Referat af generalforsamling i Næstved Modeljernbaneklub 2020, afholdt den 28. juni 2021
 
Før generalforsamlingen var klubben vært ved øl og pølser. Formanden foranledigede at der blev uddelt en applaus for Kai, som denne aften var grillmester
 
28 medlemmer var mødt op.
 
1.       Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
·         Til ordstyrer valgtes Flemming Møss
·         Til stemmetællere valgtes Per Hansen og Kjeld Lauritsen
                            
2.       Formandens beretning 2020
 
Denne beretning har været klar længe. Helt præcist siden 21. oktober 2020. Vi skal derfor tænke os lidt tilbage i tiden, når nu jeg beretter følgende om året mellem Generalforsamlingen fra oktober 2019 og Generalforsamlingen der skulle have været afholdt i oktober 2020. Dog har jeg efter den originale beretning en lille opsamling på tiden herefter frem til dagen i dag.
Indledning:
Dette års beretning er markant anderledes end de foregående års. Hvor året normalt gennemgås kronologisk og med de arrangementer der har været, bliver denne beretning lidt anderledes. Vi har, som resten af samfundet, været nødt til at indrette vores liv efter coronaepidemien, og det har haft stor indflydelse på klubben, klublivet og de aktiviteter vi plejer at have i årets løb.
Indledningsvis skal det med, at bestyrelsen ikke har forslag til vedtægts – eller kontingentændringer i år. Det skyldes, at vi fortsat ikke er 100 % afklaret med lokalesituationen, at året har været et meget anderledes år rent økonomisk og at klubbens økonomi fortsat er god. Den økonomiske del med regnskab og budget vil senere blive gennemgået.
Arrangementer og udflugter:
Den 16. november 2019 havde vi en kørelørdag, hvortil der var udarbejdet en ny køreplan og spændende oprangeringer. Dagen blev efter vanligt koncept med morgenbrød, kørsel, frokost, kørsel, kaffe, kørsel og en fyraftensøl. Det er dage som de involverede ser frem til, og netop også sådan at vi skal bruge alle anlæggets muligheder.
Den 19. december 2019 var der juleafslutning med lidt kørsel, æbleskiver, gløgg og glühwein, og allerede 02. januar 2020 slog vi igen dørene op til et nyt år.
17. januar stod i julefrokostens tegn, og ganske uvidende om den fremtidige virkelighed sad vi tæt i mange timer, mens mad og drikke blev fortæret i godt og hyggeligt selskab.
Jørgen Lindevall holdt den 20. februar et spændende foredrag om tilblivelsen af damplokomotivet ”Odin”, som han har stået for gennem 14 år. Et spændende foredrag om et ganske særligt projekt.
Den 11. marts valgte bestyrelsen, at lukke klubben midlertidigt grundet corona epidemien. Der gik da heller ikke mange timer førend landet generelt lukkede ned, så der var vi lidt på forkant med udviklingen.
Nedlukningen varede 3 måneder, og det betød at arrangementer som banebørstebyggemødet i begyndelsen af marts blev aflyst (ærgerligt), køredagen 28. marts blev aflyst (ærgerligt), møde om fremtidens modeljernbaneklub den 23. april blev aflyst (ærgerligt), rengøringsdagen den 16. maj blev aflyst (knapt så ærgerligt) og Banebørstedagen den 13. juni blev aflyst (ærgerligt). Til gengæld kunne vi genåbne mandag den 15. juni.
Sommerfesten blev i år afholdt den 22. august hos Jan Larsen på Nygårdsvej, og modsat julefrokosten sad vi nu i det fri og med god afstand. Der var den vanlige god klubstemning, og alle fik både mad og drikke.
Efterårets klubudflugt var planlagt til at skulle gå til Stockholm i 4 dage, men også dette blev ændret. I stedet var vi den 13. september på endagstur til det nye Frihedsmuseum i København. Efter dette besøg drog vi alle til Brandhøjbanen ved Hedeland, og var der ude at køre med tog i 1 : 1 (smalspor) og selve minitoget på Brandhøjbanen, hvor Jørgen, Nikolaj og Morten tog imod. Begge dele vakte stor begejstring og suppleret med frokost i det grønne, var der noget for både øjet og ganen.
Anlægget:
Det siger næsten sig selv, at med en 3 måneders nedlukning og afstand blandt medlemmerne bliver der ikke lavet ligeså meget på anlægget som vi plejer.
Der er dog kommet nyt på Helsingør, der er renoveret sporskifter / spor, pærer skiftet flere steder, elektronikken forbedres løbende, der er lavet vognlaster og sat figurer i vogne og mange andre ting. Det med at gå rundt, og stå tæt og tale om tingene / samarbejde kniber lidt i den nuværende situation, og det er helt forståeligt, da vi skal passe på os selv og hinanden.
Samtidig har vi i år heller ikke haft Banebørstedagen som ”målet”, og det er i hvert fald også en dag der spiller ind, når det gælder om at have deadline med projekterne.
 
