Vedtægter for Næstved Modeljernbaneklub
  
2014
 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. oktober 1999
1.        ændret på generalforsamlingen den 31. oktober 2002
2.        tilføjelser fra GF 25. oktober 2012
3.        ændringer foretaget på GF 31. oktober 2013
4.        ændring af § 3.5 foretaget på GF 30. okt. 2014
5.        ændring af §2.1 og §6.1 foretaget på GF den 27. oktober 2016
6.        ændring af §8.3, samt ny §3.3 på GF den 30. oktober 2017
 
 
 
1      Navn:
1.1     Klubbens navn er NÆSTVED MODELJERNBANEKLUB, herefter kaldet NMJK.
 
 
2         Hjemsted, formål og virke:
2.1     NMJK har hjemsted på Kobberbakkeskolen afd. Uglebro, Nygårdsvej 110, 4700 Næstved
Hjemmeside: www.nmjk.dk  Mailadresse: naestvedmjk@gmail.com
2.2     NMJK´s formål er at fremme interessen for modeljernbane, samt at opføre og drive et modelanlæg i 1 : 87.
 
 
3         Medlemmer:
3.1     Som medlem kan optages personer der er fyldt 16 år. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for denne grænse. Alle nyindmeldte har en prøvetid på 3 måneder. Såfremt bestyrelsen ikke finder at det nye medlem passer i klubbens virke kan medlemskabet ikke forlænges.
3.2     Indmeldelse sker til klubbens kasserer. Medlemskabet er først gyldigt efter betaling af kontingent.
3.3     Ved indmeldelse oplyser medlemmet klubben om navn, adresse, telefon samt mailadresse. Klubbens informationer til medlemmer vil primært foregå på mail & det er det enkelte medlem, der er ansvarlig for at klubben er i besiddelse af den aktuelle mailadresse. Såfremt medlemmet ikke har en mailadresse, kan der aktivt tilvælges brevpost.
3.4     Udmeldelse sker ved månedsudgang til klubbens kasserer. Al kontingent skal være betalt inden udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori. Indbetalt kontingent godtgøres ikke.
3.5     Almindeligt medlemskab giver adgang til alle klubbens faciliteter og arrangementer, herunder ret til at bygge og køre på klubbens anlæg.
3.6     Støttemedlemskab af NMJK tegnes for økonomisk at støtte klubbens primære drift. Støttemedlemmer modtager klubbens blad, men deltager ikke i klubbens daglige virke og arrangementer. Støttemedlemmer kan i et omfang besluttet af bestyrelsen, deltage i klubbens arrangementer, mod at betale et gebyr. Støttemedlemskab kan tegnes af foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Foreninger og firmaer optræder som enkeltperson. Kontingentet vedtages på den årlige generalforsamling.
3.7     Klubben hæfter kun for økonomiske forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler således ikke klubbens medlemmer nogen personlig økonomisk hæftelse for klubbens drift.
3.8     Bestyrelsen kan ekskludere et medlem ved almindeligt flertal, hvis det skønnes at vedkommende modarbejder klubbens formål og / eller interesser. Et ekskluderet medlem har ret til at indanke eksklusionen til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling. Det ekskluderede medlem har ikke adgang til klubben i perioden mellem eksklusion og generalforsamling.
3.9     Undladelse af betaling af kontingent i mere end 2 måneder, er ensbetydende med fortabelse af medlemskab. Det kræves dog at medlemmet har modtaget en rykkerskrivelse fra kassereren, hvori det oplyses, at medlemskabet ophører fra den angivne dato. Ved fornyet medlemskab, skal det forfaldne kontingent indbetales, ligesom der betales evt. nyt indskud.
3.10  Overtrædelse af rygeforbuddet vil ved førstegangsovertrædelse give eksklusion af klubben i 1. mdr. Ved gentagelse, en varig eksklusion af klubben. (Dette under henvisning til rygereglerne gældende for Næstved kommune indført den 1. august 2012)
 
 
4         Anlæg mm.:
4.1     Anlæg og materiel fremstillet for klubbens midler eller givet til denne, tilhører til enhver tid klubben.
4.2     Alt klubbens materiel og litteratur skal registreres.
4.3     Bestyrelsen kan uddelegere ansvar for vedligehold at materiel, bibliotek og evt. klubblad til øvrige klubmedlemmer.
4.4     Klubben hæfter ikke for medlemmernes materiel der måtte være opstillet / hensat i klubbens lokaler.
 
