtigt hyggeligt. Næste morgen en gang morgenmad til alle inden vi kørte til Skanderborg modeljernbaneklub og også så deres flotte anlæg, drøftet erfaringer og fik en tår kaffe. Herfra med kort frokostpause til Industrimuseet i Horsens, hvorfra vi et par timer senere kørte hjem til Næstved.
 
Anlægget:
Aktiviteten på og under anlægget er stor, og mange steder er folk i fuld svinger med projekter.
Ændringen med Tillig spor til Peco spor i Helsingør er stort set fuldbragt inklusive elarbejdet, der er kommet gang i Faller Car projektet igen – både i Næstved og Fodby – Dalmose, der digitaliseres lokomotiver og sættes lys i vogne, der males figurer, osv. osv..
Det var få nævnte aktiviteter på anlægget, men der er mange andre aktiviteter i gang alle steder. Dejligt at se alt det der bliver lavet både på selve anlægget, under anlægget og på arbejdsbordet. Herudover er det en stor glæde at se mange forskellige medlemmer i sving, så det virkelig er et fælles projekt at opbygge anlægget.
 
Øvrige aktiviteter:
Traditionerne står i kø i klubben og udover de to faste køreaftenener hver måned kommer her et kort rids af årets faste arrangementer:
Juleafslutning og julefrokost blev afviklet i eget lokale og begge arrangementer gik rigtigt godt og med god tilslutning.
Rengøringsdagen var med de faste opgaver. Det er utroligt så meget der hvert år kan smides ud og fejes op, selvom vi gennem årene er blevet bedre og bedre til rengøring i det daglige. Hvert år er der nærmest et trailerlæs der køres væk, men der kommer selvfølgelig også mange ting herned gennem året.
Banebørstedagens tema var ”Fødevaretransport”. Temaet dækkede både faste og flydende fødevarer, så der var nok at køre med hele dagen. Små dioramaer var lavet flere steder på anlægget og en fin udstilling opbygget i hyggelokalet. Det er en måde der fungerer godt, og hvert år får anlægget tilført lidt nye detaljer der passer til årets tema. Vi oplevede dog en del gæster som kom meget tidligt i år, og vi vil i fremtiden præcisere at Banebørstedagen først er fra kl. 11.00, da vi lige skal have tid at drikke morgenkaffe og stille tingene op.
Byggemødet blev som altid afholdt i september, og der er mulighed for alle på at byde ind på opgaverne. Som noget nyt er nogle af opgaverne markeret med rødt, da det er opgaver som er vigtige i forhold til klubbens drift eller andre opgaver i klubben.
Klubbens blad ”Særtoget” har i vanlig stil bidraget med nyt fra klubben, nyt fra ind – og udland, noget fra de store baner og postkort fra nær og fjern. Særligt afsnittet med klubnyt er vigtigt, da de medlemmer der ikke kigger forbi så tit har mulighed for at følge med i ”dagligdagen” i klubben. Derudover er det blevet en tradition at Særtoget har tema året igennem med det samme team som Banebørstedagen. Tak til folkene i redaktionen for det store arbejde med Særtoget. På billederne i bladet kan det ses at der arbejdes både i ind – og udland og ikke mindst fra luften, for at få artikler og billeder i hus.  
 
Fremtiden:
En beretning om året der gik – og så alligevel lidt kig ind i fremtiden.
Køredagen sidste år var en succes og derfor gentages den i 2017. Det bliver lørdag den 25. november 2017 at det løber af stablen. Såfremt det igen kører som smurt i olie vil vi også prøve dette koncept af på almindelige køreaftener.
Samtidig kan det nævnes at temaet for Banebørstedagen i 2018 bliver ”Post – og rejsegodsvogne” – et spændende tema der har haft stor betydning for jernbanedriften i Danmark.
Desuden er vi så heldige, at Steffen Dresler har doneret en stor samling vogne – heraf mange postvogne til klubben, så der bliver virkelig nogle flotte stammer at se på. Stor tak til Steffen for den fine donation.
 
Afrunding:
Til sidst men ikke mindst – den årlige reprimande. Jeg vil kort nævne arbejdsbordet og gulvet i hyggelokalet.
Arbejdsbordet bliver tit en afsætningsplads, og så kniber det hurtigt med pladsen for dem der skal sidde og arbejde. Sørg for at holde bordet frit og ryd op både efter dig selv og andre. Gulvet her i hyggelokalet er faktisk et flot trægulv nedenunder nullermændene, så hvis du ikke er decideret allergisk overfor en støvsuger, så tag lige og sving den når der ser lidt beskidt ud under bordene.
Sidste år nævnte jeg at klubben fyldte 35 år. Det klarede vi stille og roligt. Til gengæld fylder klubben 40 år i 2021 og selvom der er nogle år til, sker der ikke noget ved at tankerne omkring festligholdelse af denne dag så småt begynder at tage form. Bestyrelsen er altid imødekommende overfor forslag og med alle de ideer og tanker der udklækkes i disse lokaler, er jeg sikker på at der nok skal komme mange forslag på bordet. Det var ordene for i år, og jeg er glad for den gode ånd, arbejdslysten og ikke mindst det dejlige fælleskab vi har i klubben.
Bare fortsæt arbejdet i samme spor J
Thomas
·         Ingen spørgsmål fra forsamlingen - beretningen godkendt
 
