Referat af NMJK Generalforsamling 28. oktober 2021 kl. 19:30

 

I alt deltog 27 medlemmer
 
1.       Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 
    Kenneth Nielsen valgt til ordstyrer
    Stemmetællere: Kurt Ole Andersen og Carsten Larsen
            Generalforsamlingen konstateredes indkaldt rettidigt
            Generalforsamlingen er beslutningsdygtig
 
 
2.       Formandens beretning.
 
Formandens beretning 2021
 
Indledning:
Det er ikke lang tid siden, jeg sidst stod foran klubbens medlemmer og var gang med formandens beretning. Helt præcist 4 måneder siden, da det var en 28. juni vi holdt generalforsamlingen for 2020. Udsættelsen skyldtes, som så meget andet coronakrisens påvirkning af klubben. Netop derfor er det også en stor glæde, at vi i dag er samlet det vanlige sted, på den rette tid af året og ikke mindst med den kendte menu. Vejret byder ikke ind til grill og flere timers afslapning i en plaststol udendørs, så det er dejligt at hverdagen mere eller mindre har indfundet sig igen.
Denne beretning tager udgangspunkt i slutningen af oktober 2020, hvor vi skulle have afholdt generalforsamlingen og frem til i dag – dog er der også en lille smule om fremtiden grundet det forestående 40 års jubilæum.
Bestyrelsen har ikke forslag til vedtægts – eller kontingentændringer i år. Det skyldes dels at vedtægterne tager højde for klubbens daglige drift og er blevet tilrettet løbende, og dels at klubbens økonomi er god. Den økonomiske del med regnskab og budget vil senere blive gennemgået.
 
Klublivet:
Da vi skulle have holdt generalforsamling i 2020, havde vi netop lukket klubben ned igen. Dog nåede vi i perioden fra 16. november til 10. december at have åbent i hold af 10 personer. Vi endte igen med at være lukket ned fra 11. december 2020 og helt frem til 24. maj 2021. Det er den længste tid nogensinde at klubben har været lukket.
I lukkeperioden havde den siddende bestyrelse jævnligt kontakt, og udsendte i perioden 5 nyhedsbreve til medlemmerne. Vi traf dog ikke skelsættende valg for klubben i den periode, men holdt mere ”forretningen kørende” indtil der igen var mulighed for generalforsamling den 28. juni 2021.
Fra den 24. maj 2021 har klubben sådan set været kørende igen, og bestyrelsen har lagt stor vægt på at den daglige drift med mødeaftener og køreaftener skulle i gang som vanligt. Det er dog klart, at alle efter den lange nedlukning skulle have lov at vende verdenssituationen og tale med øvrige klubmedlemmer. Netop for at holde den daglige mødeaktivitet og klublivet i gang, blev det besluttet at holde åbent i hele juli måned. På den måde kunne det hele løbes i gang over sommeren.
Efter sommerferien oplevedes de ugentlige møde – og køreaftener som før coronaen, og der er også det samme antal medlemmer hver aften som tidligere. Dejligt at være vendt tilbage til hverdagen i klubben.
 
Udflugter og arrangementer:
Set i lyset af den begrænsede mødeaktivitet i slutningen af 2020 og ikke mindst den lange nedlukning i 2021, var der en række vanlige aktiviteter der blev aflyst. Juleafslutning, julefrokost, køredag, rengøringsdag og ikke mindst Banebørstedagen.
Første ”særarrangement” var generalforsamlingen 28. juni, som blev holdt udendørs på græsplænen foran skolen. En dejlig aften i pragtfuldt vejr, og med lækker grillmad.
Efter sommerferien var der den 21. august sommerfest hos Kenneth, hvor vi spiste i telt i haven og igen var vi heldige med vejret. En hyggelig dag i NMJK ånden.
Den 02. september var der byggemøde, og der var godt gang i snakken omkring opgaverne i klubben og mange der bød ind på opgaver. Dejligt når vi alle er med til at sætte kursen for klubbens udvikling.
Weekenden den 25. – 26. september drog vi på weekendtur ”Storebælt Rundt” og RC Kongen, Jernbanemuseet, Sydfynske Veteranjernbane og Langelandsfortet blev besøgt. Endnu engang kunne vi nyde godt vejr og ikke mindst hinandens selskab undervejs.
Sæsonen er således allerede godt i gang, og jeg håber at vi nu kan fortsætte i vanlig stil gennem vinteren.
 
Anlægget:
Det siger næsten sig selv, at når vi ikke er i klubben sker der intet på anlægget, og derfor er halvdelen af året gået uden den store vedligeholdelses – og byggeaktivitet. Vi er dog kommet godt og hurtigt i gang igen.
Helsingør begynder virkelig at tage form, og byen skyder op så man kan begynder at se gadeforløb, hustørrelser, osv.
Elfolkene er som vanligt i gang under anlægget, hvor man kan høre de pusler rundt og vedligeholder og udbygger det eltekniske.
Faller Car gruppen fræser og lægger tråd i vejen, vogne indrettes, lokomotiver repareres, huse bygges, der sorteres bøger og blade – kort sagt der er gang i klubben og mange medlemmer i gang. Det er rigtigt dejligt at se, og giver et godt sammenhold med alle de aktiviteter.
Tak for indsatsen alle sammen.
 
