Referat fra den ordinære generalforsamling i Næstved Modeljernbaneklub

torsdag den 25.oktober 2018 i klublokalet

----------------

Tilstede var 34 medlemmer 

Generalforsamlingen blev afholdt efter følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

 

Formanden fore slog Flemming Møss til dirigent, og han blev valgt enstemmigt.

Flemming takkede for valget og startede med at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og var dermed beslutningstagende.

Derefter blev Kurt Ole og Kjeld valgt som stemmetællere.

Dirigenten gav så ordet til formanden.

 

2. Formandens beretning.

 

Indledning:

Endnu et begivenhedsrigt år er gået, siden vi sidst sad her i vores fælles klub og havde spist forloren skildpadde. Et år med opgaver, projekter, udflugter, køredage, klubaftener, traditioner og meget andet. Et år som vi kender det, men også et år hvor der for en gangs skyld blev rigtigt lunt i klublokalet pga. den varme sommer.

Som det kan ses i den fremsendte indkaldelse er der ikke forslag fra bestyrelsen til vedtægts - eller kontingentændringer, og det skyldes dels at vores vedtægter med 37 år på bagen fungerer og løbende er tilrettet og dels at klubben har en god økonomi. Den økonomiske del vil senere blive gennemgået i regnskab og budget.

Udflugter og arrangementer:

Det sidste års tid har budt på mange aktiviteter. Den 25. november og 24. marts var der kørelørdage, hvor vi på lørdage kørte efter køreplan over hele anlægget. Mange var i sving og koncentrationen stor, når de første stammer begyndte at trille rundt på anlægget. Mellem kørslerne var der god beværtning, så der både var tid til hygge og kørsel. Gode dage der i allerhøjeste grad er formålet med vores klub.

Ved juletid var der den traditionsrige julekørsel efterfulgt af æbleskiver, gløgg og glühwein – og januar bød som vanligt på julefrokost med den sædvanlige og gode menu, så ingen går sultne i seng.

Vi har også haft et par patineringsaftener i foråret hvor Carsten Rønnow har givet tips, ideer og fremvist teknikker til patinering. Mange deltog og fik viden med hjem og ikke mindst mod på at gå i gang med at patinere selv, hvilket der også var beviser på til patineringsaften nr. 2.

19. maj var ”Rengøringsdagen” hvor kampen blev taget op med nullermænd og spindelvæv. Selvom anlægget ser ganske rent ud, er der alligevel altid en del støv, når først vi går i gang.

Sommerafslutningen blev også klaret i vanlig stil med film og hygge. Den 22. juli (i sommerferien) sejlede vi atter en tur med ”Friheden” til Karrebæksminde og nød en god frokost og en hyggelig eftermiddag.

Efter en rolig opstart i august blev sommerfesten holdt hos Torben Valeur. Endnu en dag viste vejret sig fra den solrige side, og vi hyggede os i det opstillede telt og den dejlige have.

Året igennem har der været en række besøg i klubben, enten i form af andre foreninger eller enkeltpersoner, – og vi har blandt andet haft besøg fra Everdrup Foredragsforening. Det er altid sjovt at vise anlægget frem og især sjovt, når det er til lokale der kender området.

Til sidst men ikke mindst var der klubudflugt til Bremen og Hamburg 4. – 7. oktober. Her blev set på modeljernbaner i Hamburg og Leer. Besøgt Sporvejsmuseum i Bremen, kigget på kæmpe ubådsbunker, kørt med tog og ikke mindst spist og hygget i gode veners lag. Det er altid godt at opleve noget sammen og komme lidt ud af de vanlige rammer.

Anlægget:

Vores anlæg er omdrejningspunktet for hele klubben, og ligesom de foregående år sker der altid en masse.

I Dalmose og Fodby skal fodgængerne tage sig i agt, for der er kommet Faller Car bus til byen. Strækningen for bussen mellem Dalmose og Fodby er lavet færdig med stoppested og linjeføring, og den er derfor den første Faller Car strækning vi har taget i brug i det daglige. Dejligt at man kan tage en bus fra skabet og bare sætte den på anlægget.