Lasermaskine og 3D-printer:
Ved sidste års generalforsamling havde jeg den store glæde at fortælle om den store donation vi havde fået fra Else og Regnar Sommers Fond. Fondens donation er blevet brug til at købe en 3D-printer og en lasermaskine.
3D-printeren ankom med posten og var efter lidt prøvekørsler hurtigt i gang med at printe døre og vinduer. Den laver et fint arbejde.
Lasermaskinen på 325 kg blev hejst ned med kran og skubbet ind i pedellens værksted. Lørdag den 7. marts blev den installeret og en udvalgt skare af medlemmer modtog undervisning i brugen af den. Næppe var det hele kommet på plads førend nedlukningen trådte i kraft, og alle fik meget andet at tænke på.
Efter genåbningen er der blevet installeret pc ved siden af lasermaskinen, og en del medlemmer har downloadet tegneprogrammer til brug for maskinen. Det er ikke bare at trykke laserskær, og så vælter det ud, for ligesom små børn skal kravle før de kan gå, skal vi også lære at tegne før vi kan skære. Bestyrelsen arbejder dels på at få lavet en form for undervisning i brugen (for de interesserede), og dels på at samle den viden vi har, og få den udbredt til dem der arbejder med det.
Corona:
Selve nedlukningen i forbindelse med coronaen var en ærgerlig men nødvendig besked at skulle sende til medlemmerne med den situation der var.
Genåbningen af klubben var derimod en større opgave, for hvordan skulle vi forholde os til en nye hverdag med afstand, sprit, engangskopper osv. Bestyrelsen have megen kommunikation omring dette, og undersøgte og vendte og drejede det forskellige forhold. Vi havde i den forbindelse stor hjælp at klubbens medlem Torben Worm, som bidrog med den sundhedsfaglige vurdering.
Den 15. juni kunne vi så genåbne efter nedlukningen. Da alle på forhånd var orienteret om tiltagene i klubben, har det gået ganske fint med at overhold de forskellige tiltag, og vi skal fortsat huske at have styr på det hele, selvom det kan være svært, når man begejstres af hobbyen.
Øvrigt:
Meget har været anderledes i det forløbende år, men noget har været som det plejer og det er Særtoget. Bladet er til stadighed udkommet med nyheder fra klubben og den store verden. Tak til redaktøren og redaktionen for at fortsætte det gode arbejde året igennem.
Omkring lokalesituationen mangler vi den endelige afklaring. Vi har dog modtaget besked om, at vi kan blive i lokalet og at det også er med i planen at vi får værkstedet, hvor pedellen tidligere har haft til huse. Det hele er dog en plan som skal behandles politisk, og det har trukket lidt ud pga. forskellige forhold. Klubben kan ikke gøre mere på nuværende tidspunkt, udover at holde den gode kontakt med kommunens medarbejdere. Så snart vi ved mere meldes det ud til alle medlemmer. Der var talt om en udmelding fra kommunen i oktober, men den er grundet finansielle forhold udskudt til december.
       Fremtiden:
Så længe situationen ikke ændrer sig, er vi nødt til at fortsætte med de tiltag som er i klubben på nuværende tidspunkt.
Det bliver dog næppe ved med at være sådan i al fremtid, men vinteren over kan vi godt belave os på det. Det er glædeligt at medlemmerne bakker op om tiltagene, og at vi coronaen til trods stadig kan afholde klub – og køreaftener.
Arrangementer som køredage hvor vi sidder tæt og spiser sammen, temaaftener hvor vi roder med små dimser og sidder tæt, og generelt foredrag, billedfremvisninger osv. i trange lokaler er ikke noget vi skal gøre nu. Bestyrelsen arbejder dog på at lave arrangementer der overholder retningslinjerne, og I må som medlemmer meget gerne bidrage, hvis I har gode ideer til dette.
Afrunding:
       Nu ville jeg normalt have afrundet med en opsang omkring oprydning – men det gør jeg ikke i år. 
Jeg tror aldrig, at der har været så rent og ryddeligt hernede i hele klubbens historie. Borde aftørres, der støvsuges, ting lægges på plads, værktøj flyder ikke, kopper og glas venter ikke på opvask og ingen ildelugtende skraldespande efterlades. Det er udefra et rengøringsmæssigt synspunkt en fryd at komme herned, og det er i hvert fald en af de ting vi vil tage med som en god sidegevinst af corona epidemien.
Det har været et anderledes år, og vi ved ikke hvad fremtiden bringer, men vi har i år bevist, at Næstved Modeljernbaneklub er meget mere end anlægget, og de lokaler vi befinder os i. Det er også sammenhold i en svær tid, telefonopringningen til kammeraten, gåturen sammen, en kop kaffe i det fri, og det er ovenud tilfredsstillende at se, at vi alle tager hånd om hinanden - og også når det ikke kun gælder den fælles hobby. 
Afslutning:
Det var den originale beretning fra 21. oktober 2020. Efter den dato havde klubben meget begrænset åbent, og endte igen med at være nedlukket fra december 2020 til 24. maj 2021. I lukkeperioden havde den siddende bestyrelse jævnligt kontakt, og udsendte i perioden 5 nyhedsbreve til medlemmerne. Vi har dog ikke truffet skelsættende valg for klubben i den periode, men mere ”holdt forretningen kørende” indtil der igen var mulighed for Generalforsamling og dermed valg til bestyrelsen. Dog har vi i perioden foretaget enkelte materielindkøb, og har også været nødt til at igangsætte opgaverne omkring vores 40års jubilæum til efteråret.
Thomas
 
