Referat af NMJK Generalforsamling 31. okt. 2019

 

32   32  medlemmer mødt                                  start kl. 19.30
 

 

1.  1:     Til ordstyrer valgtes Flemming Møss
        Til stemmetællere valgtes Per Hansen og Kjeld Lauritsen
        Ordstyreren konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt
 

 

2.   2:    Formandens beretning
Formandens beretning 2019
Indledning:
Siden sidste års beretning er der sket meget i NMJK. Vores faste traditioner sker løbende gennem året, mens særarrangementer, uplanlagte opgaver og ikke mindst medlemmernes initiativer giver liv og aktivitet i klubben. Året har ikke været som det plejer, for vi har uden tvivl haft det største antal gæster på et år netop siden sidste generalforsamling, hvilket indirekte skyldes skolestrukturen som jeg vender tilbage til.
Bestyrelsen har ikke forslag til vedtægts – eller kontingentændringer i år. Det skyldes dels at vedtægterne tager højde for klubbens daglige drift og er blevet tilrettet løbende, og dels at klubbens økonomi er god. Den økonomiske del med regnskab og budget vil senere blive gennemgået.
Udflugter og arrangementer:
I november lagde vi ud med at holde Åbent Hus hver torsdag i hele november for byens borgere. Med artikel i lokalaviserne, opslag på hjemmesiden og skilt ved vejen var alle sejl sat til. Der var dækket op i gang og fyrrum med kaffe, kage og sodavand, så gæsterne kunne tage en hyggepause, og det gav rigtig god stemning. 220 personer nåede at besøge klubben fordelt på 5 torsdage, og klubben blev på den måde ”vist frem” for offentligheden som et led i vores synliggørelse i forbindelse med ændringer i skolestrukturen. Både under åbent hus og efterfølgende har der været mange positive tilkendegivelser om klubben.
Den 20. december nåede vi til juleafslutningen, der traditionen tro byder på julekørsel og julehygge, mens der den 18. januar var den traditionsrige julefrokost med alt fra julebordets glæder.
På grund af vores åbne hus i hele november og den store omtale af klubben, fik vi mange ekstrabesøg henover foråret. Det var særligt større grupper og andre foreninger der gæstede klubben. Det er fint med besøg, og vi fik også arrangeret det hele , så vi nåede ud til endnu flere med vores synliggørelse.
Køredagen i november var aflyst på grund åbent hus, så den 9. marts blev der tage revanche med en hel lørdag med kørsel. Der var udarbejdet en ny køreplan med diverse arbejdende tog, så koncentrationen var stor for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Mellem kørslerne var der vanen tro god beværtning i jernbanecafeen.
I mange år har vi i foråret haft et opfølgende byggemøde af hensyn til Banebørstedagen, og de opgaver der skal klares inden. I år var Banebørstebyggemødet den 14. marts, hvor opgaverne frem til juni blev fastlagt. Det har gennem årene vist sig godt med to byggemøder om året, og det fortsætter vi med.
Rengøringsdagen 25. maj var præcis som den plejer.. På grund af den nymalede gulv blev hele gulvet vasket og det frisker det hele lidt op.
Banebørstedagen blev afholdt lørdag den 8. juni og årets tema var ”Nærtrafik”. Det var et nemt tema, da det primært var et spørgsmål om opstilling af materiel til dette tema og ikke fabrikation af en masse dioramaer / scenerier. Der var som vanligt kørsel, cafe, udstilling, film, osv., og det hele gik godt omend der muligvis var lidt færre besøgende end tidligere. En del har nok fået stillet deres nysgerrighed i november.
Sommerfesten var 17. august i spejderhytten i Ringstedgade, hvor vi i år kunne nyde jernbane 1 : 1 under kaffen.
Byggemødet blev afholdt 05. september, og det foregik helt som det plejer med fordeling af opgaver.
Årets udflugt var en weekendtur til Jylland, hvor vi besøgte forretningen Felderbanen, besøgte Esbjerg Modeljernbaneklub, så veteranbanemateriel i 1 : 1 hos Veterantog Vest, fik lidt kultur på Koldinghus og var en tur hos Middelbart Modeljernbaneklub. Weekenden var begunstiget af enormt flot sensommervejr og flere måltider blev indtaget under åben himmel. Selve overnatningen var i en spejderhytte lige nord for Esbjerg.
Årets mange besøg har naturligvis haft den konsekvens, at der har været ting på anlægget og i lokalet som ikke har været mulige at nå samtidig. For at vi ikke skulle komme helt bagud med det daglige arbejde, har der derfor heller ikke været temaftener og foredrag gennem året. Det har været specielt, men i situationen har det været vigtigst at kæmpe for synligheden af klubben udadtil. Temaaftener, foredrag, osv. vil vi dog rette op på i det nye år. 
Anlægget:
En modeljernbaneanlæg bliver aldrig færdigt, og der er altid noget der skal justeres, rettes eller udskiftes. Dog er vi kommet til den fase, hvor der efterhånden ikke er så meget bar spånplade tilbage, og netop derfor blev der på byggemødet nedsat arbejdsgrupper til Helsingør, Næstved og Vordingborg stationer. Arbejdsgrupperne består af de folk der i forvejen var involveret i arbejdet, og der er i alle grupper et bestyrelsesmedlem som er tovholder. Meningen med grupperne er ikke at arbejdet skal laves anderledes, men blot at der koordineres mellem de mange aktører, således at pladsen på stationerne disponeres korrekt og med plads til det der skal være.
