Referat af Generalforsamling i NMJK torsdag den 26. oktober 2023 kl. 19:30

 

Denne aften startede traditionen tro, med fællesspisning inden vi gik over til generalforsamlingen. 27 deltog i spisningen

I alt deltog 32 medlemmer

 

1.     Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Flemming Møss forslået til ordstyrer (valgt)

Stemmetællere:

          Carsten Larsen

          Kurt Ole Andersen

 

                 Generalforsamlingen konstateredes indkaldt rettidigt

                 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig

 

2.     Formandens beretning 2023

 

Indledning:

Nogle siger, det skal være skidt før det bliver godt. Gennem de sidste 5 år har klubben både været påvirket af den ændrede skolestruktur og ikke mindst af coronakrisen, der har sat sit præg på klubbens aktiviteter og dagliglivet. Hvis man i 2018 havde fortalt os, at vi nu ville have 306 kvadratmeter lokaler til rådighed, og både lasermaskine og 3D printere, skulle vi nok have knebet os selv i armen en ekstra gang - men det er virkeligheden.

Klublivet:

Dagligdagen i klubben har været præget af, at vi har fået flere lokaler til rådighed. Den konstante trængsel der tidligere var omkring værkstedsbordet og i “krydset” ved værkstedet / programmeringssporet er blevet fordelt udover alle lokalerne, så der er mere fri bevægelighed og mulighed for at mange flere kan være aktive på en gang. Det er dejligt at se, hvor mange der er i gang rundt omkring. Det er ikke kun på og ved selve anlægget, men også med bygge- og renoveringsprojekter, hvor folk sidder og hygger sig ved værkstedsborde i den forskellige lokaler. Nogle samler småting, andre reparerer materiel, der males, 3D printes, laserskæres, studeres i bøger og blade, snakkes, prøvekøres tog, arbejdes på anlægget og meget andet – og det hele på en gang. Det er helt fantastisk. Det er præcis sådan det skal være i en modelbaneklub, hvor man kan hygge sig, dele viden og erfaringer om den fælles hobby og ikke mindst har et socialt liv blandt ligesindede.  Det er tydeligt at forøgelsen af lokaleareal også har givet mere aktivitet, og ikke mindst mulighed for mere aktivitet for alle medlemmer.

Arrangementer og udflugter:

Gennem året har vi vores forskellige arrangementer, og jeg vil lige nævne nogle stykker i dag. Den 19. december havde vi juleafslutning med julekørsel, gløgg, glühwein og æbleskiver, inden vi gik på juleferie.

Fredag den 20. januar var det tid til julefrokost, og det blev afholdt i vores nuværende opholdslokale. Det er også planen at vi skal være her i fremtiden.

23. februar var der Banebørstebyggemøde, der er en slags status på klubbens projekter.

18. marts var der kørelørdag efter det vanlige koncept med kørsel, mad og hygge.

Den 20. april havde vi Udviklingsseminar, og grundet de nye lokaler, var fokus rettet mod indretning af dem, som tema på udviklingsseminaret. Der kom mange gode idéer på bordet.

Rengøringsdagen var 27. Maj, og vi fik i fællesskab jaget nullermændene på flugt.

Banebørstedagen den 10. juni havde “Motorvogne” som tema, og vi var heldige at kunne låne de vanlige lokaler i stueetagen, og også heldige med vejret. Dagen blev afsluttet med stegt flæsk i Mogenstrup Golfklub. I år kunne vi holde Banebørstedag i lokalerne lige ovenover klubben, præcis som vi har gjort i mange år. Nu har vi fået nye overboere (Sprogcentret), så vi må se hvad fremtiden bringer, eller om vi skal til at holde det i en anden form i fremtiden. Det bliver spændende at se.

29. juni var det tid til sommerafslutning inden sommerferien, hvor der var lukket hele juli måned.

Sommerfesten var i år hos Jørn i Karrebæksminde, og med rekord deltager antal på 23 mand. En del valgte at sejle til Karrebæksminde, og det var en hyggelig dag med mad, havetog og telt i haven.

Den 7. september blev årets byggemøde afholdt, og udover de mere almindelige opgaver, var der også introduktion til opgaverne omkring indretning af de nye lokaler. Dette er der lavet en særlig liste for.

Den 16. - 17. september var der klubudflugt til Falster og Lolland. På turen til Falster var der kort ophold på Masnedø, hvor byggeriet af Storstrømsbroen blev besigtiget. Herefter gik turen til Gedser remise og butikken Teknikken i Søllested. Natten blev tilbragt på hotel i Fuglse, hvor klubbens festmenu blev tilberedt og nydt. Om søndagen besøgte vi Maribo-Bandholm veteranjernbane, byggepladsen og udstilling ved tunnelbyggeriet i Rødbyhavn og til slut Sukkermuseet i Nakskov. Vi var heldige med vejret, så det var dejligt.

