Vedtægter for Næstved Modeljernbaneklub

 

Vedtaget på generalforsamlingen

den 25. oktober 1999

 

 

1      Navn:

1.1  Klubbens navn er NÆSTVED MODELJERNBANEKLUB, herefter kaldet NMJK.

 

2        Hjemsted, formål og virke:

2.1  NMJK har hjemsted på Sydbyskolen, Nygårdsvej 110, 4700 Næstved

Hjemmeside: www.nmjk.dk  Mailadresse: nmjk@nmjk.dk

2.2  NMJK´s formål er at fremme interessen for modeljernbane, samt at opføre og drive et modelanlæg i 1 : 87.

 

3        Medlemmer:

3.1  Som medlem kan optages personer der er fyldt 16 år. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for denne grænse. Alle nyindmeldte har en prøvetid på 3 måneder. Såfremt bestyrelsen ikke finder at det nye medlem passer i klubbens virke kan medlemskabet ikke forlænges.

3.2  Indmeldelse sker til klubbens kasserer. Medlemskabet er først gyldigt efter betaling af kontingent.

3.3  Udmeldelse sker ved månedsudgang til klubbens kasserer. Al kontigent skal være betalt inden udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori. Indbetalt kontigent godtgøres ikke.

3.4  Almindeligt medlemskab gives adgang til alle klubbens faciliteter og arrangementer, herunder ret til at bygge og køre på klubbens anlæg.

3.5  Støttemedlemskab tegnet før den 31.10.2013 kan fortsætte. Efter denne dato tegnes dette medlemskab ikke. Støttemedlemmer modtager klubbens blad, men deltager ikke i klubbens daglige virke og arrangementer. Samme dag indføres et nyt medlemskab kaldet Abonnent. Dette giver ret til at modtage klubbladet og besøge klubben. Abonnenter kan deltage i klubbens arrangementer mod at betale et gebyr besluttet af bestyrelsen.  

3.6  Klubben hæfter kun for økonomiske forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler således ikke klubbens medlemmer nogen personlig økonomisk hæftelse for klubbens drift.

3.7  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem ved almindeligt flertal, hvis det skønnes at vedkommende modarbejder klubbens formål og / eller interesser. Et ekskluderet medlem har ret til at indanke eksklusionen til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling. Det ekskluderede medlem har ikke adgang til klubben i perioden mellem eksklusion og generalforsamling.

3.8  Undladelse af betaling af kontigent i mere end 2 måneder, er ensbetydende med fortabelse af medlemskab. Det kræves dog at medlemmet har modtaget en rykkerskrivelse fra kassereren, hvori det oplyses, at medlemskabet ophører fra den angivne dato. Ved fornyet medlemskab, skal det forfaldne kontigent indbetales, ligesom der betales evt. nyt indskud.

3.9  Overtrædelse af rygeforbuddet vil ved førstegangsovertrædelse give eksklusion af klubben i 1. mdr. Ved gentagelse, en varig eksklusion af klubben. (Dette under henvisning til rygereglerne gældende for Næstved kommune indført den 1. august 2012)

 

4        Anlæg mm.:

4.1  Anlæg og materiel fremstillet for klubbens midler eller givet til denne, tilhører til enhver tid klubben.

4.2  Alt klubbens materiel og litteratur skal registreres på særskilte lister.

4.3  Bestyrelsen kan uddelegere ansvar for vedligehold at materiel, bibliotek og evt. klubblad til andre klubmedlemmer. Personvalg oplyses ved generalforsamlingen.

4.4  Klubben hæfter ikke for medlemmernes materiel der måtte være opstillet / hensat i klubbens lokaler.

 

 

5        Kontingent:

5.1  Gebyrer og kontigent samt betalingsterminer fastsættes på den årlige generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.

5.2  Bestyrelsen kan fastsætte lavere kontigent for medlemmer, der ikke har arbejdsindtægt eller som er på pension eller efterløn.

5.3  Kontingent betales forud til klubbens bankkonto.

 

6        Regnskab:

6.1  Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

6.2  Regnskabet skal forelægges revisoren senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Årsregnskab underskrevet af kasserer og formand forelægges generalforsamlingen med revisorpåtegning.

