Referat af Generalforsamling i NMJK torsdag den 27 oktober 2022 kl. 19:30

 

I alt deltog 27 medlemmer

 

1.     Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Flemming Møss valgt til ordstyrer

Stemmetællere: Kurt Ole Andersen og Kenneth Nielsen

 

                 Generalforsamlingen konstateredes indkaldt rettidigt

                 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig

 

2.     Formandens beretning 2022

Indledning:

Efter et par år med nedlukninger, delvist åbent osv. har det sidste års tid heldigvis været meget normalt. Det er nu ganske rart for alle, når det bare kører derudaf, og meget nemmere at planlægge arrangementer efter. Vi håber, at det også fortsætter hele denne vinter.

 

Klublivet:

Det virker til at alle har savnet fællesskabet, og hyggen vi har i klubben, for udover stor tilslutning i det daglige har også arbejdet på anlægget været præget af meget aktivitet. Det er en sand fryd at se hvordan mange forskellige er i gang rundt omkring på anlægget, og er spredt med aktiviteter ud over både opholdslokale, hyggelokale, pedellens værksted, osv. Dels er mange i gang men det også med meget forskellige opgaver.

Mange foreninger har under og efter coronakrisen døjet med vigende medlemstal, men her kan vi klappe hinanden på skulderen, for det har vi ikke oplevet, og ikke et eneste medlem har sat spørgsmålstegn ved at betale kontingent i hele perioden. Det er simpelthen fantastisk flot og et vidne om, at klubbens medlemmer bakker 100% op om NMJK. Tak for det.

 

Arrangementer og udflugter:

Klubben holdt i november 40års jubilæum i flere dage. Torsdag den 11. november var der på selve jubilæumsdagen jubilæumskørsel og festligholdelse i klubben for medlemmerne. Resultatet af 40 års arbejde var åbenlyst for alle, og de rette rammer at være i på dagen.

Lørdag den 13. november var der reception for indbudte og klubbens medlemmer om formiddagen. Borgmester, byrødder og andre indbudte gæstede os, ligesom mange af de medlemmer vi ikke ser så tit kiggede forbi. Det var en rigtig god formiddag.

Samme aften var der festmiddag i Abbednæs Forsamlingshus, hvor klubben var vært for et større arrangement med festmiddag, taler, underholdning og ikke mindst hyggelige timer i godt selskab. Det hele blev afsluttet med natmad, som var pølsebord efter en lang dag.

25. november viste Robert billeder fra sine mange flyveture. Der var god tid til at kigge på flotte foto og få set jernbaner og stationer lidt fra oven.

Den 20. december holdt vi den traditionsrige juleafslutning med julekørsel, gløgg, Glühwein og æbleskiver.

Julefrokosten var udsat en måneds tid, da vi grundet Coronasmitte udskød afholdelsen. Vi fik dog gennemført julefrokosten den 25. februar i keramikrummet, hvor pladsen er lidt bedre.

12. marts var årets første køredag, og det blev gjort efter vanlig model med morgenbrød, kørsel, frokost, kørsel, kaffe, kørsel og farvel øl. Ingen savner kørsel, mad eller drikke efter sådan en dag.

Den 21. april holdt vi udviklingsseminar. Det havde vi ikke prøvet før, så det var med spænding at arrangementet blev sat i søen. Det viste sig at blive en stor succes, for mange medlemmer deltog, og mange ideer kom frem og blev skrevet ned. Alle ideer er efterfølgende blevet behandlet og prioriteret af bestyrelsen, og det var en sand fornøjelse at høre alle de ideer der kom på tegnebrættet. Der bliver rigeligt at lave i fremtiden.

Den 30. april havde vi besøg af Nykøbing F. modeljernbaneklub, der også tidligere har gæstet os.

21. maj var rengøringsdag, så lokalerne var klar til Banebørstedagen.

Banebørstedagen blev afholdt 11. juni, og temaet var "Køretøjer der fulgte jernbanen". Vi havde fået lov at låne en del af vaccinecentret på skolens stueetage. Der kom muligvis lidt færre end tidligere, men det var også lige der hvor meget var genåbnet for fuld styrke og ikke mindst en dejlig solskinsdag.

Sommerferie havde vi som før i tiden hele juli måned, og den 20. august var der sommerfest hos Thomas.