 
5         Kontingent:
5.1     Kontingent samt betalingsterminer fastsættes på den årlige generalforsamling.
5.2     Bestyrelsen kan fastsætte lavere kontingent for medlemmer, der ikke har arbejdsindtægt eller som er på pension eller efterløn.
5.3     Kontingent betales forud til klubbens bankkonto.
 
 
6         Regnskab:
6.1     Klubbens regnskabsår går fra 1.august til 31.juli.
6.2     Regnskabet skal forelægges revisoren senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Årsregnskab underskrevet af kasserer og formand forelægges generalforsamlingen med revisorpåtegning.
6.3     Likvide midler, med undtagelse af nødvendig kassebeholdning, skal være anbragt på en eller flere konti i et pengeinstitut. Konti skal lyde i klubbens navn.
 
 
7         Ledelse:
7.1     Klubben ledes af bestyrelsen der vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer. Formand, kasserer,  sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
7.2     Bestyrelsen vælges efter følgende regler:
Formand er på valg hvert år.
Kassereren er på valg i lige årstal.
Sekretæren er på valg i ulige årstal.
De 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, det ene medlem i lige årstal og det andet medlem i ulige årstal.
Derudover vælges en bestyrelsessuppleant hvert år.
7.3     Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Bestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede, ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
7.4     Sekretæren samler og opbevarer klubbens korrespondance. Elektronisk korrespondance og dokumentation kan opbevares elektronisk.
7.5     Kassereren fører klubbens regnskab efter almindeligt anerkendte principper.
 
 
8         Generalforsamling:
8.1     Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
8.2     Adgang til generalforsamlingen kan kun ske når evt. skyldigt kontingent er betalt.
8.3     Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober måned, og skal annonceres på hjemmesiden samt ved opslag i klubben mindst 14 dage før afholdelse. Indkaldelsen kan endvidere ske skriftligt til alle medlemmer via mail eller i klubblad.
8.4     Indvarsling til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:
 
1: Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2: Formandens beretning.
3: Kassererens beretning og regnskab.
4: Bestyrelsens forslag.*
5: Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
6: Fastsættelse af kontingent*.
7: Valg af bestyrelse iht. vedtægternes § 7.2.
8: Valg af revisor og revisorsuppleant.
9: Eventuelt.
     
             *)Bestyrelsens forslag skal anføres på indvarslingen til generalforsamlingen.
 
8.5   Afgørelser træffes med almindeligt flertalsbeslutning blandt de stemmeberettigede fremmødte medlemmer.
8.6   Dog kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne.
8.7   Kun medlemmer med almindeligt medlemskab er stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen.  
8.8   Hvis der ikke kan opnås flertal for vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor almindeligt flertal er afgørende.    
8.9   Støttemedlemmer har taleret, men ikke stemmeret
8.10 Bestyrelsen har ikke stemmeret ved godkendelse af formandens beretning.
8.11 Skriftlig afstemning skal finde sted hvis blot et medlem kræver dette.
8.12 Der kan kun medbringes en fuldmagt pr. fremmødt medlem. Fuldmagten skal
        overgives til dirigenten ved generalforsamlingens åbning .
 
 
9      Ekstraordinær generalforsamling:
9.1   Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når mindst ¼ af alle stemmeberettigede medlemmer kræver dette.
9.2   Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme varsel og form som til den ordinære generalforsamling .
9.3   Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter formanden er informeret om ønsket om den ekstraordinære generalforsamling. Indvarslingen skal indeholde grunden til den ekstraordinære generalforsamling og
 
9.3.1 Dagsorden skal indeholde følgende:
         1: Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
                   2: Forslag der ønskes behandlet.
                   3: Eventuelt.
 
9.4   Klubben kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte beslutter dette. Den siddende bestyrelse er pligtig til at sidde indtil endelig afvikling er sket.
9.5   Før en eventuel opløsning kan finde sted skal der være truffet afgørelse om hvorledes klubbens eventuelle aktiver og materiel skal afhændes. Til materiel der er fremstillet for klubmidler eller er givet som gaver, har bygger/giver forkøbsret til.
9.6   Herefter kan alle medlemmer på lige fod købe klubbens øvrige materiel.