Gennem året har er været en række besøg i klubben, og det er rart at alle er med til at bakke op, og gøre besøget i klubben til en god oplevelse for vores gæster.

Gennem vinteren har der også været afholdt tegneeftermiddage, hvor dem der ville lære mere om tegning på computer og brug af 3D printer og lasermaskine kunne melde sig. En del gik i sving med at lære nyt, og hurtigt kom der gang i maskinerne. Tegneeftermiddagene fortsættes også denne vinter, hvor man har mulighed for at deltage.

Anlægget og lokaler:

På baggrund af vores udviklingsseminar i 2022 har bestyrelsen lavet oplæg til ombygning af anlægget til seniorvenligt anlæg, hvilket også har været fremvist tidligere. Projektet er dog sat lidt på pause, da vi har prioriteret renovering og indretning af de nye lokaler. Det betyder dog ikke, at arbejdet på anlægget står stille, for der er både etableret Faller Car til Skælskør, kommet nye huse i Næstved og Helsingør, og der sker til stadighed renovering overalt på og under anlægget. Derudover er der vores køreaftener og køredage, hvor anlægget virkelig bliver brugt til virkelighedstro køreplanskørsel.

Næstved Kommune meddelte i foråret, at vi nu kunne råde over både det tidligere keramikrum og pedellens værksted, og en nye lejekontrakt på begge lokaler blev udformet af kommunen og underskrevet i klubben. Naturligt nok blev fokus på de nye faciliteter, og udviklingsseminariet den 20. april, havde indretning af de nye lokaler som tema. Der kom mange gode ideer på bordet, og på grund af mange medlemmernes ihærdige indsats kan vi allerede nu kan sidde her i det nye opholdslokale og holde Generalforsamling. Planen er at vi fortsætter med indretning af dette lokale til midt i december, og begynder at rydde værkstedet inden jul, så der kan males gulv og vægge i værkstedet mellem jul og nytår.  Som de siger i Olsen-Banden: Det hele er timet og tilrettelagt.

 

 

Øvrigt:

Som i alle andre sammenhænge er det ikke kun glædelige begivenheder der præger året. Den 22. december mistede vi Esben, som var et hyggeligt og meget værdsat medlem af NMJK. Esben har været med i klubben i mange år, og stillede altid op når der var brug for hjælp, og gjorde med sin tilstedeværelse, gode humør og rolige væsen klubben til et hyggeligt sted at være.

Særtoget har ligesom under coronaen “kørt efter planen” og udkommer 4 gange om året i flotte farver og med artikler fra klubben, jernbaner i virkeligheden og mange andre ting. Særligt afsnittet om nyt fra klubben, giver alle klubbens medlemmer indblik i, hvad der rør sig hernede, så det er en god kontakt til alle.  Tak til alle bag redaktionen af Særtoget.

Vi har i år også fået et længe ønske opfyldt omkring klubtrøjer eller rettere poloshirts, så vi har en slags uniform, når vi f.eks. har besøg eller er på tur. Det er naturligvis helt frivilligt om man vil købe en, og det har vist sig at der har været stor interesse for det. Det er stadig muligt at bestille en poloshirt, hvis man ikke nåede det i første omgang. 

De seneste 4-5 år har både ændring i skolestrukturen, corona og nu indretning af de nye lokaler, lagt stort beslag på vores tid enten i form at nye opgaver eller forbud mod at samles. Særligt temaftener / værkstedsaftener og besøg i andre klubber, har lidt under det. Begge dele er dog temaer, som der i fremtiden vil være større fokus på, da det er vigtigt at lære af hinanden og ikke mindst tage ud og søge inspiration.

Afrunding:

Hvis man følger med i hvad der sker i andre modelbaneklubber i Danmark, har mange måtte flytte lokaler de senere år. Vi er utroligt privilegerede at kunne blive i samme lokaler, få mulighed for at leje flere lokaler og derudover have et godt samarbejde med Næstved Kommune. Det er ret unikt. Når det hele så krydres med mange medlemmers opbakning og indsats omkring renovering af de nye lokaler, er det en sand fryd at være formand, for en meget aktiv modeljernbaneklub. Der skal lyde en stor tak til alle der har bidraget med indsatsen omkring første del af renoveringen af de nye lokaler, og også til dem der imens har sørget for at resten af klubben og anlægget fungerer som det skal.

Tak for indsatsen alle sammen.

Kommentarer:

-         Ingen,

-         Beretningen enstemmigt godkendt

 

3.     Kassererens beretning og regnskab.

Kassereren Preben Hansen gennemgår de enkelte punkter

Kommentarer:

-         Flemming spørger til cafesalg på BBdagen og posterne i regnskabet. Preben forklarer sammenhængen.

-         Regnskabet enstemmigt vedtaget

 

4.     Bestyrelsens forslag.

-         ingen

 

5.     Indkomne forslag fra medlemmer:

-         ingen

 

 

 

 

6.     Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger med 20 kr. pr. måned.