Den 22. - 25. september drog vi med toget til Stockholm. 4 dage i den svenske hovedstad, hvor vi var på byvandring, besøgte Miniature Kingdom (udstillingsanlæg i Kungsör), besøgte Stockholm Modeljernbaneklub, så Vasa museet, kørte med tog og sporvogn og ikke mindst hyggede os i godt selskab. Hjemturen foregik også med tog, og det var en rigtig god og veltilrettelagt tur.

 

Anlægget og lokalerne:

Klubbens anlæg har snart 40 år på bagen, og derfor var det også helt naturligt at der på vores udviklingsseminar kom fokus på det, og ikke mindst muligheden for at gøre det lidt mere seniorvenligt. Det var faktisk et af de temaer som der var mest fokus på. Netop derfor har bestyrelsen også arbejdet videre med det tema, og vil efter generalforsamlingen vise status på dette projekt.

Omkring vores lokaler er der ikke noget afgørende nyt. Skolen skal efter brugen som flygtningecenter igen huse kommunale aktiviteter, men det vides ikke hvad og i hvilket omfang. Vi er dog blevet lovet pedellens værksted, og såfremt keramikrummet ikke skal bruges kan vi formodentligt også få råderet over det. Det kunne være ret med afklaring for alle, men vi må nok væbne os med tålmodighed et stykke tid endnu.

 

Øvrigt:

Særtoget kørte 100% efter planen under Coronaen, men afsporede da chefredaktørens computer brød ned. Robert har dog alligevel formået at få lavet blad og også guide til Stockholms turen, og har efterhånden fået Særtoget på rette spor igen efter utrættelig kamp med computeren. Tak til chefredaktøren og folkene omkring Særtogets redaktion.

Omkring 3D print og laserskæring er der kursus undervejs. Der har i en periode været ophængt tilmelding til kursus på opslagstavlen, og gruppen bag undervisningen vil snarest udmelde tid og dag til de interesserede. Det vil blive en intro i emnet og hjælp til at få det i gang, og så er det meningen at man selv og øvrige deltagere til stadighed skal hjælpe hinanden, og at vi på den måde dygtiggør os i fællesskab.

Vi har haft en forsikringsmand på besøg i klubben, for at få vurderet hvad en forsikring vil koste. Han er kommet med flere forskellige tilbud som hver for sig og samlet både indeholder 3D printere, lasermaskinen, anlægget, osv. Bestyrelsen er ved at granske tilbuddene.

Vi har før talt om klubtrøjer med logo. Der viste sig dog en lille udfordring ved bestilling, da vores logo ikke egner sig til trøjetryk i den version vi kender det, så det har været nødvendigt at lave en logoversion, der er lidt mere enkel.

 

Afrunding:

Ved sidste helt almindelige generalforsamling i 2019 afsluttede jeg med følgende: "Vi må se hvad fremtiden bringer" - og så kom Coronaen. Noget lignende er forhåbentlig ikke under opsejling, men der er ingen tvivl om at både tanker og ideer ved vores udviklingsseminar, har givet grobund for fortsat udvikling af klubben. Det er i hvert fald dejligt at vide, at vi 40 år efter klubbens stiftelse til stadighed har ideer og ser udvikling for klubben, og det bliver spændende at følge de kommende år.

 

-         Peter Lund er glad for forslaget om en forsikring

-         Kenneth foreslår at klubben sponserer en Pc til redaktøren

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

3.     Kassererens beretning og regnskab.

Kassereren Preben Hansen gennemgår de enkelte punkter

Kommentarer:

-         Jan Bøgedal spørger til Laserskærerens købspris.

-         Kurt Ole forklarer hvordan og hvorfor laserprinteren er indsat i regnskabet.

-         Jan Bøgedal spørger til hvordan værdifastsættelsen er regnet ud.

-         Per Danielsen spørger til stigningen i huslejen i forhold til sidste år. Stigningen skyldes at vi under Corona ikke betalte husleje når klubben var nedlukket.