I Helsingør er sporene blevet ballasteret og flere bygninger er på vej. I den forbindelse har vi også (via Jørgen Lindevall) fået øjnene op for ny teknik med både 3D print og laserskårne emner. En spændende verden der åbner muligheder for at bygge med de moderne teknikker der i dag er til rådighed.

 En anden ny teknologi er at vores stammer på anlægget kan styres fra mobiltelefonen. Det er praktisk når man f.eks. skal bevæge sig rundt eller under anlægget for at finde en stamme der er gået i stå.

Ovenstående med Faller Car, 3D, laserskæring og mobilkørsel er et tydeligt bevis på at vi ikke står stille, men også griber den nye teknologi der kan hjælpe os, uden at det går ud over glæden ved hobbyen.

Herudover er der tusindvis af alle mulige andre opgaver og projekter de arbejdes på som elarbejde, signalarbejde, lys i huse, opmærkning af gardiner, nye maveplader, udskiftning af sporskifter, patinering af materiel, sætte folk i vogne, digitalisering af lokomotiver, osv. osv.

Øvrige aktiviteter:

Af øvrige større aktiviteter i klubben vil jeg nævne et par stykker.

Vores gulv er for første gang i klubbens historie blevet malet over det hele. Det er dejligt nemt at holde rent og ikke mindst noget mere lækkert at kravle rundt under anlægget.

I foråret blev vores klub, som alle andre klubber, også involveret i arbejdet med persondataforordningen. Det har resulteret i, at vi i dag har en ”Privatlivspolitik for NMJK” og ”Fortegnelse over behandling af personlige oplysninger i NMJK”. Begge dele ligger på hjemmesiden.

Banebørstedagen var i år tilegnet ”Post og rejsegodsvogne”. Det var derfor nemt at sætte stammer op med det tema, da DSB og Postvæsenet gennem mange år har haft et nært samarbejde. Desuden var der lavet en flot udstilling i vores hyggelokale med plancher, vitrine og modeller. Selve besøgstallet på Banebørstedagen var lidt lavere end foregående år, hvilket nok kan skyldes at vejret var super sommervejr, og på det tidspunkt var folk endnu ikke trætte af sol og varme.

Igennem året har et par af vores første medlemmer nemlig Steffen Dresler og Torben Andersen doneret en hel del materiel, dioramaer, landskabsmaterieler, lim, byggesæt, osv. til klubben og det skal I have stor tak for. Det er absolut noget der kan bruges.

En tak skal også lyde til folkene bag Særtoget. Utallige artikler, fotos, historier og ikke mindst information om klublivet er et blevet til i det forløbende år. I anledning af turen til Bremen – Hamburg havde chefredaktøren desuden udarbejdet en rejseguide, som også blev brugt flittigt.

Skolestruktur:

Som det nok er de fleste medlemmer bekendt, er der igen fokus på skolerne i Næstved Kommune. Denne gang er der sendt et høringsforslag ud, som peger på en lukning af vores skole. Hvad det betyder for fremtiden er der ingen der ved endnu, da hverken høringen er slut eller politiske beslutninger truffet.

Bestyrelsen trådte hurtigt sammen efter nyheden var kommet frem og lagde en slagplan. Der er ingen tvivl om at selve skolerne har fokus og størst betydning for de beslutninger der tages, og i den forbindelse er vi en brik i et meget stort administrativt og politisk spil. Vi har derfor også valgt at lægge fokus på at gøre opmærksom på os selv, så vi ikke bliver glemt og så vi sikrer at beslutningstagerne og omverdenen ved at vi er her.

Derfor er der indsendt høringssvar og politikerne fra Børne – og Skoleudvalget er inviteret på besøg i klubben og har ligeledes modtaget høringssvaret. I den forbindelse har formanden for Børne – og Skoleudvalget været på besøg i klubben sidste torsdag og fået en rundvisning. Der er desuden indsendt en artikel til Ugeavisen, der fortæller om klubben og om at vi holder åbent hus for alle på alle torsdage i november fra 19.30 – 21.30. Så kan folk komme og se hvem vi er og ikke mindst vores flotte anlæg. I forbindelse med åbent hus arrangementerne opfordres klubbens medlemmer til at bakke op, så vi får det til at køregnidningsløst. Det går naturligvis ud over klublivet lige nu, men hellere give det en skalle nu end lade stå til.