Sidste år omtalte jeg, at der køres tog med mobil i klubben. I år er der forsøg med at køre på anlægget via tablet. Det er ikke fordi der er planer om at udskifte alle vores cabs til tablets, men for at se om det kan lade sig gøre med tablet. På den måde frigiver man cabs, når der også kan køres fra mobil og tablet, og for nogle er det nemmere på den måde.
Apropos kørsel så er vi i den situation at alle de maskiner som skal / kan køre på anlægget er blevet digitaliseret med dekoder, så nu er der ikke længere mulighed for at komme til at sætte noget forkert på sporet.
I det sidste års tid har der virket fugtigt i klubben, hvilket tilsyneladende skyldes vaskemaskinerne som står ved toilettet. Der er derfor monteret ventilation i klubben, og det har hjulpet meget på fugtigheden.
Mange steder på og under anlægget er der folk i gang med opgaver. Der opsættes bevægelige figurer, ballasteres, udskiftes spor, laves Faller Car, bygges huse, tegnes, laves elarbejde, planlægges, opsættes træer, buske og figurer. Tusind tak for indsatsen til alle.
Øvrigt:
Af øvrige forhold vi jeg først nævne Særtoget. Det er en stor glæde at klubben har et blad som binder klubben og medlemmerne sammen. Særligt klubnyt giver for alle et godt indblik i hvad der rører sig, og samtidig er det et fint tidsbillede for klubbens historie. Tak til redaktionen for det store arbejde og også tak for turguiden til Jyllandsturen.
Vi har desværre også mistet et par medlemmer i det forløbne år.
Hans Nygaard Jensen, som har været med siden klubbens begyndelse, døde efter flere års sygdom. Hans har haft et enormt engagement i klubben og har stort set været aktiv på alle områder. Bestyrelsesarbejde, bygning af anlæg, bygning af biler, bygning af jernbanemateriel, osv. Hans har også stået for arrangementer i klubben og kunne altid bidrage med viden fra den virkelige verden. Netop jernbanen i 1 : 1 havde også Hans store interesse, og særligt området ved Fredericia, som var hans barndomsby, vidste han stort set alt om.
Michael Neergaard, som har været med i klubben i mange år, døde pludseligt kort efter Banebørstedagen. Michael var især i begyndelsen af 1990erne meget aktiv i klubben og tog også initiativ til Bilka-anlægget, som klubben havde opstillet derude i 1992. I de senere år var det især køreaftenerne og selve kørslen som Michael deltog i udover klubbens særarrangementer. Faktisk skulle sommerfesten have været afholdt hos Michael i år.
De har begge været med i bestyrelsen, begge sekretærer og begge redaktører af Særtoget
Fra Hans arvede klubben en stor mængde biler, materiel, osv. Dette kombineret med tidligere arv, donationer fra medlemmer samt diverse donationer fra folk udefra, gjorde at bestyrelsen i foråret holdt en oprydningsdag, hvor der blev sorteret i det forskellige. Det meste er indgået i klubbens drift, noget er lagt til side til Banebørstedag og en smule er frasorteret.
Skolestruktur:
Det blev i december 2018 besluttet, at skolen skal lukke, men hvad der sker med vores lokaler vides ikke på nuværende tidspunkt. Der er nedsat en gruppe i kommunens administration som ser på lokalefordeling osv., og når de er færdige med arbejdet får vi formodentlig klarhed over dette. Dog forventer kommunen, at vi kan blive såfremt det er kommunale aktiviteter der fortsat skal være i lokalerne over os.
Bestyrelsen har dog grebet muligheden for at ansøge om flere lokaler til klubben, når nu der alligevel ”røres i suppen”. Vi har søgt om at få resten af kælderen til klubaktiviteter, da vi dels er mange medlemmer og dels kan bruge pladsen til bibliotek, værksted, osv.
Den uafklarede situation gør også, at vi stadig holder lidt igen økonomisk, således at vi har noget kapital at stå imod med. Dog købes der naturligvis de ting vi skal bruge i den daglige drift, men vi laver ikke store indkøb af materiel i øjeblikket.
Afrunding:
Nu ville jeg normalt have afrundet med en opsang omkring oprydning – men den gemmer jeg lige et øjeblik.
Det er jo således, at ny teknologi til stadighed udvikler sig og nye tiltag kommer frem, som kan bruges til vores fælles hobby. En 3D printer og laserskærer, har flere af klubbens medlemmer stiftet bekendtskab med på blandt andet Vordingborg bibliotek, og disse maskiner kan benyttes til utallige opgaver i vores klub. Derudover vil vi som klub følge med tiden og udvikle både vores hobby og ikke mindst medlemmernes kreative evner. Det er således, at bestyrelsen her i oktober har ansøgt Else og Regnar Sommers Fond om midler til køb af 3D printer og laserskærer. Fondens formand kontaktede mig i går og fortalte, at de på baggrund af vores ansøgning har valgt at imødekomme vores ansøgning, således at klubben kan købe en 3D printer og en laserskærer. Det er en særdeles flot donation fra Else og Regnar Sommers Fond, og klubben er meget beæret og taknemmelig over at blive betænkt.
Til sidst den årlige opsang – og det er nærmest det sædvanlige med at rydde op efter sig og særligt på bordene. Har du læst i eft blad, bog eller brochure så læg den på plads. Derudover skal I huske at sortere affaldet. Er du i tvivl om placering af ting eller affald så spørg et bestyrelsesmedlem.
Det har været et begivenhedsrigt år, og vi ved ikke hvad fremtiden bringer, men vi har gennem året endnu engang vist hvor meget vi kan når vi giver den en skalle og alle hjælper til og det kan vi godt være stolte af.
Thomas
Formandens beretning blev godkendt.