 

Regnskabet enstemmigt godkendt

 

 

4.     Bestyrelsens forslag.

Ingen forslag

 

 

5.     Indkomne forslag

 

Modtaget på mail den 17. oktober. Kl. 14.01

Følgende bedes behandlet på klubbens generalforsamling den 27/10-2022

 

Forslag:

Bestyrelsen (klubben) forpligtes til i videst muligt omfang, ikke at lægge aktiviteter såsom køredage eller oprydningsdage samtidig med at der er større udstillinger eller messer øst for Storebælt. Hermed tænkes der blandt andet på Hobbymessen i Rødovre hvor datoen typisk kendes ½ år før, udstillinger fra DMJU m.v.

Begrundelsen er, at selvom vi alle er voksne mennesker, så kan de jo være at vores familie eller venner forventer at bare én dag i weekenden er modeltogfri.

Mvh Flemming

 

        Bestyrelsens svar til forslaget:

Bestyrelsen takker for det fremsendte forslag, og har naturligvis drøftet det.

Som klub har vi en interesse i, at fremme kendskabet og interessen for modeljernbaner, og naturligvis bakke op om hobbyen generelt. Samtidig er vi en ganske stor klub, hvor flere medlemmer har efterlyst langsigtet planlægning, hvilket har resulteret i vores årshjul med datoer

Vi har efter bedste evne prøvet at undgå at ramme endagsarrangementer / endagsmesser, men enkelte gange holdt et klubarrangement f.eks. en lørdag, hvor der så har været mulighed for at tage på en weekendmesse om søndagen. På den måde har det været muligt at deltage i begge dele.

Det kan være svært helt at undgå sammenfald, når også kalenderen har skulle tilpasses klubbens øvrige aktiviteter, og bestyrelsens mulighed for at arrangere aktiviteter for klubbens medlemmer.

Hvis vi som bestyrelse forpligtes til at undgå sammenfald med køredage eller oprydningsdage, og dermed friholde 6 - 7 weekender om året, kan det i yderste konsekvens betyde, at nogle arrangementer i klubben ikke kan gennemføres, da vi så vil løbe tør for ledige weekender.

Bestyrelsen vil naturligvis og til stadighed meget gerne forsøge at styre udenom udstillinger / messer når årshjulet planlægges, men en egentlig forpligtelse til i videst muligt omfang at friholde disse weekender generelt, mener vi vil være uhensigtsmæssigt for klubbens drift.

 

       Bem:

-         Formanden gennemgår bestyrelsens svar til Flemmings forslag

-         Kurt Ole mener det er i bestyrelsens interesse at undgå sammenfald mellem klubbens aktiviteter og udstillinger/messer

-         Kenneth forklarer hvorfor han støtter bestyrelsens opfattelse og at medlemmerne selv må foretage et valg

-         Dan fortæller hvorfor det bliver vanskeligt at have et årshjul og samtidig have fleksibilitet omkring udstillinger/messer

-         Jan fortæller om årshjulet og ønsket til det!

-         Thomas Jensen spørger til hvor mange gange om året det drejer sig om?

-         Thomas (formand) forklarer at bestyrelsen tager alle de hensyn man kan i planlægningen.

                

Afstemning:          For forslaget 3

                               Imod forslaget 21

                              Hverken for eller imod 3

 

6.     Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Kontingent og gebyrer fortsætter uændret

Vedtaget

 

 

 

 

 

7.     Valg af bestyrelse:                                    (vælges)

             

              Formand    Thomas Henrichsen        på valg                         (hvert år)                   genvalgt

              Kasserer     Preben Hansen              på valg                        (lige årstal)                 genvalgt

              Sekretær    Dan Rasmussen.             ikke på valg                 (ulige årstal)

              Medlem      Jan Larsen                       på valg                       (lige årstal)                 genvalgt

              Medlem      Henrik Graff ikke på valg                (ulige årstal)

              Suppleant   Søren Christoffersen      på valg                        (hvert år)                   genvalgt

 

8.     Valg af revisor:

 

              Revisor     Carsten Larsen                       På valg                   (hvert år)  genvalgt

              Suppleant Kurt Ole Andersen                På valg                    (hvert år)  genvalgt

    

9.      Eventuelt

-         Kurt Ole Andersen roser bestyrelsen for dets arbejde

-         Peter Lund takker for en god Stockholmtur

-         Jan Larsen viser et klip omkring klubtrøjer

-         Jan Bøgedal fortæller at Kurt (Baron) Jensen er blevet opereret og har det fint

 

Flemming afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden.

 

Ref: Dan