Øvrigt:
Selvom meget har været lukket, aflyst og ændret, så har Særtoget holdt køreplanen hele året. Netop det at modtage et klubblad og have forbindelsen til klubben er vigtigt, og særligt når selve klubben er lukket. Stor tak til redaktionen for arbejdet, og en særlig tak til Robert som tager sig af det meste omkring Særtoget.
Omkring lokalerne er der endnu ingen endelig afklaring, og det får vi næppe heller på denne side af kommunevalget. Vi har som tidligere nævnt dog fået at vide at vi indgår i alle scenarier for bygningernes videre brug ligesom pedellens værksted må benyttes af os. Netop pedellens værksted indeholder vores lasermaskine og 2 stk. 3D printere, og det er en stor glæde at se maskinerne er kommet i drift.
Indtil videre er der test – og vaccinationscenter i stueetagen, og det er godt med liv i bygningerne, så det ikke står tomt, aflukket og uden varme. Det er både godt for os og bygningernes bevarelse. Region Sjælland har lejet stueetagen frem til nytår, og om det forlænges eller hvad der sker, må vi se på til den tid.
Vi har gennem året modtaget en del effekter fra både medlemmer og folk udefra. Mange har fået ryddet op mens de har gået hjemme. Vi tager naturligvis alt det fra som klubben kan bruge, og kan så sælge det øvrige på Banebørstedagen. På den måde får mange glæde af tingene, og vi takker for alle effekterne til klubben.
Netop Banebørstedagen regner vi med at afholde igen i juni 2022.
 
 
Afrunding:
Som jeg indledte med kigger vi også lidt ind i fremtiden, idet klubbens har 40 års jubilæum i november. Vi i bestyrelsen håber, at mange medlemmer vil bakke op om de forskellige arrangementer, så vi får fejret klubben med maner.
Inden jeg slutter årets beretning skal der siges en stor tak til alle klubbens medlemmer. Man hører mange steder om foreninger, hvor medlemmerne har meldt sig ud under nedlukningen eller de har haft svært ved at komme i gang igen. Her i NMJK har alle holdt fast i medlemskabet, alle har betalt kontingent trods nedlukning, og der er ikke en eneste der har spurgt til reducering af kontingent eller krævet rabat.
Det er virkelig flot og stor tak til Jer alle for den rigtig fine opbakning til klubben. Med det i bagagen kan vi roligt tage hul på fremtidens mange opgaver, og de næste 40 år i NMJK.
Thomas
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
 
 
3.       Kassererens beretning og regnskab.

 

    Kassereren gennemgår de enkelte punkter
    Kommentarer: Kurt Ole spørger til vores nye maskiner, forsikring og afskrivning. Bestyrelsen arbejder på sagen.
    Regnskabet enstemmigt godkendt

 

 
4.       Bestyrelsens forslag.

 

    Ingen forslag
 
 
5.       Indkomne forslag
 
Modtaget på mail den 15. oktober.
 
Fra Hans Jørgen Thomsen
Forslag:
GF bemyndiger klubbens bestyrelse til at undersøge markedet og indkøbe, leje eller abonnere på et tegneprogram, som kan benyttes til vores laserskærer og 3D printere
Begrundelse:
At gøre det muligt for klubbens medlemmer at tegne de nødvendige tegninger hjemme og derefter være i stand til at konvertere alle filer til de filtyper som benyttes i Næstved Modeljernbaneklub.
 
Hans Jørgen begrunder sit forslag. Jørgen Lindevall forklarer sammenhængen og beder til at bestyrelsen fritstilles i forsøget på at finde det program nmjk kan bruge.
Der opstod en generel diskussion om maskiner og programmer
Bestyrelsen fik bemyndigelse til undersøgelse af og indkøb af programmer. 

 

 
6.       Fastsættelse af kontingent og gebyrer

 

    Kontingent og gebyrer fortsætter uændret

 

 
7.       Valg af bestyrelse:                                                                           (vælges)
             
              Formand    Thomas Henrichsen                     på valg                (hvert år)           genvalgt
              Kasserer     Preben Hansen                            ikke på valg         (lige årstal)
              Sekretær    Dan Rasmussen.                          på valg                (ulige årstal)      genvalgt
              Medlem      Jan Larsen                                  ikke på valg         (lige årstal)
              Medlem      Frits Sørensen                            ønsker ikke genvalg                     
              Bestyrelsen foreslår   Henrik Graff                                          (ulige årstal)      valgt
              Suppleant   Søren Christoffersen                   på valg                (hvert år)           genvalgt
 
 
8.       Valg af revisor:
 
              Revisor     Carsten Larsen                            På valg                (hvert år)           genvalgt
              Suppleant Kurt Ole Andersen                       På valg                (hvert år)           genvalgt
 
    
9.        Eventuelt

 

-              Generalforsamlingen suspenderedes kort pga. pludselig opstået sygdom.
-              Generalforsamlingen genoptaget efter ca 30 min.
-              Formanden har ordet og takker Frits for hans indsats i bestyrelsen igennem 27 år. Thomas overrækker Frits en gave fra klubben.

 

 
Kenneth afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden.
 
Ref: Dan