Kontingentet for almindelige medlemmer stiger dermed fra den 1. januar 2024 til 70 kr. pr måned.

Begrundelse:

Klubben har fået et længe ventet ønske om mere plads og har derfor indgået en ny lejeaftale med Næstved kommune. Klubben råder nu over ca. 306 kvm. til vore aktiviteter, mod tidligere ca. 180 kvm.

-         Den årlige husleje stiger fra 7355,- kr. til 14994,- kr. (2023)

-         Huslejen bliver reguleret med 306 kr. pr. år.

Huslejestigningen, øger presset på økonomien. Huslejestigningen er gældende fra 1. januar 2023. Ekstraudgiften for 2023, afholdes i det nuværende regnskab

-         Budgettet for huslejen i 2022 var på 7355,- kr.

-         Elforbruget på vores egen måler var i 2022 ca 2200 kr

 

-         I budgettet for 2023/24 fastsættes huslejen til 15.000 kr, (Husleje 14994,- kr)

-         I budgettet for 2023/24 fastsættes elforbruget til ca. 3000 kr.

 

Merudgiften andrager således 8445,- kr. pr. år.

Vi er 59 alm. medlemmer. 59 medl. x 20 kr. x 12 mdr. = 14.160 kr.

Det overskydende provenu på 5715,- kr. vil:

-         Dække en del af merudgiften for husleje i 2023

-         Dække en del af udgifterne til istandsættelse af de nye lokaler.

-         I årene fremover dække en del af udgiften til ombygningen til seniorvenligt anlæg

-         Og medvirke til fortsat stabilitet omkring økonomien og kontingentet.

 

Historie:

Kontingentet da klubben startede i lokalet i 1984 var på 80 kr.pr måned.

Dette faldt i 2003 til 40 kr. pr mdr. i forbindelse med indførelsen af det almindelige medlemskab.

Det bemærkes at kontingentet sidste gang steg i 2005, fra 40 til 50 kr. pr. mdr.

            

             Kommentarer:

-         Formanden kommenterer med bla. tanker om inflationen, som ville betyde at kontingentet i dag skulle være på ca 65 kroner for at modsvare de 50 kr i 2005.

-         Leif spørger om ikke indtægten er for lille, når vi budgetterer I 2023/24 med et underskud i regnskab.

-         Preben fortæller at underskuddet i budgettet, dækkes i kassebeholdningen, som ikke behøver være så velpolstret.

-          

-         Kontingentforhøjelsen blev enstemmigt vedtaget.

 

7.     Valg af bestyrelse:                                                     (vælges)

                  Formand    Thomas Henrichsen                     På valg                        (hvert år)

                  Kasserer     Preben Hansen                            Ikke på valg                (lige årstal)

                  Sekretær    Dan Rasmussen.                          På valg                        (ulige årstal)

                  Medlem      Jan Larsen                                    Ikke på valg                 (lige årstal)

                  Medlem      Henrik Graff                                På valg                        (ulige årstal)

                  Suppleant   Søren Christoffersen                    På valg                        (hvert år)

-         Thomas, Dan, Henrik og Søren, blev alle genvalgt

 

8.     Valg af revisor:

             Revisor      Carsten Larsen                              På valg                        (hvert år)

                  Suppleant Kurt Ole Andersen                         Ønsker ikke genvalg

             Bestyrelsen foreslår Kenneth Nielsen                                                (hvert år)

-         Kenneth er valgt

-         Formanden takker Kurt Ole for veludført arbejde og får en gave ved en senere lejlighed

 

9.      Eventuelt

             Kommentarer:

-         Thomas nævner kørelørdag den 11. november og besøg den 30. oktober

-         Robert fortæller om det første klubblad med ham som redaktør udkom 1998. Bladets redaktør har således 25års jubilæum.

-         Robert efterlyser stof fra medlemmerne

-         Frits roser klubben, bestyrelsen og generalforsamlingen og specielt enigheden omkring kontingentforslaget.

-         Frits vil gerne have at vi i disse tider begrænser diskussionerne og er mere opmærksomme på det følsomme i vore politiske uenigheder.

-         Kenneth vil gerne have muligheden for en god snak, men selvfølgelig i god tone og i ro og orden.

-         Thomas Jensen forslår at man holder åbent på en kulturaften. Bestyrelsen tager det med i den kommende planlægning.

-         Torben Worm fortæller at de på sygehusets historiske samling havde omkring 200 gæster på kulturaften.

-         Formanden fortæller lidt om diplomer for medlemskabet i NMJK.

-         Per Danielsen efterlyser en adresseliste og nævner GDPR

-         Flemming fortæller at man skal bede medlemmerne aktivt om at give tilladelse til at man gerne vil deltage på adresselisten. Bestyrelsen tager en snak om emnet.

-         Søren efterlyser medlemmernes anlæg til hjemmesiden.

 

Flemming afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden.

 

Ref: Dan