6.3  Likvide midler, med undtagelse af nødvendig kassebeholdning, skal være anbragt på en eller flere konti i et pengeinstitut. Konti skal lyde i klubbens navn.

 

7        Ledelse:

7.1  Klubben ledes af bestyrelsen der vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer. Formand, kasserer, sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

7.2  Bestyrelsen vælges efter følgende regler:

Formand er på valg hvert år.

Kassereren er på valg i lige årstal.

Sekretæren er på valg i ulige årstal.

De 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, det ene medlem i lige årstal og det andet medlem i ulige årstal.

Derudover vælges en bestyrelsessuppleant hvert år.

7.3  Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Bestyrelsen skal føre    

en beslutningsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede, ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

7.4  Sekretæren samler og opbevarer klubbens korrespondance. Elektronisk korrespondance og dokumentation kan opbevares elektronisk.

7.5  Kassereren fører klubbens regnskab efter almindeligt anerkendte principper.

 

8        Generalforsamling:

8.1  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

8.2  Adgang til generalforsamlingen kan kun ske når evt. skyldigt kontingent er betalt.

8.3  Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned, og skal indvarsles skriftligt til alle medlemmer mindst 14 dage før afholdelse.

        Indvarsling kan evt. ske via mail eller i klubblad.

8.4  Indvarsling til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende            

dagsorden:

1: Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2: Formandens beretning.

3: Kassererens beretning og regnskab.

4: Bestyrelsens forslag.*

 

5: Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsam-

    lingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalfor

    samlingen.

 

6: Fastsættelse af kontingent og gebyrer.*

7: Valg af bestyrelse iht. vedtægternes § 7.2.

 

 

8: Valg af revisor og revisorsuppleant.

9: Eventuelt.

            

             *)Bestyrelsens forslag skal anføres på indvarslingen til

                 generalforsamlingen.

 

8.5   Afgørelser træffes med almindeligt flertalsbeslutning blandt de stemmeberettigede   

        fremmødte medlemmer.

8.6   Dog kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for

        ændringerne.

8.7   Kun medlemmer med almindeligt medlemskab er stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen.

8.8   Hvis der ikke kan opnås flertal for vedtægtsændringer på den ordinære

        generalforsamling, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor almindeligt

        flertal er afgørende.    

8.9   Støttemedlemmer har taleret men ikke stemmeret.

8.10 Bestyrelsen har ikke stemmeret ved godkendelse af formandens beretning.

8.11 Skriftlig afstemning skal finde sted hvis blot et medlem kræver dette.

8.12 Der kan kun medbringes en fuldmagt pr. fremmødt medlem. Fuldmagten skal

        overgives til dirigenten ved generalforsamlingens åbning .

 

9      Ekstraordinær generalforsamling:

9.1   Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen finder dette

        nødvendigt, eller når mindst ¼ af alle stemmeberettigede medlemmer kræver dette.

9.2   Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme varsel og form

        som til den ordinære generalforsamling .

9.3   Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter formanden er informeret om ønsket om

        den ekstraordinære generalforsamling. Indvarslingen skal indeholde grunden til

        den ekstraordinære generalforsamling og

 

9.3.1 Dagsorden skal indeholde følgende:

         1: Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

                         2: Forslag der ønskes behandlet.

                         3: Eventuelt.

 

9.4   Klubben kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst

        2/3 af de stemmeberettigede fremmødte beslutter dette. Den siddende bestyrelse er    

        pligtig til at sidde indtil endelig afvikling er sket.

9.5   Før en eventuel opløsning kan finde sted skal der være truffet afgørelse om hvorle

        des klubbens eventuelle aktiver og materiel skal afhændes.

        Materiel der er fremstillet for klubmidler eller er givet som gaver, har bygger / giver forkøbsret til.

9.6   Herefter kan alle medlemmer på lige fod købe klubbens øvrige materiel.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. oktober 1999

  1. ændret på generalforsamlingen den 31. oktober 2002
  2. samt tilføjelser fra GF 25. oktober 2012
  3. ændringer foretaget på GF 31. oktober 2013