·         Ingen spørgsmål fra forsamlingen – beretningen vedtaget.
 
3.       Kasserens beretning og regnskab.
·         Kassereren Preben Hansen redegjorde for regnskabet
-          Kurt Ole spørger til hvordan lasermaskinen og 3 d printer indgår i klubbens aktiver. Bestyrelsen har ikke taget stilling til dette, men vil tage en snak om opgaven.
-          Kurt Ole spørger til budgettet, som ikke er ændret for året 2021
Preben svarede at der ikke forventedes nogle store forandringer og havde derfor ikke udarbejdet et nyt, men fortsatte med det tidligere
-          Formanden påpeger at klubben holder igen med udgifterne, indtil lokalesituationen er afklaret
·         Ingen yderligere spørgsmål fra forsamlingen – regnskabet vedtaget.
 
4.       Bestyrelsens forslag.  *1
·         Ingen forslag fra bestyrelsen
 
 
5.       Indkomne forslag *2
·         Ingen indkomne forslag
 
 
6.       Fastsættelse af kontingent og gebyrer *3
·         Ingen ønsker til ændring af disse
 
7.       Valg af bestyrelse:                                                                                    
              Formand    Thomas Henrichsen                  på valg               genvalgt
              Kasserer     Preben Hansen                         på valg               genvalgt
              Sekretær    Dan Rasmussen.                       ikke på valg        (ulige årstal)
              Medlem      Jan Larsen                                på valg               genvalgt
              Medlem      Frits Sørensen                          ikke på valg         (ulige årstal)
              Suppleant   Søren Christoffersen                 på valg                genvalgt
 
8.       Valg af revisor:
 
              Revisor      Carsten Larsen                                                   Valgt
                                 Per Hansen ønskede ikke genvalg
              Revisor suppleant: Kurt Ole Andersen                                  Valgt
                                 Kjeld Lauritsen ønskede ikke genvalg
 
              Formanden takkede for de afgående revisorers mangeårige indsats og uddelte vingaver fra klubben
            
    
9.        Eventuelt
·         Kurt Ole roser bestyrelsen for deres gode arbejde i Coronatiden samt roser til redaktionen.
·         Nikolaj giver udtryk for at køreplanerne bør ændres så de afspejler virkeligheden.
·         Peter Lund udtrykker problemer med at komme rundt omkring anlægget
·         Dan fortæller om vores kommende ure og deres indflydelse på køreplanerne
Thomas takkede for god ro og orden og takkede Flemming for god styring af debatten.
 
Ref: Dan