Afrunding:

Til sidst den årlige opsang – og igen i år er temaet arbejdsbordet. Der ligger altid en stor mængde ting derude og også ting der nærmest dumper ned fra himlen. Ligger der noget så ryd op og sæt det på plads. Er du i tvivl om placeringen så spørg et bestyrelsesmedlem.

Som tidligere nævnt ved ingen hvad fremtiden bringer, men bestyrelsen er enige om at vi til stadighed bevarer humøret højt og fortsætter i samme gode stil med arbejdet i klubben – så skal det nok gå alt sammen.

Thomas

 

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen

 

Kurt Ole spurgte om der var tænkt på en bedre skiltning i forbindelse med de kommende åbent hus arrangementer, da det jo er mørkt på denne årstid. Svaret fra formanden var at det er det tænkt og forberedt på.

 

Flemming spurgte om det til kommunen sendte høringssvar kunne blive mailet ud til medlemmerne. Og her svarede formanden at der ikke var noget problem og vil snarrest blive udsendt

 

Herefter blev formandens beretning godkendt.

 

3. Kassererens beretning og regnskab.

 

Kassereren redegjorde for alle de væsentlige punkter på de omdelte årsregnskabark på en let og overskuelig måde

 

Dirigenten spurgte igen om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen

 

Henrik spurgte ind til den store difference på medlemskontingentet i dette regnskabsår og der forrige. Kassereren svarede at forrige regnskabs jo kun havde været på 10 måneder.

 

Kurt Ole spurgte om der var kommet orden i elregnskabet. Og til det svarede kassereren at det var der, og at den store elregning det første år var at den dækkede flere år.

 

Kurt Ole spurgte endvidere om der ikke burde være et punkt på dagsordenen omhandlende kommende budget. Og her svarede formanden, at der har ikke tidligere været udarbejdet et budget.  Som det dog fremgår af regnskabet er der udarbejdet et budget for det kommende år, som dog mest bruges af kassereren til at regnskabsstyring.

Herefter blev Kassererens beretning godkendt.

 

4.  Bestyrelsens forslag.

 

Bestyrelsen havde ingen forslag

 

5.  Indkomne forslag.

 

Ingen indkomne forslag

 

6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.

 

Bestyrelsen foreslog at der ikke var nogle ændringer, og der blev vedtaget.

 

7. Valg af bestyrelse:  

 

Formand

Thomas Henrichsen

på valg

Kasserer 

Preben Hansen

på valg

Sekretær

Dan Rasmussen.

ikke på valg

Medlem

Jan Larsen 

på valg

Medlem

Frits Sørensen 

ikke på valg   

Suppleant

Søren Christoffersen 

på valg 

             

Alle på valg blev genvalgt.

 

8. Valg af revisor:

 

Revisor 

Per Hansen 

På valg 

Suppleant

Kjeld Lauritsen

På valg

 

Begge blev genvalgt.

 

9. Eventuelt.

 

Kaj spurgte ind til om kommunen evt. kunne modregne klubbens egenkapital / kassebeholdning, hvis vi måske skulle flytte lokale. Formanden svarede at det var der nok ingen der kunne svare konkret på og at vi måtte se tiden an.

 

Peter Lund spurgte om der var et opsigelsesvarsel hvis vi skulle ud. Og svaret var at det ved vi faktisk ikke, men at en evt. skolelukning sandsynligvis vil følge skoleåret.

 

Kurt Ole takkede bestyrelsen og redaktionen af Særtoget for deres arbejde i løbet af året.

 

Dirigenten konstaterede at der ikke var flere input og erklærede generalforsamlingen for afsluttet efter 32 minutter, samt konstaterede at uret gik 5 minutter for hurtigt J

 

Referent Søren C.