 

 
3.  3:     Kassererens gennemgik årets regnskab
        Kurt Ole spurgte ind til faldet i kontingent når medlemstallet er steget.? Kassereren fortalte at det skyldes medlemmers udmeldelser og at nytilkomne medlemmer ikke betaler kontingent i de første 3 mdr.
        Kassererens beretning godkendt
 

 

4.   4:    Bestyrelsens forslag
·         Ingen
 

 

5.   5:    indkomne forslag
·         ingen
 
 
 
6.   6:    Fastsættelse af kontingent og gebyrer
·         Ingen ændringer
 
 

 

7.   7:    Valg af bestyrelse

                    Formand    Thomas Henrichsen                 på valg             (hvert år)

                    Kasserer     Preben Hansen                        ikke på valg      (lige årstal)

                    Sekretær    Dan Rasmussen.                       på valg            (ulige årstal)

                    Medlem      Jan Larsen                              ikke på valg      (lige årstal)

                    Medlem      Frits Sørensen                         på valg             (ulige årstal)

                    Suppleant   Søren Christoffersen                på valg             (hvert år)

Genvalg på alle valgbare poster
 
 
 
8.   8:    Valg af revisorer
        Revisor      Per Hansen                           På valg              (hvert år)
                    Suppleant Kjeld Lauritsen                       På valg              (hvert år)
Genvalg på alle poster
 

 

9.   9:    Eventuelt
·         Jørn spørger til klubtrøjer.  Formanden fortæller om tidligere tiltag. Bestyrelsen arbejder videre med ideen
·         Eiler spørger til om åbningstiden kan ændres til kl. 19. Bestyrelsen følger op på dette.
·         Henrik fortæller at vores anlæg trænger til vedligehold. Forslag: Hvert medlem udpeges som ansvarlig for et bestemt område. Bestyrelsen arbejder videre med dette forslag.
·         Kurt Ole roser hele bestyrelsen og redaktionen.
·         Ordstyrer afslutter Generalforsamlingen kl. 20.09
·         Thomas takker ordstyreren og forsamlingen for god ro og orden.
 
Ref: Dan