Generalforsamling den 24. Oktober 1988

 

Der var fremmødt i alt 14 medlemmer.

 

 

1.     Valg af dirigent:
Per Larsen, PL, valgt til dirigent.
 
2.     Formandens Beretning:
     Formanden, FM, redegjorde for klubbens almene tilstand og aktiviteter. (Læs hele formandens beretning her)

 

3.     Kassererens beretning:
Kassereren, AaK, berettede om klubbens finanser og distribuerede regnskabet, som blev vedtaget af medlemmerne.

 

4.     Indkomne forslag:
FM forslag vedr. køb af oprydning og rengøring udefra.  Medlemmerne gik ind for at vi selv påtager os oprydning og rengøring.
DR forslag (Dan Rasmussen) tilføjelse til § 11 i vore love, om byggers forkøbsret til egne produktioner, blev vedtaget.
Korrektion af § 6 – 9 og 12 blev vedtaget enstemmigt.
 
5.     Fastsættelse af kontingent:
Kontingent uændret blev vedtaget.

 

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer:
FM og AaK samt JT fortsætter i bestyrelsen
Per Larsen og Carsten Stjernholm Nielsen blev valgt til bestyrelsen i stedet for HS og SK.
SK fortsætter som medredaktør sammen med FM om udgivelsen af klubbladet ”Særtoget” (nr. 6 udsendes i november 88)

 

7.     Valg af revisor:
OK, (Olav Køhler), genvalgt som revisor.

 

8.     Valg af suppleanter:
Jens Clod Præstholm og Sven Kindt, valgt som suppleanter.

 

9.     Eventuelt:
Som klubkobling er der stor stemning for Standard A-kobling (Roco) ? igen videregivet til vognudvalget JT + DR.
Køreaften: Der foresloges at afholde een køreaften pr. måned. ? Viderebehandles i bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen forløb på bedste manér og uddelte en øl / sodavand pr. næse.