 
3. Kassererens beretning og regnskab
Regnskabet udleveret . Preben gennemgik regnskabet.
·         Peter Henrichsen havde et spørgsmål omkring turkonto. Preben forklarede kontoens sammenhæng med det øvrige regnskab.
·         Regnskabet enstemmigt godkendt
 
 
4. Bestyrelsens forslag
·         Bestyrelsen fremsatte ingen forslag
 
 
5. Indkomne forslag
·         Flemming Møss fremsatte 3 forslag til vedtægtsændringer:
 
1. Nuværende ordlyd:
·                 §8.3     Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned, og skal indvarsles skriftligt til alle medlemmer mindst 14 dage før afholdelse. Indvarsling kan evt. ske via mail eller i klubblad.
Foreslås ændret til:
·         §8.3     Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned, og skal annonceres på hjemmesiden samt ved opslag i klubben mindst 14 dage før afholdelse. Indkaldelsen kan endvidere ske skriftligt til alle medlemmer via mail eller i klubblad.
Motivering:
1.       Alle medlemmer ved at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af oktober måned.
2.       I disse elektroniske tider, er der ikke grund til at bruge penge på papirbreve, når det kan kommunikeres ud via hjemmeside m.v.
3.       Der skal selvfølgelig tages hensyn til medlemmer uden mail & computer, disse må henvende sig til kassereren og blive tilmeldt ”snail-Mail”
Forslaget enstemmigt vedtaget
 
2. Nuværende ordlyd:
·         §8.12 Der kan kun medbringes en fuldmagt pr. fremmødt medlem. Fuldmagten skal overgives til dirigenten ved generalforsamlingens åbning.
Foreslås ændret til:
·         §8.12: Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Motivering:
Det er i dag meget almindeligt at kun dem, der er interesseret i at deltage i generalforsamlingen, der stemmer – og i forholdet 1:1.
Der var en del indvendinger (Kurt Ole, Hans Jørgen, Bjarne og Kenneth) til forsvar for retten til at stemme på Gf selvom man var forhindret i at deltage.
(Dan) havde en bemærkning om kontrollen med om medlemmerne havde restance i kontingent betalingen ifbm. fuldmagt. Andre bemærkede at det burde ikke være et problem, ligesom der vel næppe er deltagere i dag, som er i restance.
Forlaget gik til afstemning ved håndsoprækning:
For stemte 12, imod stemte 10, 8 undlod at stemme
Forslaget er dermed vedtaget
 
Bestyrelsens bemærkning:
I forbindelse med skrivningen af referatet af generalforsamlingen er bestyrelsen blevet opmærksomme på  at vedtægtsændringer iht. vedtægterne kun kan vedtages med  2/3 flertal. Bestyrelsen beklager at vi ikke har været opmærksomme på dette forhold.
vedtægterne siger:
8.5   Afgørelser træffes med almindeligt flertalsbeslutning blandt de stemmeberettigede   
        fremmødte medlemmer.
8.6   Dog kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for
         ændringerne
Forslaget kan derfor ikke vedtages
 
3. Nyt afsnit i vedtægterne
·         §3.3 Ved indmeldelse oplyser medlemmet klubben om navn, adresse, telefon samt mailadresse. Klubbens informationer til medlemmer vil primært foregå på mail & det er det enkelte medlem, der er ansvarlig for at klubben er i besiddelse af den aktuelle mailadresse. Såfremt medlemmet ikke har en mailadresse, kan der aktivt tilvælges brevpost.
Motivering:
Punktet skal lette informationerne til medlemmerne og spare penge på portokontoen
Forslaget enstemmigt vedtaget
 
·         Punktet vedrører IKKE udsendelse af Særtoget.
 
 
6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer
·         Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og gebyrer
Forslaget vedtaget
 
 
7. Valg af bestyrelse:
På valg:
·         Formand Thomas Henrichsen        genvalgt
·         Sekretær Dan Rasmussen              genvalgt
·         Medlem Frits Sørensen                  genvalgt
·         Suppleant  Søren Christoffersen     genvalgt
 
Således ingen udskiftninger i bestyrelsen
 
 
8. Valg af revisorer:
·         Revisor Per Hansen                      genvalgt
·         Suppleant  Kjeld Lauritsen            genvalgt
 
 
9. Eventuelt:
 
Thomas:                  Tak til Frits for afholdelse af en fin sommerfrokost
 
Kurt Ole:                Kontingent eller kontingent stigninger burde begrundes i budgettet.     Bestyrelsen overvejer det indføjet i vedtægterne.
 
Torben:                   Fotoetik - der opstår til stadighed reflektioner på diverse forum, om klubbens fotoetik. Bestyrelsen er godt klar over dette og har derfor tilrettet ordlyden og det er rettet på hjemmesiden.
 
Kaj:                         Huskede os på besøget fra fotoklubben den 6. november
 
Hans Jørgen:           Vedrørende fotoetik ? han ser ofte klip på Youtube og her er der ingen nye opslag fra NMJK. Bestyrelsen ved dette og der er startet en gruppe som dog er i opstartsfasen for ny og mere aktuel video.
  
Kaj:                         24 sjællandske video fra besøget ligger vist nok i biblioteket
 
Dan:                        Henledte opmærksomheden på køredagen lørdag den 25. november.
 
Thomas:                  Bad alle medlemmer kontakte ham hvis de havde ideer og forslag.
 
Kurt Ole:                Takkede bestyrelsen for godt arbejde.
 
 
Formanden takkede Flemming for god ledelse og forsamlingen for god ro og orden.
 
ref. Dan